På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster ger attraktiva och hållbara städer

Grönska och vatten, parker och grönområden, ökar attraktiviteten i den byggda miljön. Dessa områden bidrar till att minska buller och luftföroreningar. Parker och grönområden är också demokratiska rum som stärker den sociala sammanhållningen. På den här sidan berättar vi hur grönstrukturen bidrar till att skapa hållbara och attraktiva städer och tätorter.

 

Attraktiva och hållbara städer
Attraktiva och hållbara städer med ekosystemtjänster 1. Grönskande mötesplatser som parker, gröna bostadsgårdar och stads-odling bidrar till möten och en stärkt social hållbarhet. 2. Icke hårdgjorda ytor som gräsmattor, gröna väggar och tak reducerar buller. Grönska och vatten kan också bidra med fågelkvitter och vindsus i trädkronor som bidrar till en bättre ljudmiljö. 3. Vegetation kan fånga upp föroreningar och avgaser och förbättrar därmed luftkvaliteten. Illustration: Altefur Development

Demokrati och rättvisa

Tillgång till grönstruktur har visat sig utjämna skillnaden i hälsa mellan socioekonomiskt svaga och starka grupper. Parker och grönområden spelar också en viktig roll som demokratisk mötesplats i den byggda miljön där olika grupper i samhället kan mötas oavsett socioekonomi, kön, funktionsvariation, ålder, religion eller etnisk bakgrund. De är viktiga delar av det offentliga rummet som är gratis att besöka och vistas i. Grönskande gator och torg, parker och grönområden ger också rekreation och naturupplevelser för särskilt sårbara grupper som barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Förbättrat socialt kapital med grönska

Grönområden kan spela en stor roll i att skapa social interaktion, möten mellan människor och verka för en känsla av gemenskap i en stadsdel eller ett grannskap – så kallat socialt kapital. Det finns ett tydligt samband mellan mängden grönska, framförallt kvaliteten på grönskan, i gaturummet och den upplevda sociala sammanhållningen på grannskapsnivå. På motsvarande sätt visar studier att människor upplever mer känslor av ensamhet och brist på socialt stöd i områden där det är brist på grönska. Olika typer av grönstruktur har också visat sig underlätta sociala nätverk och verka för social inkludering hos både barn och vuxna.

Kulturarv och identitet

Äldre parker, kanaler, dammar, kyrkogårdar, alléer eller gamla solitärträd ger boende och besökare upplevelsevärden som berättar om platsens historia och utveckling. Sådana områden skapar identitet och stolthet hos de boende. De utgör även en resurs för turism och besöksnäring.

Bullerreducering och produktion av naturliga ljud

Buller medför stor påverkan på människors hälsa och stadens attraktivitet. Bullret ökar i takt med urbaniseringen, ökad trafik, industriell aktivitet och minskad tillgång på tysta platser i städer och tätorter. Forskning visar att väl utformade parker och grönområden kan dämpa buller eller den negativa upplevelsen av buller genom att erbjuda naturliga ljudupplevelser. Bäst effekt får man om man kombinerar markens utformning med vegetation. Genom att lägga till ljud som exempelvis av fågelkvitter eller rinnande vatten, kan upplevelsen av buller minska.

Läs mer om gröna lösningar för reducera buller här.

Läs mer i Grönytor för god ljudmiljö och se filmen Akustisk design under "Relaterad information".

Grönska minskar exponering för luftföroreningar

Luftföroreningar orsakade av utsläpp från trafik och verksamheter är ett stort hot mot människors hälsa i den byggda miljön. Grupper som barn, unga, äldre och personer med olika luftrörsproblem är särskilt känsliga för luftföroreningar. I Sverige beräknas luftföroreningar orsaka 5 500 förtida dödsfall varje år.

Vegetation kan fånga upp både gaser och partiklar och därmed förbättra luftkvaliteten och minska exponeringen av luftföroreningar, vilket påverkar hälsan positivt. Träd i amerikanska städer beräknas spara samhället 3,8 miljarder USD varje år i reningskostnader genom att binda 711 000 ton luftföroreningar. Då är vinsterna för sjukvården inte inräknade.

Det gäller dock att vara uppmärksam på var vegetationen är placerad, hur den utformas och vilken förmåga olika växter har att rena luft. Det är viktigt att ta hänsyn till vindriktning så att vegetationen inte hindrar luftutbytet och stänger in föroreningar och därmed försämrar luftkvalitetern. Olika typer av växter har också olika förmåga att rena luften. Barrväxter är känsligare för luftföroreningar än lövträd, men renar å andra sidan luften året runt eftersom de inte fäller sina löv. Det pågår flera forskningsprojekt för att undersöka möjligheter att använda gatuträd och andra vegetationsytor som till exempel mossväggar för att rena luften.

Läs mer om luftföroreningar på Naturvårdsverkets webbplats under relaterad information.

Naturupplevelse och friluftsliv

Att ha nära till grönområden ger människor möjligheter till daglig utevistelse och friluftsliv och underlättar skolornas utepedagogik. Att studera naturen och dess artrikedom främjar kreativitet, ger kunskaper om naturen och ekosystemen samt inspiration till nytänkande och innovativa idéer.

Den största delen av friluftslivet tar plats i parker, grönområden och i den tätortsnära naturen. Därför är det angeläget att det finns områden som är tillgängliga och har hög kvalitet för friluftsliv, rekreation och utevistelse i och i närheten till bebyggelsen.

Läs mer om friluftslivsmålen på Naturvårdsverkets webbplats under "Relaterad information".

Närhet till park ökar fastighetsvärdet

Att det är attraktivt att bo nära en park eller ett grönområde avspeglar sig också i fastighetsvärdet. I Stockholm ökar priset på en bostadsrätt med tillgång till en park inom 1 km gångavstånd med upp till 2300 kr/kvm boyta. Ju mer park inom en kilometer desto större prisökning. Tillgång till park är en av de åtta viktigaste stadskvaliteterna som påverkar bostadsrättspriset.

Läs mer på Spacescapes webbplats under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej