På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planbestämmelser för ekosystemtjänster på kvartersmark

Möjligheter för att säkerställa ekosystemtjänster med hjälp av planbestämmelser på kvartersmark är begränsade. Här visas lämpliga planbestämmelser för att skapa förutsättningar för att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster på kvartersmark.

Det är viktigt att beakta behoven för ekosystemtjänster på kvartersmark. Även på kvartersmark kan detaljplanen möjliggöra anläggande eller bevarande av ekosystemtjänster som är viktiga för klimatanpassning, grön infrastruktur, folkhälsa och attraktiva boendemiljöer.

Om kommunen arbetar med grönytefaktor så behöver detaljplanen utformas så att planen möjliggör anläggandet av en ändamålsenlig grönstruktur. Behoven av grönytor och ekosystemtjänster redovisas bäst i planbeskrivningen, där man med hjälp av planillustrationer kan förtydliga ett ändamålsenligt anläggande av grönstruktur för ekosystemtjänster. Planbeskrivningen är ett viktigt dokument för att motivera planbestämmelserna och illustrera på vilket sätt bestämmelserna är avsedda för att skapa möjligheter för bevarandet, utvecklandet eller skapandet av ekosystemtjänster.

Friyta för lek och utevistelse

I detaljplanen måste det i vissa fall skapas möjligheter för friytor. Om detaljplanen avser bebyggelse som omfattar bostäder eller lokaler för förskola, skola eller annan jämförbar verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas en tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.

Friytornas lämplighet för lek och utevistelse främjas i många fall med grönska där till exempel stora träd och annan vegetation skapar skugga, trivsel och välbefinnande. På kvartersmark kan större skuggande träd skyddas med hjälp av marklov för att skapa omedelbar trivsel istället för att vänta tills ett nyplanterat träd kan fylla samma funktion.

Egenskapsbestämmelser på kvartersmark

Följande egenskapsbestämmelser kan tillämpas för att skapa förutsättningar för ekosystemtjänster på kvartersmark:

Bebyggandets omfattning

Bestämmelser om bebyggandets omfattning reglerar hur mycket som får byggas på en plats, både i utbredning över och under markytan samt på höjden.

Detta kan regleras genom att ange:

 • Utnyttjandegrad (e) – hur mycket får byggas
  Bestämmelser om utnyttjandegrad reglerar exploateringens största och minsta omfattning på en plats, både i utbredning över och under markytan samt på höjden. Utnyttjandegraden anges i procent eller areamått.
 • Begränsning av markens utnyttjande – var byggnader inte får placeras
  Detta reglereras med bestämmelser om prickmark eller korsmark som begränsar var det får byggas eller vad det får byggas. Bestämmelserna kan utformas för att skapa utrymme för anläggandet av ekosystemtjänster på tomten. Detta kan till exempel vara utrymme för anläggandet av grönytor för att nå en viss grönytefaktor.
 • Begränsning av byggnadens höjd
  Höga byggkomplex kan ha större barriäreffekter än låga byggnader. De kan även påverka ljusförhållandena för vegetationsytor. Byggnadshöjd anges i meter.
 • Takvinkel är viktigt att beakta vid anläggandet av vegetationsklädda tak.
  Det är viktigt att bestämmelserna motiveras i planbeskrivningen för att underlätta tolkningen inför framtida beslut om till exempel bygglov eller detaljplaneändringar.

Placering

Bestämmelser om placering (p) reglerar byggnadsverks och tomters placering. Genom att anpassa bebyggelsen till förhållanden på platsen kan förutsättningar skapas för till exempel bra ljusförhållanden och lokalklimat eller för att växtlighet och naturformationer ska kunna bevaras. Vid utredningen av byggnadernas placering under detaljplanearbetet bör lokala förutsättningar för ekosystemtjänster kartläggas. Bestämmelserna kan också tillämpas för att möjliggöra kraven angående friytor, hänsyn till kultur- och naturvärden på tomter enligt 8 kap. 9§ PBL. Bestämmelsernas innebörd för att säkerställa förutsättningar genom ekosystemtjänster behöver motiveras i planbeskrivningen.

Utformning av byggnadsverk och tomter

Bestämmelser om utformning (f) av byggnadsverk avser till exempel fasadmaterial, material och färgsättning samt typer av byggnader. Bestämmelserna tillämpas när byggnader ska se ut på ett visst sätt till exempel för att passa in i en kulturmiljö och bör tillämpas endast om det finns särskilda skäl att ta hänsyn till förhållanden på platsen eller i omgivningen. Observera att ett grönt tak i det här sammanhanget betyder att taket ska ha grön färg! Bestämmelsen avser enbart estetiska skäl. Om vegetationsklädda tak ska anläggas för att fylla en funktion, till exempel för att fördröja dagvatten, tillämpas bestämmelser om utförande.

Utformningsbestämmelser kan också användas för att reglera utformning av tomter. Bestämmelsen kan användas för att bevara befintliga vegetationsstrukturer men inte för att reglera nyanläggning av grönska på tomten. Det kan handla om en träddunge eller berg i dagen som ska finnas kvar för att skapa en bra lekmiljö eller bibehållandet av vegetation för att motverka ras, skred och erosion.

Exempel:
f# Befintlig häck ska bevaras i sin karaktär och utformning
(jfr prop. 1985/86:1 sid. 583 ff och prop. 2009/10:170 sid. 428)

Utförande

Bestämmelser om utförande (b) reglerar byggnadsteknik. Bestämmelserna kan tillämpas för att reglera funktioner på byggnaden men endast under särskilda förhållanden när det krävs för att bebyggelse ska kunna komma till stånd. Till exempel när vegetationsklädda tak är den enda möjligheten att klara ett lokalt omhändertagande av dagvatten.

Detta kan också handla om att anpassa platser med ras- eller översvämningsrisk för bebyggelse. Till exempel genom att reglera grundläggning samt teknisk utformning av marken under och i anslutning till byggnaden. Bestämmelser om utförande kan till exempel reglera att en viss del av marken ska vara genomsläpplig, schaktnivåer eller djup för dränerade ingrepp. Det kan också handla om åtgärder som har betydelse för ekosystemtjänster som dagvattenfördröjning, vattenrening, grundvatten och jordbildningsprocesser. Det ska dock så långt möjligt undvikas att ange planbestämmelser som pekar ut en speciell metod eller teknik.

Exempel på utförandebestämmelse:

 • Minst 75 % av takytan ska vara vegetationsklädd
 • Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig

Markens anordnande och vegetation

Med bestämmelser om markens anordnande och vegetation (n) kan kommunen bland annat reglera höjdläge och utformning av markytan och bevarandet av befintlig vegetation. Syftet kan vara att skapa goda boendekvaliteter, bevara en viss karaktär i ett område men också för att ge bra förutsättningar för ekosystemtjänster.

Markens anordnande reglerar markhöjder och största lutning. Bestämmelsen kan vara viktig för att styra avrinningen av dagvatten eller möta krav på stabilitet där bestämmelsen angående lutning kan kombineras med krav på bibehållandet av vegetation. Om kommunen i detaljplanen har bestämt ett höjdläge för markytan krävs inte marklov för att genom schaktning eller fyllning höja eller sänka markytan till den angivna nivån. Därför är det viktigt att utreda direkta och indirekta konsekvenser av höjdsättningen för ekosystemtjänster under detaljplanearbetet.

Bestämmelserna angående vegetation avser rumsskapande vegetation som till exempel träd och större buskar. Bestämmelsen möjliggör skyddandet av värdefulla ekosystemtjänster på kvartersmark, dock behöver värdet för ekosystemtjänster som allmänt intresse avvägas mot begränsningen i äganderätten för den enskilde. Bestämmelser om vegetation och syftet med dem behöver beskrivas och motiveras i planbeskrivningen. Bestämmelser om att en viss vegetationsstruktur ska finnas kvar kan behöva kombineras med en administrativ bestämmelse om marklovplikt för trädfällning. Det går också att införa marklovplikt för skogsplantering. (Jfr prop. 1985/86:1 s. 583f)

Exempel på bestämmelse om markens anordande och vegetation:

 • Trädet ska finnas kvar och får endast fällas om trädet är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, i det fallet ska träd återplanteras.
 • Vegetation och markskikt får ej tas bort eller skadas. Marklov krävs för schaktning och plantering.

Skydd av kulturvärden

Med bestämmelser om skydd av kulturvärden kan kommunen bland annat skydda särskilt värdefulla tomter. Detta kan vara en kulturhistorisk värdefull vegetationsstruktur och dess utformning eller detaljer som markbeläggning och annan rumsskapande vegetation. Med bestämmelsen kan vissa kulturella ekosystemtjänster skyddas, till exempel när vegetationsstrukturen är en väsentlig del av stadsbilden eller kulturmiljön. Det går endast att skydda det som är befintligt.

I bestämmelser om skydd av kulturmiljöer måste det tydligt anges vilka karaktärsdrag eller värden som ska skyddas. Övervägningar och förutsättningar för skydd av kulturvärden måste redovisas och motiveras i planbeskrivningen och vara förenliga med planens syfte.

I en värdefull miljö kan det finnas behov att kombinera en bestämmelse om skydd av kulturvärden med en bestämmelse om marklov för att kunna kontrollera om planbestämmelsen följs.

Exempel på skyddsbestämmelse för kulturvärden:

 • Trädallén bevaras till sin karaktär och utformning. Marklov krävs för fällning av träd.
 • Befintlig ek ska bevaras. För borttagning av trädet krävs marklov.

Läs mer om egenskapsbestämmelser på kvartersmark här

 

Marklov

I detaljplan kan det införas bestämmelser om marklov för att ta bort rumsskapande vegetationsstruktur, till exempel att fälla enstaka träd. Sedan 1 augusti 2018 finns också möjlighet att reglera förutsättningar för att hantera dagvatten genom att införa marklovsplikt för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Krav på marklov anges som en administrativ bestämmelse i detaljplan.

Observera att schaktning och fyllning utöver de i detaljplanen angivna mark- och höjdnivåer alltid kräver marklov på både tomtmark och allmän plats.

Läs mer om ekosystemtjänster och marklov här

Läs mer om marklovplikt här

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej