På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta fram en grönplan

Granskad:

Grönplanen är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning. Grönplanen kan både vara ett planeringsunderlag för den fysiska planeringen och en handlingsplan som preciserar kommunens arbete med grönstruktur, grönska och ekosystemtjänster. På denna sida får du tips om vad en grönplan kan behöva innehålla, hur den kan tas fram, regionala planeringsunderlag som kan stötta samt tips på ekonomiska bidrag.

Vad är en grönplan

Ekosystemtjänstplan, hållbarhetsplan, parkprogram, grönplan, mötesplatsprogram, blå- och grönstrukturstrategi, klimatomställningsplan, klimatanpassningsstrategi, naturvårdsplan, viltvårdsplan, plan för biologisk mångfald. Floran av planer, program eller strategier för att tillvarata och utveckla gröna värden är rik. Här använder vi begreppet grönplan som ett samlingsbegrepp.

Grönplanen är dels en handlingsplan för hur grönstrukturen ska utvecklas och förvaltas enligt översiktsplanens övergripande strategier och målsättningar och dels ett planeringsunderlag med kartläggningar över värden och funktioner av befintliga grönområden och naturmiljöer. Grönplanen kan bestå av ett eller flera dokument. Det finns dock inget lagkrav på att en kommun ska ha en grönplan.

Grönplanens innehåll

Som ett fördjupat kunskaps- och planeringsunderlag gällande kommunens grönområden kan grönplanen innehålla följande:

Kartläggning och analyser av

 • befintliga grönområden – deras värden och funktioner för olika typer av ekosystemtjänster som rekreation, klimatanpassning, friluftsliv med mera,
 • grön infrastruktur och svaga länkar,
 • vem som använder grönområden och hur, samt behov av nya ekosystemtjänster.

Målbild och vägledning

 • målbilder för grönstrukturen på kort och lång sikt,
 • ställningstaganden och prioriteringar gällande grönstrukturen som kan lyftas in i översiktsplanen,
 • preciseringar av målsättningar gällande grönstruktur som finns i översiktsplanen
 • riktlinjer för detaljplaneringen gällande grönstruktur
 • beaktandet av relevanta åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper
 • förhållningssätt till bevarandet av värdefulla naturmiljöer, grönytefaktor och ekologisk kompensation

Handlingsplan

 • med åtgärdsförslag för hur grönområden ska utvecklas genom förvaltning och drift

Uppföljningsplan

 • som preciserar lämpliga indikatorer och talar om hur uppföljningen ska ske.

Process för att ta fram en grönplan

Det är viktigt att förankra grönplanen i den kommunala organisationen och hos andra aktörer. En förvaltningsövergripande samsyn främjar grönplanens strategiska roll som vägledande dokument. Grönstruktur och ekosystemtjänster kan också komma in i många andra sektorsunderlag. Grönplanen kan därför behöva samspela med andra planer och strategier för exempelvis klimatanpassning, skyfall, dagvatten, folkhälsa, friluftsliv, dricksvatten, naturvård och biologisk mångfald. Därmed kan också olika typer av åtgärder samordnas. Grönplanen kan också omfatta en åtgärdsplan där ansvariga för genomförande pekas ut.

Läs mer om olika exempel på grönplan här.

Handledning för grönplanering

Kristianstad kommun har tillsammans med Tankesmedjan Movium tagit fram en handledning för grönplanering som lyfter grönplaneringens sammanhang, process och innehåll. Du hittar handledningen under Relaterad information. 

Grönstrukturens olika skalor

Planera för både det lilla och det stora, så att grönstrukturen hänger ihop: småparker, bostadsgårdar och alléer kan förbinda större grönområden med varandra. Det ska finnas en tillräcklig friyta av god kvalitet mellan byggnader.

Ta stöd i regionala planeringsunderlag

Regionala planeringsunderlag gällande landskapet och grönstrukturen är viktiga för att synliggöra den kommunala grönstrukturens sammanhang. Länsstyrelserna har i uppdrag att tillhandahålla planeringsunderlag gällande statliga och allmänna intressen. I Stockholms, Göteborgs och Skåne län finns också regionala strukturbilder och planeringsunderlag för grönstrukturen framtagna av de regionala planeringsorganen.

Alla länsstyrelser har också i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Handlingsplanerna ska vara klara i oktober 2018. Dessa planer ska vara ett underlag för kommunernas fysiska planering.

Läs mer om grön infrastruktur och länsstyrelsernas arbete här.

Sök bidrag för framtagning av planeringsunderlag

Kommuner och föreningar kan söka bidrag från länsstyrelsen för framtagande av planeringsunderlag för grönstruktur, ekosystemtjänster och naturvård inom ramen för den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Bidrag kan också lämnas för framtagning av kunskapsunderlag inför naturreservatsbildning och för vård och förvaltning av områden, information, folkbildning och annan kunskapsspridning. Läs mer om lokala naturvårdssatsningen under rubriken "På andra webbplatser" i  "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen