På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster vid förhandsbesked utanför detaljplan

Granskad: 

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked ska lämnas av byggnadsnämnden när någon begär det. I ett förhandsbesked prövas om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. I denna prövning ingår bland annat att ta ställning till åtgärdens påverkan på ekosystemtjänster utifrån de allmänna intressena enligt 2 kap PBL.

Ett förhandsbesked kan sökas för alla bygglovspliktiga åtgärder, inom så väl som utanför detaljplanelagda områden. Denna vägledning fokuserar dock på förhandsbesked utanför detaljplanelagt område, då det är det vanligast förekommande.

Ett förhandsbesked går inte att söka för en åtgärd som kräver marklov eller rivningslov.

I ett förhandsbesked ska byggnadsnämnden ge ett besked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Om åtgärden kan tillåtas ska nämnden meddela ett positivt förhandsbesked.

17 §
  Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Ett positivt förhandsbesked är bindande för nämnden vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft. Att beslutet är bindande innebär att byggnadsnämnden vid prövningen av bygglovet endast får pröva frågor som inte redan har avgjorts genom förhandsbeskedet.

18 §
  Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Ett positivt förhandsbesked ska bland annat innehålla en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas och de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

39 §
  Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska innehålla
   1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft,
   2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och
   3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

Prövning av förhandsbesked

I ett förhandsbesked prövas i första hand om åtgärden över huvud taget kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga närmast en lokaliseringsprövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden utifrån de allmänna intressena som anges i 2 kap. PBL. Prövningen ska då bland annat syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov och att företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. miljöbalken (1998:808) ska tillämpas. (jfr MÖD 2017-12-22 P 3026-17)

2 §
  Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap.
1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862) .

För att ett positivt förhandsbesked ska kunna ges måste de grundläggande förutsättningarna för en åtgärd på en viss plats vara åtminstone översiktligt klarlagda. Ett exempel på en sådan grundläggande förutsättning är att åtgärden ska vara lokaliserad till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna vatten och avlopp. (jfr MÖD 2015-04-30 P 10164-14)

5 §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
   1. människors hälsa och säkerhet,
   2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (2018:636) .

Bedömning av ekosystemtjänster

Vid förhandsbeskedet kan det ingå att bedöma i vilken utsträckning ekosystemtjänster påverkas av den tänkta åtgärden. Det kan handla om huruvida åtgärden främjar en ändamålsenlig struktur av grönområden, påverkar försörjande tjänster som jordbruksmark eller stödjande tjänster som biologisk mångfald eller en spridningskorridor. Det kan också handla om att ta ställning till åtgärdens påverkan på människors hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållandena och om åtgärden medför risk för ras, skred, översvämning eller erosion. Även möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar behöver också beaktas.

Här kan du läsa mer om förhandsbesked

Här kan du läsa mer om prövningen av förhandsbesked

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen