Kartlägg förutsättningar för ekosystemtjänster

Kartlägg (2/6)

På den här sidan kan du läsa om hur planeringsförutsättningar för ekosystemtjänster kan kartläggas och sammanställas i ett kunskapsunderlag.

Vad ingår i kunskapsunderlag

I den inledande fasen av planeringsprocessen sammanställs alla kända rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i ett kunskapsunderlag utan att dessa har vägts mot andra intressen och värden. Rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster är alla typer av grönstruktur, jordbruksmark, skogsbruksmark, natur- och vattenmiljöer som omfattas av den nya översiktsplanen.

Relevanta underlag är lokala, regionala och nationella dokument angående grön- och blåstrukturen, som till exempel strategier och åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen, regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, naturinventeringar, naturvårdsplan, grönstrukturplan, landskapsanalyser, friluftsplan, upplevelsevärden, översvämningskarteringar, bullerkarteringar med mera. Även hushållningsbestämmelserna och områden av riksintressen samt områdesskydd enligt 3, 4 och 7 kap. miljöbalken ingår i sammanställningen.

Ekosystemtjänstmatris ger överblick

För att synliggöra vilka ekosystemtjänster som berörs av planen kan alla rumsliga grön- och blåstrukturer som levererar stödjande, försörjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster sammanställas både i en underlagskarta och i matris. Matrisen ger en överblick vilka ekosystemtjänster som tillhandahållas av grönstrukturens delar. Detaljeringsnivån av sammanställningen anpassas till målsättningar med översiktsplanen. Sammanställningen kan vara översiktlig över hela kommunen eller en mer detaljerad sammanställning för vissa fokusområden, till exempel på stadsdelsnivå. Matrisen ger också information om vilka områden som tillhandahåller flera tjänster och som kan vara intressanta utifrån ett mångfunktionellt perspektiv.

Tillsammans med underlagskartan ger matrisen en översikt om vilka ekosystemtjänster det finns och deras funktionella samband. Den kan också visa vilka brister det finns och var det kan finnas potential för att utveckla eller skapa ekosystemtjänster.

Här kan du läsa mer om hur man tar fram en matris.

Naturvårdsverket har sammanställt en förteckning över vilka typer av områden i Sverige som tillhandahåller försörjande, reglerande, stödjande och kulturella ekosystemtjänster. Läs mer under "Relaterad information".

Strategisk miljöbedömning av översiktsplanen

En översiktsplan ska normalt miljöbedömas. Kunskapsunderlaget är tillsammans med planerings- och beslutsunderlaget som tas fram under översiktsplaneläggningen relevanta både i undersökningen om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. miljöbalken, och i framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 4 §

Läs mer om strategisk miljöbedömning av planer och program under "Relaterad information".

Att tänka på att: Vid kartläggning

  • Kartlägg potentiella ekosystemtjänster som tillhandahålls av den befintliga grön- och blåstrukturen.
  • Identifiera viktiga mellankommunala gröna funktionella samband, till exempel för rekreations- och friluftsområden, potential för vattenfördröjning för att minska översvämningsrisken längs sjöar, kust och vattenområden, dricksvattentäkter och gröna korridorer för artspridning.
  • Analysera behovet av kompletterande utredningar och faktaunderlag för att få bra planeringsunderlag om ekosystemtjänsternas nyttor, värden och behov av rumsliga förutsättningar.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej