På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster i planering - metod

Granskad:

Planläggning styrs av både formella och informella processer. För att integrera ekosystemtjänster i dessa processer måste frågorna om naturens nyttor och värden följa med i processernas olika steg. Här presenteras en metod för att integrera ekosystemtjänster i planläggning – från mål och visioner via konkreta ställningstaganden till genomförande och uppföljning.

Nyttan med att planera med ekosystemtjänster

Planering med ekosystemtjänster leder till en bättre förståelse för grönstrukturens samlade värden och potential. Gröna och blåa strukturer, samspelet mellan dem samt deras ekologiska funktioner, behöver tas tillvara för att främja hälsa och välfärd. Att planera med ekosystemtjänster ger också ökade möjligheter att tänka mångfunktionellt och hitta synergier samt lösa målkonflikter med olika typer av mark- och vattenanvändning. Till exempel kan ny bebyggelse öka behovet av parker och grönområden för rekreation samt fördröjningsområden för att ta hand om dagvatten för att klara miljökvalitetsnormerna.

Metoden – en översikt

Det finns en stor risk att de nyttigheter som naturen ger undervärderas i beslutsfattandet. Genom att beakta naturens samlade värden och potential för ekosystemtjänster i avvägningen mot andra intressen kan vi fatta beslut inom planering, byggande och förvaltning som leder till en hållbar utveckling.

Nedan presenteras ett förslag på metod för att integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Under kommande sidor finns beskrivet hur metoden kan tillämpas i översiktsplanering respektive detaljplanering. Här står också om hur ekosystemtjänster kan beaktas vid bygglovsprövning.

Ekosystemtjänster planering översikt

1. Ta fram mål och visioner

Ekosystemtjänster behöver finnas med redan från starten i ett planarbete. När mål och visioner ska formuleras för ett projekt eller en plan kan begreppet ekosystem eller olika typer av ekosystemtjänster behöva vara med. Detta för att väcka förståelse för frågan, förankra och kunna integrera ekosystemtjänster i det fortsatta arbetet. På nationell och global nivå finns många mål som omfattar ekosystemen och de olika ekosystemtjänsterna.

Läs mer om nationella och internationella mål för ekosystemtjänster här.

2. Kartlägg förutsättningar i kunskapsunderlag

Vilka naturmiljöer och grönytor berörs av planen eller projektet? I den här fasen sammanställs alla kända rumsliga förutsättningar, övergripande strategier, ställningstaganden och mål för ekosystemtjänster i ett kunskapsunderlag. Kunskapsunderlaget samlar upp all känd fakta och planeringsförutsättningar utan att väga dem mot andra intressen. Förutsättningar för ekosystemtjänster kan förtydligas i form av en matris över alla berörda natur- och grönmiljöer och deras ekosystemtjänster. Matrisen ger en överblick över vilka ekosystemtjänster som finns inom plan- eller projektområdet och vilka gröna strukturer som behöver beaktas för att bevara, utveckla eller skapa ekosystemtjänster.

Läs mer om matris och tabell under Underlag och verktyg här

3. Utred och analysera – framtagning av planeringsunderlag

Planeringsunderlag brukar tas fram parallellt med förslag till plan- eller projektskisser. Här behöver man utreda hur gröna och blå strukturer, alltså de rumsliga förutsättningarna för ekosystemtjänster påverkas av olika planförslag. Vilken potential finns att med planen bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster? Analyser som förtydligar ekosystemtjänsternas värden kan vara kvalitativa, kvantitativa eller monetära.

4. Avväg – framtagning av beslutsunderlag

Med hjälp av planeringsunderlaget vägs olika intressen och lösningar mot varandra för att ta fram ändamålsenliga och hållbara planlösningar. Beslutsunderlaget beskriver konsekvenserna av valda och alternativa lösningar och hur de i planeringsunderlaget identifierade behoven, nyttorna och värdena av ekosystemtjänster har beaktats i planen.

5. Säkerställ

Med hjälp av alla underlag kan principer och målsättningar för ekosystemtjänster säkerställas i planen. Detta kan ske med hjälp av tydliga målsättningar för ekosystemtjänster och hänvisningar i plankartor. Uppföljningsbara och väl motiverade ställningstaganden för gröna och blåa strukturer underlättar genomförandet under byggandet och förvaltningen. Ställningstaganden och beskrivningar är vägledande och i viss mån bindande för efterföljande planerings-, lov-, eller byggprocesser. Ansvarsfördelningen och ställningstaganden för ekosystemtjänster behöver förankras.

6. Genomför och följ upp

Det sjätte steget handlar om själva genomförandet och hur man kan följa upp att målsättningar för ekosystemtjänster uppnås. Det är viktigt med en bra informationsöverföring om ekosystemtjänsternas värden och förutsättningar för att bevara, utveckla eller anlägga ekosystemtjänster till ansvariga för genomförandet, skötsel och drift. Detta kan till exempel vara kommunala förvaltningar, entreprenörer, byggherrar, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med flera.

Strategier och målsättningar om ekosystemtjänster kan följas upp med hjälp av lämpliga indikatorer, genom kvalitetssäkring i uppdragsbeskrivningar eller tydliga skötselanvisningar för genomförda åtgärder.

Figur 9 Underlagstrappan. Under planeringsprocessens gång behövs olika typer av underlag. I början av processen är generella kunskapsunderlag som kartläggningar och inventeringar viktiga. Allteftersom planeringsprocessen utvecklas behövs mer riktade underlag med utredningar och analyser bland annat gällande ekosystemtjänster. I samband med avvägningar behövs tydliga beslutsunderlag med konsekvensbeskrivningar av olika alternativ. Både planeringsunderlaget och kunskapsunderlaget ingår i beslutsunderlaget. Bild: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen