På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster i detaljplaneläggning

Genomförandedelar

Detaljplaner kan vara operativa verktyg för att bevara, utveckla eller skapa förutsättningar för ekosystemtjänster. Kommuner kan med detaljplan besluta hur den bebyggda miljön utformas och ge möjligheter för att bevara, utveckla eller skapa ekosystemtjänster. På den här sidan med undersidor presenteras en metod för hur ekosystemtjänster kan integreras i arbetet med att ta fram en detaljplan.

Under detaljplaneläggningen ska mark- och vattenområden planeras för de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Strategier och ställningstaganden för ekosystemtjänster i översiktsplanen är vägledande för utformningen av detaljplanen.

Vid detaljplaneläggningen tas ställning till när det är möjligt att med hjälp av ekosystemtjänster tillgodose de allmänna intressena i 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Planläggningen ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter där ekosystemtjänster kan vara användbara lösningar.

Metoden  visar hur man konkret kan integrera frågorna om ekosystemtjänster i arbetet med att ta fram planhandlingar enligt den formella detaljplaneprocessen.
Ta del av detaljplaneprocessen här.

Planhandlingar motiverar hänsyn för ekosystemtjänster

Detaljplanen består av en plankarta med planbestämmelser. Till planen ska det finnas en planbeskrivning. Det är plankartan och planbestämmelserna som är juridiskt bindande, medan planbeskrivningen med genomförandedel redovisar de överväganden som har legat till grund för planens utformning. Det finns stora möjligheter att reglera förutsättningar för ekosystemtjänster på allmän plats, medan möjligheten till reglering med hjälp av bestämmelser på kvartersmark är begränsad. Därför är planbeskrivningen ett viktigt kompletterande dokument för att visa hur ekosystemtjänster har beaktats i planen. Till exempel hur planbestämmelser har utformats för att skapa goda möjligheter för anläggandet av grönska för ekosystemtjänster på kvartersmark. Planbeskrivningen har en viktig vägledande funktion för beslut angående ändring av detaljplan och vid mark- och bygglov där motiveringen av detaljplanebestämmelser är en viktig utgångpunkt.

Planprogram, ett bra verktyg för att utreda ekosystemtjänster i större sammanhang

Planprogrammet är ett bra verktyg för att utreda ekosystemtjänster utifrån ett mer övergripande perspektiv. Till exempel när det ska tas fram flera detaljplaner för ett större bebyggelseområde eller som underlag för en ny detaljplans avgränsning. Det kan handla om viktiga samband för grön infrastruktur eller tillgång till parker och friluftsområden. Det kan vara områden som är viktiga för försörjande ekosystemtjänster, men också behov av omhändertagandet av dagvatten på områdesnivå för att minska risken för översvämningar eller säkerställa miljökvalitetsnormer för vatten i närliggande vattendrag.

Sedan nya plan- och bygglagen, PBL, trädde i kraft 2011 har översiktsplaneringen fått en mer strategisk inriktning. Den nya lagen innebar också att det formella kravet på planprogram togs bort men möjligheten att belysa övergripande frågor i ett planprogram finns kvar. Planprogram är inte juridiskt bindande utan vägledande för efterföljande detaljplaneläggning. Den här metoden för att integrera ekosystemtjänster i detaljplaneläggningen kan även tillämpas för att ta fram ett planprogram.

Förslag till metod för att integrera ekosystemtjänster i detaljplaneläggningen

Under sidorna i menyn till vänster hittar du mer information om hur ekosystemtjänster kan identifieras, bedömas och säkerställas längs arbetsprocessen för att ta fram en detaljplan. Metoden omfattar sex skeden som börjar med planens syfte, kartläggning av planförutsättningarna, riktade utredningar och analyser, avvägningar mellan olika intressen, lämpliga planbestämmelser för att säkerställa ekosystemtjänster. Slutligen ges några råd för genomförandet av planen för att främja dess målsättningar för ekosystemtjänster. Metoden kan användas oavsett planförfarande.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej