På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buskar, naturlika buskage och lågbestånd

Granskad:

Buskar och buskplanteringar är mycket vanliga i stadsmiljön och bidrar med såväl estetiska värden som livsmiljöer för olika arter. De är väl värda att uppmärksamma i ekosystemtjänstsammanhang. På den här sidan berättar vi om buskar ur ett ekosystemtjänstperspektiv.

Nyttorna med buskar och häckar

Buskage bildar biomassa som ger en grön volym i människors blickfång, och de kan ha en vacker grenvolym. Därför är nyttan av buskar liknande den som vi får från träd. De skuggar, uppehåller vatten i bladverket, avger syre, sänker temperaturen, bromsar vind, filtrerar luften på partiklar och skapar rumskänsla och skönhet.

Fåglar bygger gärna bon i buskar och blomningen blir mer synlig när bladmassan är närmare marken. Olika fåglar bygger på olika höjd, men låghäckande arter får svårt att klara sig i urbana miljöer på grund av katter.

Pollinerade arter av buskar kan blomma tidigt och har ofta en riklig blomning med mycket pollen. Häckar kan vara vindskydd för fjärilar. Vi har utvecklat många buskar just för att de ska blomma och vara vackra. De estetiska värdena är därför ofta stora. Buskar är lövfällor som ger en hög jordbildning, organiskt material som förbättrar jordens egenskaper på många olika sätt. De kan även ge stor produktion av bär som kan användas av både fåglar och människor.

Att lämna buskage för fri utveckling kan bidra med många ekosystemtjänster. De kan locka barn till lek. De höga typerna skuggar och bryter vind, löv ansamlas och jordbildningen blir hög. Ett problem med denna typ av vegetation är säkerheten, både trafiksäkerhet och den upplevda tryggheten kan påverkas av buskage.

Plantera buskar och lågbestånd

Att plantera buskar är inte svårare än att plantera andra växter, men att välja buskar som passar på platsen, ståndorten och för den funktion som efterfrågas kräver mer omtanke. Det kräver att plantornas slutstorlek beaktas, att de kombineras med tanke på konkurrens och ståndortskrav. Ett vackert utseende är också ett krav. Buskar ska inte behöva klippas eller gallras. I naturlika planteringar finns inte så stor anledning att gallra. Lyckas etableringen och designen blir resultatet en nästan skötselfri vegetation med många olika ekosystemtjänster.

Var finns buskage?

Ett vanligt inslag i stadsmiljön är dungar, buskage och lågbestånd. De kan finnas vid vägar och gång- och cykelbanor, i kanten av öppna gräsytor, som en visuell avskärmare. De finns överallt. Buskar och lägre träd används för att modifiera vind, som fond för sittplatser och andra typer av rumslighet och ett bryn kan även skapa en känsla av trygghet. Buskar kan dock även uppfattas som otrygga, speciellt efter mörkrets inbrott, och belysningen bör anpassas efter detta.

Buskar med olika egenskaper

Det finns buskar som har olika egenskaper och kvaliteter och dessa kan blandas för att skapa varierade planteringar för olika funktioner. Buskar kan vara marktäckande och ha alla storlekar upp till flera meter. De har olika växtsätt som ger olika uttryck och egenskaper, de kan vara hängande eller mer upprättväxande, de kan ha vackra stammar, vara klättervänliga, ha olika bladtäthet och vissa är vintergröna. Andra har blommor i olika kulörer och ätbara frukter. Med dessa olika buskar kan flerskiktade buskage skapas. Buskar kan användas i lågbestånd och naturlika planteringar. Buskar kan kombineras på liknande sätt som perenner och vid en god planering ge planteringar som är stabila, ger mycket ekosystemtjänster och är mycket lättskötta.

Olika ambitionsnivåer för att skapa ekosystemtjänster med buskar

Ambitionsnivåer - buskar

Mycket hög: Maximera artrikedomen med många olika arter av buskar i olika storlekar. Plantera olika typer av buskage från häckar och solitära buskar till naturlika buskage med och utan inslag av mindre träd. Inkludera arter som gynnar pollinatörer och fåglar samt blommande och fruktsättande arter. Lägg till undervegetation av vårblommor. Rensa inte bort löv och annan förna, utan låt det brytas ner på plats.


Hög ambitionsnivå: Vid renoveringar och i befintliga grönytor: Plantera olika typer av buskar, naturlika buskage och lågbestånd och anpassa för att komplettera det som finns på platsen. Lämna buskage för fri utveckling, genomför endast åtgärder för säkerhet och trygghet.


Lätt att göra: Plantera några naturlika buskplanteringar som lämnas för att utvecklas fritt. Låt löv och andra växtdelar brytas ner på plats

Här kan du läsa mer om häckars betydelse för luftrening
Här kan du läsa mer om buskvegetations betydelse för erosionskydd
Här kan du läsa mer om häckars betydelse för bullerskydd

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen