På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänstmatris ger överblick

Granskad:

Det finns flera metoder som på ett översiktligt sätt visar vilka ekosystemtjänster ett visst område tillhandahåller. Här visar vi ett exempel på en enkel ekosystemtjänstmatris som illustrerar vilka ekosystemtjänster som kan tillhandahållas av respektive naturmiljöer eller gröna strukturer inom ett plan- eller projektområde.

Matrisen ger en första överblick över ett områdets potential för att leverera stödjande, försörjande, reglerande och kulturella tjänster. Matrisen listar upp vilka potentiella ekosystemtjänster som tillhandahålls genom områdets natur och grönstruktur. Den listar alla naturtyper och vegetationsstrukturer som ingår i plan- eller projektområdet och de relevanta ekosystemtjänster som kan tillhandahållas av respektive grönstruktur. Det är en fördel att i arbetet med matrisen ta hjälp av ekologisk kompetens och föra en sektorsövergripande dialog med andra förvaltningar som park- och natur, tekniska och kultur- och fritidsförvaltningen. En medborgardialog med närboende kan tillföra värdefull information om grönmiljöernas ekosystemtjänster utifrån ett användarperspektiv.

Hur ser matrisen ut

Själva matrisen är en tabell där det radvis listas de ekosystemtjänster som anses vara relevanta för planen eller projektet. Detta kan vara olika stödjande, försörjande, reglerande eller kulturella tjänster, se mera under Det här är ekosystemtjänster för en översikt. Längs kolumnerna listas naturmiljöer, gröna och blå strukturer och element som ingår i planen. Sedan kryssas för vilka ekosystemtjänster som kan tillhandahållas av respektive naturmiljö eller grönstruktur. Detta kan vara enkla kryss eller siffror för att vikta mellan oviktig till mycket viktig.

På så sätt fås en översikt över vilka ekosystemtjänster som potentiellt kan tillhandahållas inom plan- eller projektområdet, och vilka naturmiljöer eller grönstrukturer som är mångfunktionella genom att tillhandahålla flera tjänster. Matrisen ger en första information om vilken potential för ekosystemtjänster det finns inom ett område och vilka frågor som kan behöva utredas vidare.

Anpassa detaljeringsnivån

Detaljeringsnivån av matrisen anpassas till de lokala förutsättningar och syftet med matrisen. Sammanställningen kan vara översiktlig för hela kommunen eller vara en mera detaljerad sammanställning över vissa fokusområden, till exempel på stadsdelsnivå.

Görs matrisen på en landskapsskala, till exempel som underlag för en översiktsplan, kan matrisen med fördel kombineras med kartunderlag över naturmiljöerna som ingår i matrisen och som visar landskapliga samband som kan vara viktiga att beakta under planeringsprocessen. En naturmiljö kan exempelvis tillhandahålla flera tjänster, men i vilket omfång respektive tjänst levereras kan vara beroende på områdets storlek och läge i förhållandet till andra naturmiljöer.

Matrisen kan också anpassas till en småskalig kvarters- eller gårdsnivå. Här ingår relativ småskaliga gröna och blå strukturer, exempelvis delvis genomsläppliga ytor, fasadväxter, gröna tak eller enstaka gårdsträd, buskar eller blomsterrabatter, i sammanställningen.

Illustration av exempel på anpassad matris
Exempel på en anpassad matris över ekosystemtjänster som underlag för en fördjupning av översiktsplan eller detaljplan. Grön färg indikerar stödjande -, gul färg försörjande -, mörk gul reglerande - och orange kulturella ekosystemtjänster. I kolumnerna listas alla gröna strukturer som kan ha betydelse för ekosystemtjänster. Längs raderna listas alla relevanta ekosystemtjänster för detaljplanen. Grönstrukturens betydelse för ekosystemtjänster kan antingen indikeras med ett enkelt kryss eller viktad från oviktig till mycket viktig med hjälp av siffror. Matrisen ger en snabb överblick angående gröna förutsättningar för ekosystemtjänster och mångfunktionalitet.Illustration: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen