På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avväg mot andra intressen

När planeringsunderlag och analyser är framtagna kan de olika intressena vägas mot varandra. På den här sidan visas hur ekosystemtjänsternas nyttor och värden kan beaktas under avvägningsprocessen och hur konsekvenserna av avvägningen motiveras i ett beslutsunderlag som sedan ingår i planbeskrivningen.

Genomförandedel 4 av 6

Kunskaps- och planeringsunderlagen som visar på ekosystemtjänsternas nyttor och värden är viktiga underlag för hållbara avvägningar mellan olika planeringsintressen. Företräde ska ges åt sådan markanvändning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

Förutom nyttor av allmänt intresse finns det även andra värden som gröna miljöer kan leverera via ekosystemtjänster. Nyttor och värden kan vara av enskilt intresse om naturbaserade lösningar är mycket mer kostnadseffektiva än tekniska lösningar som till exempel dagvattenlösningar eller där tillgång till gröna rekreationsområden ökar attraktiviteten och främjar människors hälsa.

Avvägning mellan olika intressen

Under detaljplanläggningen ska kommunen väga allmänna intressen mot enskilda intressen och finna lösningar så att planens syfte kan uppnås på ett ändamålsenligt sätt. Naturmiljöer och grönstruktur kan ge större eller mindre nyttor och värden för olika ekosystemtjänster beroende på deras läge och utformning. Både platsens potential för och behov av ekosystemtjänster behöver beaktas, liksom viktiga samband och den funktionella strukturen.

Ibland behöver detaljplanen medge en markanvändning där ekosystemtjänster får stå tillbaka till förmån för andra intressen. Men det finns också tillfällen när planen skapar nya behov av ekosystemtjänster, till exempel för att reglera lokalklimat eller hantera dagvatten.

En hållbar avvägning mellan ekosystemtjänster och andra intressen kan göras enligt följande prioriteringar:

  1. Undvik att ta i anspråk områden som levererar viktiga ekosystemtjänster, till exempel genom att skydda värdefulla grönområden som park- eller naturmark.
  2. Utforma den tänkta markanvändningen så att den minimerar skadan på ekosystemtjänster, till exempel genom planbestämmelser för placering, utformning eller utförandet.
  3. Om det kvarstår stora behov av ekosystemtjänster, planera för möjligheter som mildrar de negativa effekter som uppstår, till exempel genom att anlägga ny park eller natur på allmän plats, eller med hjälp av planbestämmelser skapa goda förutsättningar för att uppnå en viss grönytefaktor. Planbestämmelser kan också utformas för att utveckla och stärka befintliga ekosystemtjänster.
  4. Utred möjligheter till frivillig kompensation ifall planen innebär stora konsekvenser för viktiga ekosystemtjänster. Till exempel genom att restaurera ett område innanför eller utanför detaljplanen för att skapa nya förutsättningar för ekosystemtjänster.

Läs mer om prioriteringarna enligt skadelindringshierarkin samt exempel på frivillig kompensation här.

Beslutsunderlaget som en del av planbeskrivningen

Beslutsunderlaget tydliggör konsekvenserna av olika planlösningar. Här beskrivs bland annat hur förutsättningar, värden och nyttor för ekosystemtjänster har beaktats i detaljplanen. Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan så ingår även en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken i beslutsunderlaget.

Beslutsunderlaget sammanfattas sedan i planbeskrivningen för att redovisa de överväganden som har legat till grund för planens utformning och hänsyn till motstående intressen. Planbeskrivningen beskriver också de konsekvenser detaljplanen har för andra intressen. Beslutsunderlaget kan även bifogas i sin helhet som bilaga till planhandlingar. Eventuell miljökonsekvensbeskrivning bifogas alltid till planhandlingar.

I vissa fall behöver värdefulla områden för ekosystemtjänster tas i anspråk på grund av andra angelägna intressen. Konsekvenserna förtydligas i beslutsunderlaget. I planbeskrivningen framgår de hänsynstaganden och planbestämmelser som har legat till grund för att minska negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Detta kan till exempel vara målsättningar för grönytefaktor tillsammans med en illustration och motivering om hur planbestämmelserna har tillämpats för att skapa förutsättningar för en grönytefaktor. Här kan det också behöva lyftas eventuella behov av frivillig kompensation, antingen med en konkret kompensationsåtgärd eller genom en aktualisering av översiktsplan och/eller grönstrukturplan.

Läs mer om Naturvårdsverkets nya vägledning om miljöbedömning under "Relaterad information".

Att tänka på: Vid avvägning
  • Bedöm planlösningens påverkan på ekosystemtjänster samt behov av och potential för ekosystemtjänster.
  • Hur planen kan främja en ändamålsenlig struktur av grönområden.
  • Ta vara på möjligheter med naturbaserade lösningar för klimatanpassning, dagvattenreglering, lokalklimat, ljudmiljöer, risken för naturolyckor, hälsa och rekreation med mera.
  • Kommunicera konsekvenserna av olika planlösningar på en faktabaserad och saklig grund för att väcka förståelse för deras värden.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej