På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänstanalys

En ekosystemtjänstanalys kartlägger, analyserar och visualiserar ekosystemtjänster inom ett undersökningsområde. På den här sidan beskriver vi vad en ekosystemtjänst kan innehålla och bidra med.

Utifrån rumsliga förutsättningar av den befintliga grönstrukturen och deras ekosystemfunktioner analyseras vilka typer av ekosystemtjänster ett område kan tillhandahålla och vilka nyttor eller värden tjänsterna har. Här är naturvärdesinventeringar viktiga underlag som visar och beskriver rumsliga och ekologiska förutsättningar av natur- och grönmiljöerna. En ekosystemtjänstanalys brukar vara ett riktat planeringsunderlag för att underlätta bedömningar om vilka värden som påverkas av ett projekt och vilka hänsyn som kan tas för att minska negativ påverkan. Ekosystemtjänstanalyser kan också ge förslag på lösningar för att utveckla befintliga eller skapa nya ekosystemtjänster i det aktuella området.

Analyserna anpassas till syftet med analysen till exempel underlag för markanvändning på en översiktlig skala för översiktsplaneringen eller för att bevara, utveckla eller skapa särskilda tjänster inom detaljplan, skötselplan, fastighetsskötsel med mera.

Innehåll i en ekosystemtjänstanalys:

  • Kartering av befintliga ekosystemtjänster, potentiella ekosystemtjänster som kan utvecklas samt behov, brist eller underskott på ekosystemtjänster.
  • Dialog och samverkansprocesser för att kartlägga ekosystemtjänster
  • Värdering av ekosystemtjänster som kan vara kvalitativ, kvantitativ eller monetärt.
  • Identifiering av prioriterade ekosystemtjänster som behöver beaktas i plan- och byggprocesser
  • Konsekvensanalys av planens eller projektets påverkan på ekosystemtjänster
  • Visualisering av rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster
  • Förslag på utveckling och gestaltning av befintliga och skapandet av nya ekosystemtjänster till exempel med hjälp av grönytefaktor.

Se exempel från Göteborgsregionen angående en metodutveckling för kartläggning av ekosystemtjänster i Göteborgsregionens gröna kilar under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej