På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomför och följ upp detaljplanen

Planbeskrivningen inklusive genomförandedelen är ett viktigt vägledande dokument för genomförandet av detaljplanen. På den här sidan visas hur genomförandetid och genomförandeavtal kan tillämpas för att främja ekosystemtjänster. Skötsel av allmän plats och en fungerande tillsyn är viktiga för att ekosystemtjänster kan tillhandahållas enligt detaljplanens syften och intentioner.

Genomförandedel 6 av 6

Genomförandet av en detaljplan grundas på planbeskrivningens genomförandedel som förtydligar hur planen ska förstås och verkställas. Under genomförandet behöver det praktiska ansvaret för planering, anläggande och skötsel av åtgärderna som gynnar ekosystemtjänster redas ut. Det är viktigt att sprida kunskap om ekosystemtjänster och syftet med planbestämmelserna längs hela genomförandekedjan – från bygglov till byggherrar och entreprenörer och vidare till fastighetsägare och förvaltare.

En bra kunskaps- och informationsöverföring skapar förståelse angående åtgärder för att skydda gröna strukturer under byggprocessen, anläggandet och utformningen av nya grönytor eller långsiktig skötsel av grönytor, parker och naturområden. Till exempel kan det med hjälp av ekologiska bedömningar av arbetsplaner förtydligas hur gröna strukturer ska skyddas under byggprocessen.

Genomförandetid

Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd, minst 5 och högst 15 år, inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Under genomförandetiden får planen i princip inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med planen.

Vegetation som anläggs för att leverera ekosystemtjänster har en viss etablerings- eller återställningstid innan ekosystemtjänster tillhandahålls i önskad omfattning. Finns det förutsättningar i planen som ska lösas via ekosystemtjänster, till exempel genom planteringar, kan genomförandetiden anpassas så långt möjligt till vegetationens etableringstid för att tillhandahålla ekosystemtjänsten.

Genomförandeavtal

För att säkerställa detaljplanens genomförande kan vissa åtgärder avseende bevarandet, utvecklandet eller skapandet av ekosystemtjänster regleras med civilrättsliga exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren eller exploatören. Avtalen kan innehålla åtaganden för att vidta eller finansiera vissa åtgärder som främjar ekosystemtjänster. Kommunen har rätt att i exploateringsavtal ta ut relevanta kostnader för anläggandet av allmän plats som står i rimligt förhållande till byggherrens nytta av planen. Detta kan till exempel vara kostnader för att hantera dagvatten på allmän plats eller skapandet av rekreationsområden.

Avtalen får dock inte gå längre än vad som är möjligt att reglera i detaljplan med stöd av PBL och åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till nyttan som de ger.

Läs mer om genomförandeavtal här

Skötsel av allmän plats

Vanligtvis är kommunen huvudman för allmänna platser. I områden med kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som ansvarar för iordningställandet av platsen i takt med utbyggnaden av detaljplanen. Kommunen ansvarar också för skötsel och underhåll som krävs i dessa områden. För större parker och naturområden tas vanligtvis skötselplaner fram. Målsättningar i detaljplanen, till exempel vilka ekosystemtjänster som området ska tillhandahålla, är styrande för skötselplanen. Skötselplaner brukar innehålla målsättningar för området, en åtgärdslista, kostnadsskattningar, drifts- och underhållsplan. Skötselplanen kan också behöva innehålla ett uppföljningsprogram angående grönskans värden för ekosystemtjänster så att detaljplanens intentioner kan säkerställas över tiden.

Kommunen får i detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet istället ska vara enskilt för en eller flera allmänna platser om det finns särskilda skäl för det. På allmänna platser med enskilt huvudmannaskap är det normalt en samfällighetsförening, oftast bestående av fastighetsägarna inom detaljplanen, som är huvudman och som avgör hur den allmänna platsen ordnas, upplåts och underhålls. En enskild huvudman har inte motsvarande skyldighet som kommunen att iordningställa den allmänna platsen. Det är den enskilde huvudmannen som själv avgör i vilken takt och hur detta ska göras.

Målsättningar för ekosystemtjänster på allmän plats behöver tydligt framgå i planbeskrivningen och förankras hos den enskilde huvudmannen. Kommunen kan i dialog med den enskilde huvudmannen ge stöd och förslag på lämpliga åtgärder för att främja ekosystemtjänster.

Uppföljning

Uppföljning av hur de övergripande strategier och ställningstaganden angående ekosystemtjänster i översiktsplanen nås med hjälp av en bra detaljplanering kan ske inom ramen för aktualitetsprövningen för översiktsplanen.

Läs mer om uppföljning av ekosystemtjänster i översiktsplanering här

Detaljplanernas målsättningar för ekosystemtjänster på allmän plats kan följas upp med hjälp av åtgärdslistor och uppföljningsprogram som kan ingå i en grönplan.

 

Att tänka på: Genomföra och följa upp
  • Använd motiveringar och illustrationer i planbeskrivningen för hur plankartan och planbestämmelser är avsedda för att bevara, utveckla eller skapa ekosystemtjänster.
  • Kommunicera värdet av ekosystemtjänster för kunskapsuppbyggnad och samverka längs hela genomförande- och förvaltningskedjan för informationsöverföring angående detaljplanens målsättningar för ekosystemtjänster.
  • Var särskilt uppmärksam på befintliga gröna strukturer, till exempel uppväxta träd som bör skyddas under byggprocessen.
  • Behov av skötselplaner eller åtgärdslistor i grönplan angående skötsel och drift för ekosystemtjänster på allmän plats.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej