På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om vägledningen – läsanvisning

Granskad:

Den här vägledningen riktar sig till dig som arbetar med planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Den handlar om varför och hur vi kan integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster och på så sätt skapa en både mer hållbar och en bättre livsmiljö. Här berättar vi kort om vägledningens uppbyggnad och struktur.

Vägledningens fokus

Vägledningen har fokus på ekosystemtjänsterna i den byggda miljön och hur dessa tjänster kan integreras i fysiska planeringen, vid bygglov, i byggande och i förvaltning med syfte att skapa levande städer och tätorter. Den svarar på frågorna vad, varför, när och hur ekosystemtjänster kan integreras i arbetet.

Illustration vägledning och & metod för ekosystemtjänster

Vägledningens målgrupper

Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med:

  • översiktsplanering,
  • detaljplanering,
  • bygglov, marklov och förhandsbesked,
  • byggande, såväl nybyggnad som ändring av byggnad eller anläggning av utemiljö, eller
  • förvaltning av fastigheter på kvartersmark eller allmän plats.

Vägledningen kan också vara relevant för en större krets, exempelvis för handläggare inom naturvård, för konsulter, för beslutsfattare och i utbildningar.

Vägledningens struktur och innehåll

Vägledningen är indelad i nio delar. De fem första delarna samt den sista är generella och riktar sig till alla. Del sex riktar sig till planerare och bygglovshandläggare, del sju till dig som arbetar med byggande och del åtta till dig som arbetar med förvaltning. Nedan följer en beskrivning av de olika delarnas innehåll. Du kan också navigera mellan delarna i menyn.

Det här är ekosystemtjänster

Det första avsnittet tar upp vad ekosystemtjänster är och hur de tas upp i nationella och internationella mål.
Här kan du läsa mer om ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster och PBL

Den andra delen handlar om hur ekosystemtjänster kan tolkas in i plan- och bygglagens bestämmelser och verktyg i plan- och byggprocessen. Här finns också information om roller och ansvar för ekosystemtjänster i den byggda miljön.
Här kan du läsa mer om ekosystemtjänster och PBL

Därför behöver vi naturen

Den tredje delen handlar om varför vi behöver naturen med argument för att planera och bygga med ekosystemtjänster. Här finns också länkar till mer utförliga rapporter och dokument där du kan hitta fördjupad information och exempel.
Här kan du läsa mer om varför vi behöver naturen

Gröna lösningar för ekosystemtjänster i praktiken

I denna del visar vi hur gröna lösningar kan användas praktiskt för ekosystemtjänster i den byggda miljön. Det handlar till exempel om gröna åtgärder för att få ett bättre lokalklimat vid värmeböljor och åtgärder för att få en bättre ljudmiljö. Här ger vi också tips om vad man kan behöva tänka på vid olika lösningar och olika ambitionsnivåer.
Här kan du läsa mer om gröna lösningar i praktiken

Platser i staden och på tomten som kan göras grönare

Här visar vi hur vissa platser i den byggda miljön enkelt kan göras grönare, till exempel vad som kan göras på en bostadsgård, på hårdgjorda ytor eller på byggnader.
Här kan du läsa mer om platser som kan göras grönare

Ekosystemtjänster i planering – metod

Den här delen riktar sig till dig som arbetar med fysisk planering eller bygglov. Här presenteras ett förslag till arbetsgång för hur ekosystemtjänster kan integreras i arbetet med översiktsplanering, detaljplanering respektive bygglov. Vi ger praktisk vägledning i sex steg om hur du som planerar kan gå till väga. Här finns också vägledning i vad du behöver tänka på för att ta hänsyn till ekosystemtjänster vid prövning av bygglov eller marklov.
Här kan du läsa mer om metod för att integrera ekosystemtjänster i planering

Ekosystemtjänster i byggande – metod

Denna del riktar sig till dig som arbetar med byggande som exempelvis byggherre, arkitekt eller byggentreprenör. I denna del föreslår vi en metod för hur du kan ta tillvara och integrera ekosystemtjänster när du bygger en ny byggnad eller ändrar en byggnad eller utemiljö. Metoden kopplar till byggandets olika skeden.
Här kan du läsa mer om metod för byggande

Ekosystemtjänster i förvaltning – metod

Den här delen riktar sig till dig som arbetar med förvaltning av fastighetsmark och allmän plats. Här föreslås en arbetsgång för att stärka och utveckla ekosystemtjänster vid fastighetsförvaltning och skötsel av utemiljöer.
Här kan du läsa mer om metod för förvaltning här

Verktyg och underlag

I den sista delen har vi samlat exempel på verktyg och underlag som kommuner och andra aktörer har använt i arbetet med ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning. Här tar vi bland annat upp grönytefaktorn, ekosystemtjänstanalys, kompensation och grönplan och Boverkets verktyg för ekosystemtjänstanalys, ESTER.
Här kan du läsa mer om verktyg och underlag

Framtagning av vägledning

Materialet har tagits fram av Boverket. I arbetsprocessen har vi haft stort stöd av en extern referensgrupp bestående av representanter från myndigheter, kommuner, organisationer, konsulter och universitet.

Referensgruppen har bedömt materialets användbarhet och begriplighet samt bidragit med synpunkter i övrigt.
Här kan du läsa grundläggande information om vad ekosystemtjänster är för något

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen