På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samverkan och dialog

Granskad:

Parker och natur- och grönområden har flera funktioner som är viktiga för olika aktörer. Det gör att olika aktörer har behov av olika ekosystemtjänster. Dialog och samverkan om olika ekosystemtjänster är nödvändigt både för att synliggöra värden och att finna gemensamma lösningar.

Grönområden har flera funktioner som är viktiga för olika aktörer. Det gör att olika aktörer har intresse i olika ekosystemtjänster. I dialoger väcks förståelse, överförs värdefull kunskap och skapas legitimitet för ekosystemtjänster. Dialog och samverkan om olika ekosystemtjänster är nödvändigt både för att synliggöra befintliga resurser och behov och att finna gemensamma lösningar. Samverkan är också en viktig del för att formulera gemensamma målbilder och finansieringslösningar för investeringar, drift och underhåll.

Samråd och dialog i PBL

Inom ramen för PBL:s instrument finns det ett uttryckligt krav på insyn i de formella processerna. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samråd vid översiktsplan

När kommunen tar fram ett förslag till översiktsplan ska den samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.

8 §
  När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skä-
len för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget. Lag (2020:76) .

Samråd vid detaljplan

När kommunen tar fram ett detaljplaneprogram eller förslag till detaljplan, så ska den samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda andra kommuner och de kända sakägarna, bostadsrättsägare, hyresgäster och boende som berörs. Även andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse i planprogrammet och detaljplan ska ingå i samrådet.

11 §
  I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med
   1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,
   2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
   3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och
   4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Kommunen behöver dock inte samråda med bostadsrättshavare, hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem.

För samråd enligt första stycket 2-4 är det tillräckligt att kommunen ger tillfälle till samråd. Lag (2020:76) .

11 a §
  Inom ramen för samrådet enligt 11 § ska kommunen undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den bestämmelsen.

Kommunen ska efter undersökningen avgöra frågan i ett särskilt beslut på det sätt och med det innehåll som anges i 6 kap. 7 § första och andra styckena miljöbalken.

Kraven enligt första och andra styckena gäller inte om frågan om betydande miljöpåverkan redan är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken eller om planen omfattas av undantaget i 6 kap. 3 § andra stycket 1 samma balk. Lag (2020:76) .

11 b §
  Om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska kommunen inom ramen för samrådet enligt 11 § även uppfylla kraven på avgränsningssamråd i
6 kap. 9 och 10 §§ miljöbalken.

Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda med läns-
styrelsen. Lag (2020:76) .

11 c §
  Om planförslaget är ett sådant förslag som avses i 7 §, ska kommunen kungöra förslaget och samråda om det under en viss tid som ska vara minst tre veckor (samrådstid).

För planförslag som avses i 7 a § finns bestämmelser om kungörelse i 18 a §. Lag (2020:76) .

11 d §
  En kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå
   1. vilket område detaljplanen avser,
   2. om förslaget avviker från översiktsplanen,
   3. var förslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är,
   4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under samrådstiden, och
   5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.

Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. Lag (2020:76) .

11 e §
  Under samrådstiden ska kommunen hålla planförslaget tillgängligt för alla som vill ta del av det. Kommunen ska också se till att det underlag som avses i 8-10 §§ finns tillgängligt liksom det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget. Lag (2020:76) .

Sammanslutningar är organiserade intressen som ideella föreningar, natur- och friluftsorganisationer, handikapporganisationer och miljöorganisationer. (Jfr prop. 1985/86:1 s. 537)

Platsbesök för att visa ekosystemtjänster

Platsbesök är ett bra sätt för att skapa förståelse kring ekosystemtjänsternas värden och nytta på plats. Där det kan visas hur grönstrukturen på platsen ser ut, vilken potential för ekosystemtjänster som finns eller vilka som saknas. Om enbart några få personer berörs av en planen, kan dialog och samråd med fördel ske vid ett personligt möte på platsen. Även vid större planprogram eller detaljplaner som berör många frågor och allmänna intressen, kan det ordnas ett offentligt möte på plats där frågorna angående ekosystemtjänster kan diskuteras på ett mer åskådligt sätt och där det blir lättare att förmedla kunskap och nyttor med ekosystemtjänster med hjälp av praktiska exempel på platsen.

Samverkan mellan olika förvaltningar

En bra dialog mellan kommunens olika förvaltningar och med andra berörda aktörer under planeringsprocessen, kan ha stor betydelse för hur planen genomförs. Dialog och samverkan handlar både om förankring av ekosystemtjänster och om att skapa en gemensam målbild för hur bebyggelsen ska utvecklas med hänsyn till ekosystemtjänster. Ju fler som ser nyttan med att arbeta med ekosystemtjänster utifrån sina olika perspektiv, desto fler kan också bidra till genomförandet av olika åtgärder för att stärka ekosystemtjänsterna.

Kunskapsöverföring och förankring

Det behövs en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad och dialog kring ekosystemtjänster för att planerade mål och förutsättningar för ekosystemtjänster verkställs och underhålls. Kunskapsuppbyggnad mellan förvaltningarna inom kommunen, men även med externa aktörer utanför den kommunala organisationen främjar verkställandet och utvecklandet av innovativa naturbaserade lösningar. Ett kontinuerligt dialogforum med byggsektorn, näringslivet och bostadsrättsföreningar och andra aktörer kan vara ett sätt att skapa en plattform för att diskutera ekosystemtjänsternas nyttor och värden för samhället och fånga upp nya idéer för naturbaserade lösningar.

Medborgardialog

Genom att släppa in medborgarna i ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjat och ställningstaganden är gjorda, kan kommunen fånga in viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. Det kan till exempel handla om hur människor använder ett område och vilka ekosystemtjänster de använder och har behov av.

Boverket har tagit fram en vägledning för medborgardialog i fysisk planering och boendeinflytande. Läs vägledningen om medborgardialog här.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen