På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

I projekteringen konkretiseras byggprojektet

Granskad: 

Under projekteringen konkretiseras byggprojektet i skisser och ritningar. Det är i det här skedet som gröna lösningar och nya ekosystemtjänster utformas i detalj och kan presenteras i ritningar.

Projektering i processen
Projekteringsskedet i processen för byggandet. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Under projekteringen sker arbetet med gestaltning och utformning, även när det gäller gröna lösningar och ekosystemtjänster. Alternativa skisser och lösningar tas fram och jämförs. Ytterligare utredningar kan behöva göras. Du som är byggherre väljer vilka alternativ du vill gå vidare med.

Att tänka på i projekteringen:
  • Ta med gröna lösningar och ekosystemtjänster i systemprojekteringen.
  • Sök bygglov och eventuellt marklov hos kommunen.
  • Ställ tydliga krav i förfrågningsunderlag.
  • Ta med ekosystemtjänster även i detaljprojekteringen och produktionsplaneringen
  • Planera för skydd av träd, buskar, mark och vatten.
  • Ta fram skötselplan och plan för uppföljning redan nu.

Ta med gröna lösningar och ekosystemtjänster i systemprojekteringen

Under projekteringen sker bland annat en systemprojektering, där olika handlingar, exempelvis byggnadsritning, konstruktionsritning och installationsritning, samordnas så att de uppfyller både bygglagstiftningens och byggherrens krav. Ta med ekosystemtjänsterna i systemprojekteringen, så att gröna och grå installationer ses i ett sammanhang och kan integreras. Till exempel kan möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten påverka dimensioneringen och behovet av avledande rör. Ledningsdragningar i marken kommer att påverka möjligheterna att bevara befintliga träd och att plantera nya träd i och nära ledningsstråket. Planera därför noggrant var ledningar ska ligga så att träd inte behöver tas bort i onödan eller möjligheterna att plantera nya försvåras.

Sök lov hos kommunen

Byggherren kan använda ritningar som tas fram under projekteringsskedet för att ansöka om bygglov och eventuellt marklov hos kommunens byggnadsnämnd. Bygglovsprocess och offentligrättslig byggprocess integreras på så sätt i byggandets skeden ur byggherrens perspektiv.

Vid ärenden om bygglov, och även vid åtgärder som inte kräver lov, ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat platsens natur- och kulturvärden samt stads- och landskapsbild.

6 §
  Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477) .

6a §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader
   1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
   2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. Lag (2014:902) .

Tomten som ska bebyggas ska bland annat ordnas så att naturförutsättningarna så långt möjligt tas tillvara. Om det är bostadsbyggnader eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet som ska byggas på tomten, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.

9 §
  En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att
   1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
   2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
   3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
   4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,
   5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
   6. risken för olycksfall begränsas.

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

Här kan du kan läsa mer om ekosystemtjänster vid lov, till exempel vid förhandsbesked utanför detaljplan, bygglov utanför respektive inom detaljplanelagt område samt marklov

Ställ tydliga krav i förfrågningsunderlag och avtal

Under projekteringsskedet sker flera upphandlingar. Även i detta skede är det viktigt att förfrågningsunderlaget är så tydligt som möjligt, så att entreprenörerna som ger anbud vet vad som gäller. Byggherrens krav när det gäller att tillvarata, utveckla eller skapa ekosystemtjänster måste klart framgå av förfrågningsunderlag och i avtal. Byggherren kan avtala om att entreprenören ska betala ersättning om ekosystemtjänster skadas i onödan eller genom vårdslöshet, till exempel om ett äldre träd tas ner i onödan eller skadas.

Ta med ekosystemtjänster även i detaljprojekteringen och produktionsplaneringen

En detaljprojektering behöver också göras av byggherren eller av en totalentreprenör. Detalj-projekteringen blir underlag för produktionsplanering och upphandling av utförandeentreprenad för byggnads- och installationsarbeten samt byggmaterial.

I produktionsplaneringen anges till exempel var tillfälliga arbetsbodar ska placeras, var byggmaterial ska förvaras under byggandet och hur transporter till och från byggarbetsplatsen ska anordnas. Detta kan få stor påverkan på ekosystemtjänster på platsen, även om det bara är fråga om tidsbegränsade aktiviteter. Det kan vara lämpligt att föra in åtgärder för ekosystemtjänster i en arbetsplats¬dispositionsplan (APD-plan), så att det tydligt framgår för alla som blir inblandade i bygget i vilka områden särskild hänsyn till ekosystemtjänster, befintliga eller planerade, ska tas. Innehållet i APD-planen behöver sedan kommuniceras med alla aktörer inför själva produktionen. Även markritningar och schaktplaner kan ange var försiktighet ska iakttas.

Skydda träd

Det finns en hel del åtgärder som kan göras för att fysiskt skydda ekosystemtjänster på byggarbets-platsen. Exempelvis måste träd som ska stå kvar markeras på planritningar och märkas ut fysiskt. De behöver också skyddas mot att bli påkörda och mot att marken runt dem packas. Ett område som motsvarar trädets droppzon, det vill säga en tänkt cirkel under kronan, kan vara lämpligt att skydda med hjälp av plåtar eller motsvarande. Stamskydd kan också behövas för träd.

Placera byggkranen på ett klokt sätt så att byggarbetet kan utföras rationellt, samtidigt som större träd kan bevaras.

Träd kan också flyttas tillfälligt eller permanent för att skyddas under arbetet med bygget.

Läs mer om hur urbana träd kan skyddas här

Träd med linjer som visar droppzon från kronan
Trådets droppzon. Befintliga träd på tomten behöver skyddas mot att bli påkörda och mot att marken packas. Ett område som motsvarar trädets droppzon, det vill säga en tänkt cirkel under kronan, kan vara lämpligt att skydda med hjälp av plåtar eller motsvarande. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Skydda marken och vattnet

Transporter till och från byggarbetsplatsen kan göra att marken packas så mycket att infiltration av dagvatten försvåras och att marken senare blir svår att odla på. Lerjordar är särskilt känsliga. Det finns åtgärder för att minimera kompaktering av marken, bland annat genom att planera var och hur olika fordon rör sig på byggarbetsplatsen och var material förvaras. Det går också att använda "mattor" eller skyddsplåtar som minskar packningen av jorden och skyddar vegetation och trädrötter.

Gör åtgärder för att marken ska kunna återställas så bra och smidigt som möjligt. Detta gäller inte minst om bygglovet är tillfälligt och för tillfälliga anläggningar som behövs under produktionen.
Markarbeten och byggnation riskerar att påverka närliggande dammar och vattendrag, till exempel genom att lös jord eller schaktmassor spolas ner i vattendraget.

Var särskilt rädd om buffertzoner med vegetation som kan skydda vattendrag och undvik att köra med stora maskiner eller att lagra schaktmassor nära dammar eller vattendrag.

Särskilt värdefulla eller känsliga områden på tomten kan markeras.

Ta fram skötselplan och plan för uppföljning redan nu

Under projekteringen är det också bra att sätta upp riktlinjer för den framtida förvaltningen av byggnaden och tomten, för att de ekosystemtjänster som är inplanerade ska kunna få en lång livslängd under förvaltningsfasen. Helst ska detta ske i samverkan med de aktörer som kommer att arbeta med driften. Riktlinjerna blir en viktig del i den skötselplan för fastigheten som tas fram under projekteringen. Genom en tidig dialog med driften om hur man till exempel ska klara en grönytefaktor, kan lösningar skapas som också är långsiktigt hållbara över tid.

Bestäm också hur målen för grönska och ekosystemtjänster ska följas upp när bygget är färdigt, under garantitiden och under den långa förvaltningsfasen. Bestäm vilka mått och indikatorer som ska användas och vem eller vilka som ska ha ansvaret för att göra uppföljningen och hur ofta det ska ske.

Överlämna till nästa skede, produktionen

Ha en ordentlig genomgång med alla som kommer att vara inblandade i produktionen om vad som gäller för grönska och ekosystemtjänster under byggtiden. Visa markering av träd och se till att fysiska skyddsåtgärder finns på plats innan produktionen börjar. Hur byggmaterial ska lagras och trafiken till och från byggarbetsplatsen ska anordnas behöver beskrivas både i APD-plan och muntligen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen