På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kartlägg planeringsförutsättningar för ekosystemtjänster

Granskad: 

När syftet med den nya detaljplanen är beslutat, kan alla planeringsförutsättningar sammanställas. På den här sidan visas hur ekosystemtjänster kan beaktas i sammanställningen av alla kända planeringsförutsättningar i ett kunskapsunderlag. Sammanställingen är också ett viktigt underlag för undersökningen om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Genomförandedel 2 av 6

Detta ingår i kunskapsunderlaget

I kunskapsunderlaget sammanställs alla kända planeringsförutsättningar utan att dessa har vägts mot andra intressen och värden. Här sammanställs alla kända rumsliga förhållanden som kan ha betydelse för ekosystemtjänster. Relevant underlag är översiktsplanen och lokala och regionala dokument angående grön- och blåstruktur, till exempel regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, naturinventeringar, grönstrukturplan, landskapsanalyser med mera. Även hushållningsbestämmelser för jord- och skogsbruk, rennäring, yrkesfiske eller vattenbruk, friluftsvärden, naturvärden, grönstruktur i närheten av tätorter eller riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken samt områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken behöver beaktas i sammanställningen.

Kunskapsunderlaget visar på en översiktlig nivå vilka typer av grönska som ingår i planen med en kort beskrivning av deras egenskaper, ekologiska samband och potentiella nyttor som är relevanta ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Underlaget används tillsammans med de första skisserna av planförslaget för att diskutera behoven av ytterligare utredningar i det fortsatta planarbetet. Det kan handla om naturvärdesinventeringar, dagvattenutredningar eller ekosystemtjänstanalyser.

Matris över ekosystemtjänster

För att få en överblick över alla stödjande, försörjande, reglerande och kulturella tjänster som kan vara relevanta för planen kan gröna miljöer och strukturer samt deras potentiella betydelse för ekosystemtjänster sammanställas i en matris. Matrisen listar upp vilka potentiella ekosystemtjänster som tillhandahålls av naturförutsättningar. Matrisen anpassas till de lokala planförhållandena genom att lista alla naturtyper och vegetationsstrukturer inom planen samt de ekosystemtjänster som är relevanta för planen. En framgångsfaktor för ett bra utfall är att ta hjälp av ekologisk kompetens och föra en sektorsövergripande dialog.

Här kan du läsa mer om hur man kan ta fram en matris.

Relevanta ekosystemtjänster för planen

Relevanta ekosystemtjänster för planen kan vara ekosystemtjänster som hjälper till att tillgodose de allmänna intressena enligt 2 kap. PBL. Utöver detta så kan det finnas lokala förutsättningar för att bevara, utveckla eller skapa ekosystemtjänster för klimatanpassning, hälsa och välbefinnande, biologisk mångfald, attraktiva och hållbara städer samt biologisk mångfald eller andra naturbaserade lösningar.


Läs mer under Därför behöver vi naturen samt Ekosystemtjänster och allmänna intressen

Om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Under detaljplaneläggningen ska det göras en undersökning om man behöver göra en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Denna undersökning kallades tidigare behovsbedömning. Kunskapsunderlaget är ett viktigt underlag för undersökningen. Många kommuner har tagit fram en mall för undersökningen där det också framgår vilka allmänna intressen enligt 3 kap. miljöbalken som behöver beaktas särskilt i planen, till exempel värdefulla naturmiljöer, mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt, mark- och vattenområden av betydelse för rennäringen, skogsbruk, med mera.

Läs mer om strategisk miljöbedömning på Naturvårdsverkets webbplats under "Relaterad information".

Att tänka på: Kartlägga planeringsförutsättningar
  • Identifiera vilka nyttor och värden som den befintliga grönstrukturen har och hur de kan komma att påverkas av planens syften. Finns det viktiga ekologiskt funktionella samband som behöver beaktas, till exempel grön infrastruktur.
  • Behov av en sektorsövergripande dialog för att skapa förståelse för ekosystemtjänster och utveckla naturbaserade lösningar.
  • Bedöm aktualiteten och kvaliteten på befintliga underlag och utredningar, behov av aktualisering, uppdatering eller fördjupning.
  • Identifiera hur planen påverkar behovet av parker och rekreationsområden.
  • Identifiera om detaljplanen medför behov av nya ekosystemtjänster som behöver skapas – till exempel nya parker och dagvattenfördröjning.
  • Behov av kompletterande utredningar, faktaunderlag och analyser. Fundera över underlagens detaljeringsnivå för att få ett bra och relevant planeringsunderlag.
  • Behov av dialog med medborgare om hur ekosystemtjänster används inom området.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen