På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster och detaljplanens syfte

Genom att ta upp ekosystemtjänster i planens syften synliggörs detaljplanens möjliga konsekvenser för ekosystemtjänster. Här skapas förståelse för ekosystemtjänster genom att lyfta deras nyttor och värden och visa vilken potential eller behov det finns för ekosystemtjänster inom planområdet.

Genomförandedel 1 av 6

Detaljplanen får inte vara mer omfattande och bestämmelserna inte mer detaljerade än vad som behövs för att nå syftet med detaljplanen. Därför är det viktigt att tidigt diskutera vilka nyttor och värden ekosystemtjänster kan tillföra planen. Finns det tydliga behov för att bevara, utveckla eller till och med skapa nya ekosystemtjänster inom planområdet kan detta behöva tas upp som ett av planens syften. Tydliga syften underlättar motiveringen av planbestämmelserna som möjliggör ekosystemtjänster.

Anpassa planavgränsning

I vissa fall kan planavgränsningen behöva anpassas för att kunna tillgodose behoven och målsättningarna för att uppnå detaljplanens syften.

Detta kan till exempel omfatta tillgång till bostadsnära park- och naturområden på allmän plats, naturbaserade möjligheter för lokalt omhändertagande av dagvatten, bevarande av ekologiska funktioner längs spridningskorridorer, vegetation som skydd mot buller med mera.

Ställningstaganden angående ekosystemtjänster i översiktsplan, grönplan, regionala handlingsplaner för grön infrastruktur eller andra program och strategier kan vara bra underlag för att bedöma om planens syften behöver kompletteras.

Att tänka på: Ekosystemtjänster i planens syfte
  • Identifiera kända förutsättningar för ekosystemtjänster som behöver bevaras, utvecklas eller skapas i planen.
  • Om planområdet omfattas av hushållningsbestämmelser för jord- och skogsbruk, rennäring, yrkesfiske eller vattenbruk, friluftsvärden, naturvärden, kulturmiljö, grönstruktur i närheten av tätorter eller av riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken, kan ekosystemtjänster vara ett sätt att tillgodose dessa intressen.
  • Använd mål och ställningsstaganden angående ekosystemtjänster i översiktsplanen, fördjupning av översiktsplan eller andra övergripande regionala och kommunala strategier.
  • Lokala förutsättningar för viktiga övergripande ekologiska funktionella samband till exempel gröna korridorer, barriärer, vattenavrinningsområden med mera.
Exempel: Syften med en detaljplan

Huvudsyftet beskriver vilken typ av bebyggelse som avses. Denna kan kompletteras med att planen också syftar till att

  • skapa ett bostadsnära grönområde för rekreation och lek
  • skapa förutsättningar för naturbaserade lösningar för lokalt omhändertagandet av dagvatten
  • bevara en grön spridningskorridor mellan A och B
  • inte försvåra befintliga förutsättningar för jordbruk
  • bevara områdets naturvärden i form av till exempel torräng eller stora tallar
  • bevara områdets förutsättningar som flyttstråk för rennäring
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej