På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster och allmänna intressen

De allmänna intressena enligt 2 kap. plan- och bygglagen (PBL) tar upp flera rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster så som parker, vatten, naturmiljöer, skogs- och jordbruksmark. Dessa intressen ska kommunen ta hänsyn till i planläggning och vid andra beslut enligt PBL. Även om ekosystemtjänster inte nämns uttryckligen i lagstiftningen så ger PBL stöd för att värdena av ekosystemtjänster behöver finnas med vid avvägningen. På den här sidan kan du läsa om vilka allmänna intressen i PBL som är relevanta för ekosystemtjänster.

Det finns stora värden i parker, grönområden och natur i och runt den byggda miljön. Enligt PBL ska planering och andra beslut enligt PBL främja en ändamålsenlig struktur av grönområden – en grönstruktur. Grönstrukturens olika funktioner behöver stärkas och utvecklas. Funktioner som vi idag kallar för ekosystemtjänster.

I PBL lyfts kulturella ekosystemtjänster som tillgång till parker och grönområden för hälsa och rekreation samt grönskan som en del av vår kulturmiljö. Även grönområdens betydelse för reglerande tjänster lyfts fram, till exempel för att hantera störningar och ge tjänster som luftrening, förbättra lokalklimat och hantera dagvatten. Här finns också de stödjande tjänsterna där de ekologiska funktionerna i grönstrukturen och biologisk mångfald beskrivs. (jfr prop. 1994/95:230 s. 30-38 samt s.79-83)

Läs mer i avsnittet Därför behöver vi naturen.

Ordmoln Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster, allmänna intressen, hushållningsbestämmelser och krav. Begreppet ekosystemtjänster finns inte med i plan- och bygglagen. Men flera av de rumsliga förutsättningarna för ekosystemtjänster så som parker och grönom-råden, ekologiskt särskilt känsliga områden, mark för jord- och skogsbruk – är allmänna intressen enligt 2 kap. PBL. Begrepp i blå färg – motsvarar de allmänna intressena i 2 kap. PBL som har be-tydelse för ekosystemtjänster. Enligt 2 kap. PBL ska hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 3 och 4 kapitel tillämpas och dessa markanvändningsintressen blir därmed en del av de allmänna intressena i PBL. Begrepp i brun färg – motsvarar de markanvändningsintressen inklusive riksin-tressen som finns i miljöbalkens 3 och 4 kapitel. Begrepp i orange färg – motsvarar de krav på hänsyn som finns i 8 kap. PBL vid anordnande av tomt. Illustration: Boverket

Markens lämplighet och hushållning

Planläggning och prövning i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt PBL ska syfta till att mark- och vattenområden används för de ändamål de är mest lämpade för. Det gäller förutsättningar, läge och behov. Företräde ska ges till sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning och där hushållningsbestämmelserna enligt 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas.

Vad gäller ekosystemtjänster kan detta handla om att mark- och vattenområden ger fler nyttor genom att tillhandahålla ekosystemtjänster än att bebyggas. En god hushållning kan också innebära att i byggandet ta hänsyn till och skapa förutsättningar för ekosystemtjänster där det finns behov.

Hållbar utveckling

PBL syftar till en hållbar utveckling vid planläggning och andra beslut om markanvändning. Därför ska hänsyn tas till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden vid planläggning. Planläggning och andra beslut enligt PBL ska också främja:

En ändamålsenlig struktur av bland annat grönområden

Den byggda miljön består inte bara av byggnader och transportleder. Även vatten och grönområden utgör en viktig struktur som fyller många viktiga funktioner i den byggda miljön. Det är angeläget att tätorternas parker och grönområden bildar en ändamålsenlig struktur för både människor och för biologisk mångfald. (jfr prop. 1994/95:230 s.35)

En ändamålsenlig grönstruktur behöver också vara funktionell ur ett ekologiskt perspektiv för att kunna tillhandahålla nyttor i form av ekosystemtjänster som till exempel beaktandet av gröna korridorer för artspridning.

En långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt.

PBL ställer krav på hushållning med mark, vatten, energi och råvaror och att goda miljöförhållanden i övrigt ska åstadkommas. Detta blir utgångspunkter för att diskutera hur bebyggelse och anläggningar kan lokaliseras så att transportbehovet minimeras eller hur obebyggda mark- och vattenområden kan utnyttjas som en del i de tekniska försörjningssystemen. Även oanvänd mark kan ha stor betydelse för att komplettera de tekniska försörjningssystemen genom att till exempel fördröja och rena dagvatten. (jfr prop. 1994/95:230 s.49)

Lokalisering

Vid planläggning, ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt risken för översvämningar och erosion.

Naturmiljöer och grönstruktur främjar människors hälsa och har potential att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. Grönområden kan också minska risk för olyckor, översvämning och erosion.

Utformning och placering

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder som inte kräver lov enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till:

  • stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
  • skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser
  • behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden

Hur bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras kan ha stor betydelse för ekosystemtjänsterna. Träd och annan vegetation kan minska risken för att brand sprider sig i den byggda miljön. Björkalléerna i Umeå planterades till exempel för att förhindra brandspridning. Grönska och natur bidrar också till goda klimat- och hygienförhållanden genom att rena luft och skapa ett bättre lokalklimat.

Behov av parker och grönområden samt lämpliga platser för lek, motion och utevistelse

Vid planläggning enligt PBL ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns parker och andra grönområden samt lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse.

Detta krav ska beaktas både vid nyexploatering och vid ändring och förnyelse. (jfr prop. 1994/95:230 s.111)

För människors hälsa och välbefinnande är det centralt med närhet till kvalitativa grönområden och friytor som stimulerar till fysisk aktivitet så väl som lek och återhämtning. Ett grönområde bör finnas inom 300 meter från hemmet för att nyttjas ofta.

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser stödjer naturens förutsättningar för att leverera ekosystemtjänster

Vid alla planläggnings- och prövningsärenden enligt PBL tillämpas miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.

I 3 och 4 kap. miljöbalken preciseras vilka typer av områden som är av allmänt intresse, nationell betydelse eller riksintresse och därför ska beaktas för en god hushållning.
Områden som omfattas av 3 kap. miljöbalken och som har betydelse för ekosystemtjänster är bland annat följande:

  • Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
  • Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt.
  • Jord- och skogsbruk som är av nationell betydelse.
  • Mark- och vattenområden av betydelse för rennäringen, yrkesfisket eller vattenbruk.
  • Mark- och vattenområden samt den fysiska miljön i övrigt som har betydelse med hänsyn till naturvärden, kulturvärden eller friluftslivet. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.

Utpekade områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada förutsättningarna för intressena. Områden av riksintresse relevanta för ekosystemtjänster är:

  • Områden som är riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket.
  • Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet.

I 4 kap. miljöbalken anges större mark- och vattenområden som i sin helhet är av riksintresse. Dessa områden har också stor betydelse för ekosystemtjänster.

Läs mer om riksintressen här

Läs mer om påtaglig skada här

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej