På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samverkan och dialog

Parker och natur- och grönområden har flera funktioner som är viktiga för olika aktörer. Det gör att olika aktörer har behov av olika ekosystemtjänster. Dialog och samverkan om olika ekosystemtjänster är nödvändigt både för att synliggöra värden och att finna gemensamma lösningar.

Grönområden har flera funktioner som är viktiga för olika aktörer. Det gör att olika aktörer har intresse i olika ekosystemtjänster. I dialoger väcks förståelse, överförs värdefull kunskap och skapas legitimitet för ekosystemtjänster. Dialog och samverkan om olika ekosystemtjänster är nödvändigt både för att synliggöra befintliga resurser och behov och att finna gemensamma lösningar. Samverkan är också en viktig del för att formulera gemensamma målbilder och finansieringslösningar för investeringar, drift och underhåll.

Samråd och dialog i PBL

Inom ramen för PBL:s instrument finns det ett uttryckligt krav på insyn i de formella processerna. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samråd vid översiktsplan

När kommunen tar fram ett förslag till översiktsplan ska den samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.

Samråd vid detaljplan

När kommunen tar fram ett detaljplaneprogram eller förslag till detaljplan, så ska den samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda andra kommuner och de kända sakägarna, bostadsrättsägare, hyresgäster och boende som berörs. Även andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse i planprogrammet och detaljplan ska ingå i samrådet.

Sammanslutningar är organiserade intressen som ideella föreningar, natur- och friluftsorganisationer, handikapporganisationer och miljöorganisationer. (Jfr prop. 1985/86:1 s. 537)

Platsbesök för att visa ekosystemtjänster

Platsbesök är ett bra sätt för att skapa förståelse kring ekosystemtjänsternas värden och nytta på plats. Där det kan visas hur grönstrukturen på platsen ser ut, vilken potential för ekosystemtjänster som finns eller vilka som saknas. Om enbart några få personer berörs av en planen, kan dialog och samråd med fördel ske vid ett personligt möte på platsen. Även vid större planprogram eller detaljplaner som berör många frågor och allmänna intressen, kan det ordnas ett offentligt möte på plats där frågorna angående ekosystemtjänster kan diskuteras på ett mer åskådligt sätt och där det blir lättare att förmedla kunskap och nyttor med ekosystemtjänster med hjälp av praktiska exempel på platsen.

Samverkan mellan olika förvaltningar

En bra dialog mellan kommunens olika förvaltningar och med andra berörda aktörer under planeringsprocessen, kan ha stor betydelse för hur planen genomförs. Dialog och samverkan handlar både om förankring av ekosystemtjänster och om att skapa en gemensam målbild för hur bebyggelsen ska utvecklas med hänsyn till ekosystemtjänster. Ju fler som ser nyttan med att arbeta med ekosystemtjänster utifrån sina olika perspektiv, desto fler kan också bidra till genomförandet av olika åtgärder för att stärka ekosystemtjänsterna.

Kunskapsöverföring och förankring

Det behövs en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad och dialog kring ekosystemtjänster för att planerade mål och förutsättningar för ekosystemtjänster verkställs och underhålls. Kunskapsuppbyggnad mellan förvaltningarna inom kommunen, men även med externa aktörer utanför den kommunala organisationen främjar verkställandet och utvecklandet av innovativa naturbaserade lösningar. Ett kontinuerligt dialogforum med byggsektorn, näringslivet och bostadsrättsföreningar och andra aktörer kan vara ett sätt att skapa en plattform för att diskutera ekosystemtjänsternas nyttor och värden för samhället och fånga upp nya idéer för naturbaserade lösningar.

Medborgardialog

Genom att släppa in medborgarna i ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjat och ställningstaganden är gjorda, kan kommunen fånga in viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. Det kan till exempel handla om hur människor använder ett område och vilka ekosystemtjänster de använder och har behov av.

Boverket har tagit fram en vägledning för medborgardialog i fysisk planering och boendeinflytande. Läs vägledningen om medborgardialog här.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej