På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Urbana träd och ekosystemtjänster

Träd ger fler ekosystemtjänster än många andra typer av vegetation eller grön lösning. De påverkar platsen både upplevelsemässigt och fysiskt när de växer. Med åldern ökar deras värde och att bevara och vårda de träd som finns i städerna borde vara högt prioriterat i arbetet med ekosystemtjänster. Här kommer vi att beskriva nyttan av träd och ge förslag på vad som kan göras för att stödja dem.

Gamla träd gynnar biologisk mångfald

Gamla stora träd är värdar för många sällsynta insektsarter och vissa kan bidra med nektar och pollen till pollinerare under tider på året när inget annat blommar. Ofta är ett träds betydelse för att gynna artrikedomen hos till exempel insekter, svampar och lavar relaterade till trädets ålder. Fåglar använder träd på flera sätt, vissa vill sitta i toppen och sjunga eller spana, andra bygger bon och en del fångar sin mat i och i närheten av träd. Vissa trädarter gynnar fler organismer än andra. Generellt ger individer av inhemska trädarter fler nyttor än utländska arter för andra arter i vårt ekosystem.

Träd ger många nyttor

Träd bidrar till klimatanpassning genom fördröjning och minskning av dagvatten, skugga och temperaturutjämning. De filtrerar partiklar och kan ta upp gasformiga föroreningar. De kan rena vatten i marken och de ger identitet till en plats och påverkar människors hälsa positivt.

Träd skuggar och påverkar lokalklimatet, de påverkar vindstyrkan och riktningen, reducerar och uppehåller dagvatten och kan reducera partikelhalterna om de är rätt placerade. Människor uppskattar träd, vilket ofta visar sig genom att allmänheten opponerar sig när stora träd ska tas bort i stadsmiljön. Forskning har visat att människor tycker mest om stora, breda och täta träd, vilket är ännu en anledning att bevara stora gamla träd i stadsmiljön.

Bevara gamla träd vid byggnationer och renoveringar

Den största insats man kan göra för ekosystemtjänster i staden är att bevara gamla träd. Det tar tid innan vi får gamla stora träd som ger denna mängd av nyttor. Ett minimum för att ett träd ska uppfattas som gammalt är 50-100 år är, men det beror också på arten. Vissa arter behöver dubbelt så lång tid. Det är därför inte möjligt att ersätta ett gammalt stort träd med ett nytt och förvänta sig att de ger samma ekosystemtjänster. Träd med en omkrets på upp till 120 cm eller som är cirka 20 år gamla går däremot relativt lätt att flytta och det är möjligt att köpa träd av denna storlek. Flyttade träd kan dock inte generera alla nyttor förrän de är ordentligt etablerade och har återfått en god vitalitet, vilket kan ta flera år.

En ny beräkning indikerar att det är lika dyrt att ta ner ett träd, transportera bort det, ta bort stubben och återställa marken som det är att bevara trädet genom att lägga ut plåtar och hägna in det. Om ett träd står olämpligt till och nya infarter måste byggas blir det dock oftast dyrare att behålla trädet. Ska ett träd bevaras måste detta vara mycket tydligt i förfrågningsunderlaget och träden bör vara tydligt markerade.

Det är vanligt att befintliga träd tas bort eftersom det ger kortsiktiga förenklingar och besparingar. Men man förlorar då också de långsiktiga vinsterna som befintliga träd kan ge i form av ekosystemtjänster som temperaturreglering och biologisk mångfald.

Flytta träd

Träd med upp till 120 cm i stamomfång går relativt enkelt att flytta och detta görs redan i Sverige. Själva flytten går snabbt, en specialmaskin tar upp hela trädet, transporterar iväg det och planterar det direkt. För att detta ska fungera behöver träden förberedas genom att rötterna beskärs och får nybildas i den jordklump som ska flyttas. Gropen dit träden ska flyttas måste också förberedas noga, bearbetas och luckras så det inte är kompakterat. Därefter måste trädet ha vatten så att det inte torkar och så att rötterna får kontakt med den omgivande jorden.

Det är möjligt att flytta ännu större träd, med ett stamomfång upp till 300 cm. För sådana stora träd krävs lyftkran och en riktigt stor jordklump.

Läs mer om flytt av stora träd under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Träd som är på väg upp ur marken vid en trädflytt.
Träd som är på väg upp ur marken vid en trädflytt. Foto: Patrick Bellan

Vad är träd värda

Värdet av träd går att beräkna på flera sätt. Återskaffningsvärdet kan beräknas, det vill säga hur mycket det skulle kosta att ersätta det träd som finns med ett som dragits upp och flyttats till platsen. Det blir ibland hypotetiskt eftersom det finns en begränsning i hur stora träd får bli på plantskolor. Mer avancerade modeller finns också för att uppskatta det monetära värdet hos träd som i-Tree som håller på att anpassas till Skandinaviska förhållanden. Ingen modell har dock med alla värden eftersom vissa är mycket svåra att värdera ekonomiskt, som de ekologiska.

Läs mer om värdering av träd under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Träd vid bygge
Träd som bevaras vid byggande av studentlägenheter på Norra Fäladen i Lund. Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket
Att tänka på: Bevara och plantera träd
  • Det är svårt att avgöra säkert var ett träd har sina rötter och detta kan ställa till problem både vid en flytt och när träd ska skyddas. En tumregel är att rötterna bör skyddas inom droppzonen, för att minska risken för allvarliga skador på trädet. En rotkartering kan göras för att undersöka om trädet går att flytta.
  • Om stora rötter grävs av kan detta skada trädet, vilket kan få effekter långt senare. Effekter som att trädet murknar och blir farligt på sikt.
  • Det är ofta svårt att flytta trädet om marken är stenig eller om rötterna har vuxit i klippskrevor.
Trädets droppzon
Droppzonen hos ett träd. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Olika ambitionsnivåer för att bevara eller flytta träd

Ambitionsnivåer för att bevara eller flytta träd

Mycket hög: Bevara alla träd som inte står där byggnaderna ska vara eller som inte är direkt farliga för människor. Skydda trädens rötter med körplåtar och gräv inte av stora rötter. Rådgör med utbildade personer om att fälla ett gammalt träd, ibland är det inte nödvändigt, utan andra åtgärder som beskärning kan räcka. Plantera eller flytta in stora träd av arter som har höga naturvärden som ekar och blanda med arter som gynnar pollinatörer som sälg och körsbär.


Hög ambitionsnivå: Lämna de träd som står i kanten av området som ska exploateras, flytta ett stort träd till tomten eller plantera ett nytt av stor storlek. Gräv inte av stora rötter.


Lätt att göra: Lämna endast de träd som inte stör konstruktionen av byggnadsverket. Det kostar inte mer att bevara ett träd än att ta ner det.

Här kan du läsa mer om trädens betydelse för lokalklimatet
Här kan du läsa mer om trädens betydelse för luftrening
Här kan du läsa mer om trädens betydelse för bullerskydd

SLU har gjort en studie om bland annat kostnader för att bevara, flytta och fälla träd. Länk till studien finns under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej