På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Godstransporter i detaljplanering

Med detaljplan styr kommunen vilken markanvändning som är tillåten, vilket påverkar behovet och flödet av godstransporter. Med en detaljplan går det dock inte att införa bestämmelser som riktar sig direkt till godstransportörer. För detta ändamål finns istället lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen.

I en detaljplan ska kommunen bestämma markens användning i form av allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Genom att med planläggning reglera markens användning påverkas bland annat gatunätets struktur samt lokaliseringen av markanvändning och verksamheter som i större eller mindre grad har behov av olika typer av godstransporter. Detta har i sin tur betydelse för vilka typer och mängder av gods som behöver transporteras till olika platser och med olika trafikslag.

Antalet transporter som behövs för att tillmötesgå dessa potentiella behov av att transportera gods beror dock på vilken användning som anges, hur detaljplanen genomförs samt på hur de faktiska godstransporterna kan komma att genomföras. Ett bostadsområde kan till exempel främst förväntas generera godstransporter i form av avfallshantering och hemleveranser av paket, medan ett industriområde i högre grad kan förväntas påverka behovet av godstransporter av varor, inklusive farligt gods.

Det finns möjlighet för kommunen att precisera användningen i detaljplan. Genom att precisera användningen går det att påverka de potentiella behoven av godstransporter. Som exempel kan nämnas att det är möjligt att precisera användningen av parkeringsplats för allmän platsmark och användningen parkering för kvartersmark så att den begränsas till vissa typer av transportmedel. Det är även möjligt att precisera handel till detaljhandel av olika slag såsom till exempel handel med eller utan skrymmande varor eller till handel med livsmedel, om det finns skäl av betydande vikt.

Här kan du läsa mer om användning av allmän plats.

Här kan du läsa mer om användning av kvartersmark.

Egenskapsbestämmelser för allmänna platser

Utformningen av allmänna platser ska alltid anges med egenskapsbestämmelser för allmän plats i de fall kommunen är huvudman. Egenskapsbestämmelser för allmän plats preciserar och avgränsar vilken miljö och vilka funktioner detaljplanen reglerar på en allmän plats. Med egenskapsbestämmelser för allmän plats är det möjligt att reglera utformningen av den allmänna platsen, placering, mark och vegetation, stängsel och utfart, skydd av kulturvärden, rivningsförbud, varsamhet samt skydd mot störningar. Av dessa egenskapsbestämmelser är det vanligtvis utformning, placering, mark och vegetation, stängsel och utfart, varsamhet samt skydd mot störningar som kan vara av betydelse för godstransporter.

Här kan du läsa mer om egenskapsbestämmelser för allmän plats.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Med egenskapsbestämmelser för kvartersmark kan kommunen precisera och avgränsa byggandets omfattning, fastighetsstorlek, placering, utformning, utförande, lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter, markens anordnande och vegetation, stängsel och utfart, skydd av kulturvärden, rivningsförbud, varsamhet samt skydd mot störningar.  Av dessa egenskapsbestämmelser är det vanligtvis byggandets omfattning, fastighetsstorlek, placering, utformning, markens anordnande och vegetation, stängsel och utfart, varsamhet samt skydd mot störningar som kan vara av betydelse för godstransporter.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark som reglerar parkering enligt 4 kap. 13 § kan användas för att garantera att det på tomten eller i dess närhet i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i enlighet med 8 kap. 9 § första stycket 4. För godstransporter kan det vara intressant att känna till att det går att skilja på parkering för lastning och annan parkering genom att använda egenskapsbestämmelsen ”Lastning [anordnande:text]” med beteckningen n#.

Här kan du läsa mer om egenskapsbestämmelser för kvartersmark.

Genomförande av detaljplaner

Allmänna platser som kommunen är huvudman för ska vara ordnade på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed och gällande detaljplan. Begreppet i enlighet med ortens sed ska utläsas som att kommunen exempelvis är skyldig att hålla en likvärdig gatustandard inom likartade planområden. Detta är av betydelse för godstransporters framkomlighet.

För bygglov krävs enligt 8 kap. 9 och 10 §§ PBL att en obebyggd tomt som ska bebyggas, ska ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. Enligt 8 kap. 10 § PBL gäller detta i skälig utsträckning även om tomten är bebyggd.

Här kan du läsa mer om krav på utrymme för parkering.

Enligt 8 kap. 9 § punkt 3 PBL ska en tomt som ska bebyggas ordnas så att det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter. Av förarbetet till ÄPBL förtydligas att med ”nödvändiga transporter” avses både person- och godstransporter.

  • Prop. 1985/86:1 sidan 518: ”Det föreskrivs även att nödvändiga gods- och persontransporter skall kunna ske till bebyggelsen på tomten och att utryckningsfordon skall kunna ta sig till och från byggnaden på tomten”.

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. Det gäller inte enbart parkeringsplatser för persontransporter utan också parkeringsplatser även om de enbart är avsedda för lastning och lossning[1].

Läs mer om parkeringsplatser, lastning och lossning här.

Trafikföreskrifter och PBL

Med stöd av 10 kap. 1 § Trafikförordningen (1998:1276) kan kommunen besluta om lokala trafikföreskrifter. Inte bara sådana trafikföreskrifter som påverkar godstrafiken direkt, utan även sådana som påverkar annan trafik, vilket i sin tur indirekt kan påverka framkomligheten för godstrafik. Vissa typer av lokala trafikföreskrifter kan enbart länsstyrelsen besluta om. Det gäller bland annat trafikföreskrifter rörande transporter av farligt gods.

Översiktsplanläggning och detaljplanläggning kan behöva samordnas med beslut om lokala trafikföreskrifter och vice versa. I sådana fall behöver detta framgå av översiktsplanen eller av detaljplanens planbeskrivning. Det är dock inte möjligt att reglera lokala trafikföreskrifter enligt plan- och bygglagen exempelvis genom detaljplan. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej