På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Godstransporter i fysisk planering

Granskad:

Denna vägledning syftar till att öka kunskapen om hur planeringen av godstransporter kan få en tydligare roll i den fysiska planeringen. Att aktivt arbeta med godstransporter bidrar till att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling med minskade luftföroreningar, mindre trängsel och minskat buller, vilket också leder till attraktivare miljöer. Vägledningen ska främst ses som ett stöd och inspiration till kommuner och regionala aktörer, men den kan också vara en viktig kunskapskälla för andra aktörers planeringsprocesser.

Godstransporternas betydelse

Väl fungerande godstransporter är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. I princip är alla samhällets delar beroende av tillförsel av varor och bortforsling av returmaterial och avfall. Samtidigt ger godstransporter upphov till negativa effekter på klimat och miljö, bland annat genom trängsel, luftföroreningar, buller och trafiksäkerhetsrisker.

Med denna vägledning visar Boverket vikten av att arbeta med godstransporter i planeringsprocessens alla delar. Vägledningen ger råd och tips om hur det går att arbeta med godstransporter för att främja en hållbar utveckling, bidra till ett effektivare markutnyttjande och till en mer attraktiv stadsmiljö. Vägledningen riktar sig främst till aktörer på regional och lokal nivå så som regioner, länsstyrelser och kommuner. Fastighetsägare, byggherrar och logistikaktörer kan också ha nytta av vägledningen.

Aktörer inom godstransportområdet

I samhället finns det många aktörer som kan påverka godstransporternas effektivitet, tillgänglighet och påverkan på miljö och hälsa. Kommunen med sitt breda ansvar har en naturlig roll i arbetet med godstransporter. Kommunen ansvarar till exempel för frågor som översiktsplanering, detaljplanering och bygglov, men också för trafikplanering i form av lokala trafikföreskrifter och gatuutformning. Dessutom arbetar kommunen med frågor inom näringslivsutveckling, vilket är en viktig komponent i arbetet med godstransporter. På en mer övergripande nivå ansvarar de regionala planeringsorganen till exempel för den regionala infrastrukturen genom framtagande av regionala godstransportstrategier och regionala transportinfrastrukturplaner.

Dock finns det även andra aktörer vars insatser spelar en stor roll. Transportörerna svarar för att leverera rätt varor till rätt plats i rätt tid, men också för att detta sker på ett miljöriktigt och trafiksäkert sätt i överensstämmelse med gällande regler. Fastighetsägarna svarar för att anpassa och underhålla sina fastigheter så att de fungerar för de verksamheter som bedrivs och så att transporterna kan komma till och från fastigheten. Näringsidkarna svarar för de kundkrav som riktas mot leverantörer av varor.

Den här vägledningen är främst inriktad på hur det går att arbeta med godstransporter inom ramen för Plan- och bygglagen, PBL, men den visar även på en del möjligheter utanför PBL.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen