På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Säkerställ ekosystemtjänster i detaljplan

När avvägningar har gjorts under detaljplaneläggningen behöver förutsättningar för ekosystemtjänster säkerställas med hjälp av plankartan och planbestämmelser. Den här sidan ger en översikt av vad man behöver beakta i samband med säkerställanden och efterföljande sidor listar lämpliga bestämmelser för att säkerställa ekosystemtjänster på allmän plats respektive kvartersmark.

Genomförandedel 5 av 6

När man med hjälp av planeringsunderlagen och efter avvägningen mellan olika intressen har tagit fram en detaljplan, säkerställs mark- och vattenområdens användning och bebyggelsemiljöns utformning i plankartan med hjälp av planbestämmelser. Planbestämmelser är juridiskt bindande och måste ha lagstöd enligt 4 kap. i PBL. Det måste finnas starka miljöskäl för att ha bestämmelser som begränsar den enskilde nyttjande av sin fastighet. Detta hindrar inte kommunen att på egna fastigheter ha höga ambitioner vad avser ekosystemtjänster vid genomförande och förvaltning.

Det finns möjligheter att skapa förutsättningar för att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster med hjälp av lämpliga planbestämmelser. Bestämmelserna ska dock inte vara mera detaljerade än vad som behövs för att tillgodose planens syften. Tillämpningen av bestämmelser sker under beaktandet av lokala förutsättningar, avvägningen mellan olika intressen samt ställningstaganden i översiktsplanen eller andra relevanta planer. Syftet med planbestämmelserna behöver motiveras väl i planbeskrivningen, där det framgår planens förutsättningar och behoven av ekosystemtjänster.

Allmän plats viktig för ekosystemtjänster

Viktiga områden för ekosystemtjänster behöver främst avsättas som allmän plats. För allmän plats kan förutsättningar för ekosystemtjänster säkerställas genom bestämmelser för markanvändning och egenskapsbestämmelser för utformning av allmän plats.

Läs mer om lämpliga planbestämmelser för att säkerställa ekosystemtjänster på allmän plats här

Begränsade möjligheter på kvartersmark

På kvartersmark är möjligheterna begränsade för att säkerställa ekosystemtjänster med hjälp av planbestämmelser. Det går till exempel inte att ställa konkreta krav på planteringar eller en viss grönytefaktor. Istället kan markanvändningen och bestämmelser tillämpas så att de möjliggör anläggandet av en ändamålsenlig grönstruktur för att tillhandahålla ekosystemtjänster på kvartersmark.

Här kan det bland annat regleras:

  • bebyggandets omfattning och placering
  • markens genomsläpplighet, till exempel för att möjliggöra lokalt omhändertagandet av dagvatten
  • bevarandet av viss befintlig vegetation, till exempel träd
  • höjdsättning av marken

Läs mer om lämpliga planbestämmelser för att säkerställa ekosystemtjänster på kvartersmark här.

Grönytefaktor i detaljplan

Det kan finnas en vilja att reglera en viss grönytefaktor i detaljplanen, alltså andelen ekologisk effektiva grönytor i förhållandet till hårdgjorda ytor. Grönytefaktorn kan inte regleras med en särskild planbestämmelse. Däremot kan det i detaljplanen med hjälp av planbestämmelser skapas förutsättningar för att uppnå grönytefaktorn under genomförandet. Detta kan möjliggöras genom en kombination av olika planbestämmelser, till exempel genom att reglera andelen av allmän plats- och kvartersmark, placering av byggnader och olika begränsningar av byggrätten.

Läs mer om grönytefaktor här.

Planbeskrivningen har en viktig roll

Planbeskrivningen är ett viktigt kompletterande dokument till plankartan med planbestämmelser, som redovisar de överväganden som har legat till grund för planens utformning. Plankartans förutsättningar för att bevara, utveckla eller skapa ekosystemtjänster förtydligas i planbeskrivningens genomförandedel. Detta kan till exempel göras med en illustration om hur de gröna och blå strukturerna är tänkta att utformas och fungera.

Planens avgränsning

En detaljplan kan endast reglera markanvändningen inom planens geografiska avgränsning. Det går inte att hänvisa till viktiga ekosystemtjänster som ska bevaras, utvecklas eller skapas utanför planområdet. Till exempel om dagvatten ska tas omhand lokalt genom en damm så kan planens avgränsning behöva anpassas därefter, och mark för infiltration och fördröjning säkerställas på allmän plats.

Ställ inte krav på kommande utredningar i detaljplanen

Det finns inget lagstöd för att i detaljplan kräva senare utredningar som till exempel skötselplan, gestaltningsplan, dagvattenutredningar eller ekosystemtjänstutredningar. Är dessa viktiga för detaljplanens genomförande, måste de göras under detaljplaneläggningen och underlagens resultat motiveras i planbeskrivningen.

Anläggandet av grönytor för ekosystemtjänster på kvartersmark får inte heller i detaljplanen villkoras med krav på civilrättsliga avtal. Det finns exempel där kommuner i detaljplan har ställt krav för detaljplanens genomförande angående grönytefaktor i exploaterings- eller markanvisningsavtal. Detta är i princip enbart möjligt i rent civilrättsliga avtal mellan två parter utan koppling till genomförandet av detaljplan. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 220).

Villkor i detaljplan

I detaljplan får villkor för lov endast införas för det som räknas upp under 4 kap 14 § PBL. Avseende ekosystemtjänster kan detta vara till exempel naturbaserade lösningar för skydds- eller säkerhetsåtgärder och åtgärder mot omgivningsbuller.

Läs mer om naturbaserade åtgärder mot omgivningsbuller här

Läs mer om naturbaserade lösningar för erosionsskydd

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej