Säkerställ ekosystemtjänster i översiktplanen

Säkerställ (5/6)

På den här sidan kan du läsa om hur ekosystemtjänster kan säkerställas i översiktsplanens utvecklingsstrategi, markanvändning och hänsyn enligt Boverkets förslag till ÖP-modell.

Översiktsplanen ska ge vägledning hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Därför behöver den innehålla tydliga uppföljningsbara målsättningar och konkreta ställningstaganden som underlättar beaktandet av ekosystemtjänster i senare planeringsskeden. Detta kan vara strategier på en övergripande nivå, områdesvisa ställningstaganden för bevarande, skapande eller utvecklande av ekosystemtjänster, som till exempel målsättningar för invånarnas tillgång till grönstruktur.

Utformningen av kartunderlagen och ställningstaganden för översiktsplanens strategier, framtida markanvändning och hänsyn ser olika ut från kommun till kommun. Här visas hur ekosystemtjänster kan säkerställas i översiktsplanen enligt Boverkets förslag till ÖP-modell.

Här kan du läsa mera om Boverkets ÖP-modell.

ÖP-modellens tre delar

Enligt förslaget till Boverkets ÖP-modell består översiktsplanen av tre aspekter:

 • kommunens långsiktiga och övergripande utvecklingsstrategi,
 • grunddragen i den avsedda användningen av mark och vattenområden samt
 • vilka hänsyn som bör tas till allmänna intressen

Beaktandet av ekosystemtjänster är relevant för modellens alla tre delar. Ekosystemtjänster kan utgöra viktiga delar av kommunens utvecklingsstrategi, till exempel genom att utveckla och skapa grönstruktur för klimatanpassning, biologisk mångfald, folkhälsa och attraktiva boendemiljöer. Kommunen kan med hjälp av inriktningsmål och områdesvisa ställningstaganden ange hur ekosystemtjänster behöver beaktas i den framtida mark- och vattenanvändningen. I den sista delen kan visas hur ekosystemtjänster kan bevaras, utvecklas eller skapas för att tillgodose allmänna intressen.

Ekosystemtjänster i utvecklingsstrategin

I utvecklingsstrategin illustreras den långsiktiga strategin för kommunens rumsliga utveckling. Här kan ekosystemtjänsternas roll visas i en framtidsbild av en hållbar kommun. Till exempel vilka övergripande rumsliga samband som är viktiga att bevara eller utveckla. Dessa kan vara områden, platser och stråk med värden för ekosystemtjänster som till exempel rekreationsområden, områden som kan fördröja vatten inom ett avrinningsområde, artrika områden, spridningskorridorer, med mera. I utvecklingsstrategin redovisas också viktiga regionala och mellankommunala samband för till exempel grön infrastruktur.

Ekosystemtjänster på en utvecklingsstrategisk karta

Utvecklingsstrategin kan illustreras med hjälp av strukturella kartor som visar den framtida utvecklingen av bebyggelse, infrastuktur och grön-blåstruktur. I grön-blåstrukturen ingår övergripande ställningstaganden angående ekosystemtjänsters nyttor och värden för:

 • biologisk mångfald och grön infrastruktur
 • folkhälsa och rekreation
 • friluftsliv
 • stads- och landskapsbild och platsens identitet
 • klimatanpassning
 • ökad miljökvalitet som tysta miljöer, god vattenstatus, och renare luft
 • areella näringar som jordbruk, skogsbruk, vattenbruk och rennäring

Områdestyperna kan vara ytobjekt, visa samband eller punktobjekt enligt tabellen nedan.
I beskrivningen är det viktigt att förtydliga vilka ekosystemtjänster som avses och ekosystemtjänsternas värden i ett större sammanhang, så som viktiga områden för vattenfördröjning som minskar risk för översvämningar, viktiga områden för lokalklimat, artspridning, rekreation med mera.

Objekttyp Beskriver:
Område Vilken nytta, värde eller annan betydelse området har för den framtida utvecklingen av till exempel rekreation och naturupplevelser, biologisk mångfald, kulturmiljövård, friluftsliv eller andra ekosystemtjänster. Ange vilka ekosystemtjänster som avses!
Samband Värden för grön infrastruktur som exempelvis artspridning, viktiga mellankommunala samband av gröna kilar eller gröna korridorer
Plats
Funktion
Områden där merparten av ett värde till exempel ekosystemtjänster eller biologisk mångfald finns koncentrerade, så kallade värdekärnor.
Här anges vilka typer av ekosystemtjänster som avses liksom avsedd användning som exempelvis dagvattenhantering med en damm.

Tabell över objekttyper relevanta för ekosystemtjänster i översiktsplanens utvecklingsstrategi

Ekosystemtjänster i kommunens utvecklingsstrategi
Ekosystemtjänster i kommunens utvecklingsstrategi. Ett exempel på hur en utvecklingsstrategi kan illustreras på en karta: Här kan det visas viktiga transportsamband (grå pil) och utvecklingsstråk (rödstreckad pil) mellan bebyggelsekärnor (röda ytor) och utvecklingsområden (röd streckat område). På kartan kan också illustreras värdefulla natur- och rekreationsområden (ljusgrön yta), viktiga värdekärnor som till exempel områden med höga värden för biodiversitet eller andra ekosystemtjänster (mörkgrön yta) samt viktiga natur- och rekreationssamband (grönstreckad pil). Det kan också pekas ut platser med strategisk viktiga speciella funktioner (D,E, R eller T). Illustration: Boverket

Ekosystemtjänster i markanvändningen

Översiktsplanen visar grunddragen för mark- och vattenanvändningen samt den byggda miljön. Med målet att planera för en mark- och vattenanvändning med ekologiskt fungerande grönstruktur som ger goda förutsättningar för ekosystemtjänster, är det angeläget att kommunen redovisar olika områdens potential och värden för ekosystemtjänster. Kommunens tydliga ställningstagande främjar en ändamålsenlig och god hushållning av mark- och vattenområden.

Markanvändningskarta

Säkerställanden sker genom att peka ut viktiga områden, platser och stråk för ekosystemtjänster. Detta kan göras i en egen tematisk karta för grönstruktur eller på översiktsplanens övergripande karta för mark- och vattenanvändning.

Vägledning eller ställningstaganden

Områdesvisa ställningstaganden angående ekosystemtjänster kan i princip göras för alla typer och kategorier av markanvändning till exempel genom ställningstaganden angående invånarnas tillgång till grönska i olika områden.

Hållbarhetsbedömning

Enligt Boverkets ÖP-modell bör det för varje område göras en kort hållbarhetsbedömning hur den tänkta mark- och vattenanvändningen påverkar den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Viktiga underlag för hållbarhetsbedömningar är konsekvensutredningarna i beslutsunderlaget och den strategiska miljöbedömningen.

Områdestyper Områdeskategori Vägledning eller ställningstaganden Hållbarhets-bedömning
Se Boverkets ÖP-modell för markanvändning Se Boverkets lista för preciserad markanvändning i ÖP-modellen Här beskriver kommunen exempelvis vilka kvaliteter man vill uppnå i ett område eller om det finns förhållanden som särskilt ska beaktas.

Här kan det preciseras:

 • Ekosystemtjänster som bör utvecklas, bevaras eller skapas.
 • Ekosystemtjänsternas potentiella värden och nyttor för området.
 • Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till exempel naturmiljöer, grönstruktur, förutsättningar för dagvattenhantering.
Hur påverkar den tänkta markanvändningen miljöaspekter?

Till exempel hur ekosystemtjänster har integrerats enligt skadelindringshierarkin för att främja tillgång till grönytor, resiliens, miljökvalitetsnormer, klimatanpassning, biologisk mångfald.

Tabellen visar exempel på hur ekosystemtjänster kan beaktas i vägledningar eller ställningstaganden och hållbarhetsbedömningar för områdesanvändningen.
Läs mer om områdesanvändning här

Läs mer om gröna samband i Boverkets ÖP-modell här

Läs mer angående hållbarhetsbedömningar här

Ekosystemtjänster i redovisning av hänsyn

Här redovisas hur kommunen avser att ta hänsyn till allmänna intressen enligt 2 kapitlet i plan- och bygglagen vid beslut om mark- och vattenanvändning. För varje hänsynsområde anges hänsynskategori, hänsynstyp och om området är av riksintresse samt vägledning för området.

Byggande och andra åtgärder behöver inte alltid vara oförenliga med andra allmänna intressen och hänsynsområden kan därför överlappa med till exempel områden som avses för bebyggelse.

Läs mer angående hänsyn till allmänna intressen i översiktsplanen här

Läs mer om ekosystemtjänster och allmänna intressen här

Exempel där ekosystemtjänster tas upp i planstrategin för mark- och vattenanvändning och hur de ska beaktas som allmänna intressen

Täby stadskärna 2050 - Fördjupning av översiktsplan

Översiktsplanen har ett strategiskt mål att gröna värden ska tillskapas på såväl kvartersmark som allmän plats med hänsyn till sociala värden, biologisk mångfald och klimatanpassning. Den har flera tematiska kartor som visar viktiga områden för ekosystemtjänster, grönstruktur och klimatanpassning. Markanvändningen enligt de tematiska kartorna preciseras sedan med delområdesvisa ställningstaganden angående tillgång till grönstruktur, utveckling av parker och ekosystemtjänster.

Läs mer på Täby kommuns webbplats under "Relaterad information".

Upplands Väsby – Väsby stad

Här ses värnandet och utvecklandet av naturvärden och tillgång till naturen, samtidigt som kommunen växer och förtätas, som en utmaning som man vill klara med flera planeringsinriktningar för natur. Bland annat ska viktiga spridningssamband bevaras och förstärkas, naturvärden kompenseras för när oexploaterad mark tas i anspråk och viktiga strukturer för ekosystemtjänster bevaras, anläggas och utvecklas vid nyexploatering. Planen innehåller en övergripande markanvändningskarta och flera tematiska kartor. De områdesvisa stadsdelsbeskrivningarna innehåller även övergripande ställningstaganden för grönstruktur per område.

Läs mer på Upplands Väsby kommuns webbplats under "Relaterad information".

Sundbyberg

Sundbybergs översiktsplan har en tydlig målbild för grönska och vatten av god kvalitet som preciseras med olika strategier, bland annat för ekosystemtjänster. En av strategierna handlar om att Sundbybergs stadsmodell för grönytefaktor ska tillämpas vid planläggning och bygglovprövning.

Läs mer på Sundbybergs stads webbplats under "Relaterad information".

Helsingborg

Helsingborg är ett exempel på en digitaliserad plan, där man kan klicka fram områdesvisa ställningstaganden, bland annat på en tematisk grönstrukturkarta där det presenteras olika målområden för bland annat naturområden, gröna stråk och stadsodling med egna markanvändningskartor.

Läs mer på Helsingborgs stads webbplats under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej