På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad behöver du i din roll tänka på?

Granskad:

Här får du översiktlig information om vad du kan behöva tänka på för att integrera ekosystemtjänster i byggandet. Det finns flera olika aktörer i byggandet. På den här sidan finns vägledning om vad man kan göra som byggherre eller som byggherrens medarbetare.

Du som arbetar med nybyggnad eller ändring av byggnad

Vid nybyggnad och även vid ändring av byggnad finns det goda möjligheter att dra nytta av ekosystemtjänster. Bäst och billigast blir det om ekosystemtjänster är med så tidigt som möjligt i byggplaneringen och om alla involverade har klart för sig hur just deras arbete kan bidra till möjligheterna att använda och utveckla ekosystemtjänster.

Nytta med ekosystemtjänster för projektet:

 • Mer grönska ger hälsosammare livsmiljöer för människor och ökar den biologiska mångfalden.
 • Naturbaserade lösningar kan göra fastigheten bättre anpassad till ett förändrat klimat. De kan också vara fördelaktiga ekonomiskt, jämfört med traditionella tekniska lösningar. Ofta är det mer kostnadseffektivt att bevara grönska än att plantera nytt, eftersom det är kostsamt att plantera nya träd och det tar tid innan den ekologiska funktionen är etablerad.
 • Mer grönska ökar attraktiviteten och därmed fastighetsvärdet.

Du som är byggherre eller byggherrens projektledare

Du som är byggherre tar initiativ till och ansvarar för byggnationen och har stort inflytande på att ekosystemtjänster och grönska verkligen kommer med i byggprojektet.

Vad kan du göra:

 • Formulera mål och vision för ekosystemtjänster i början av projektplaneringen. Låt om möjligt användare och de som kommer att arbeta med driften delta i målformuleringen. Med operativa mål blir det lättare att kommunicera med andra om vad som ska uppnås. Det blir också billigare och bättre lösningar om grönskan kommer in tidigt i planeringen, än om den ska tillföras i efterhand.
 • Dina beställningar till arkitekter och byggentreprenörer blir avgörande för om och hur ekosystemtjänster bevaras, utvecklas eller skapas. Ställ krav på att verktyg för att beräkna grönytefaktor eller bedöma ekosystemtjänster ska användas. Bestäm vilken ambitionsnivå ni vill uppnå.
 • Använd konsulter och entreprenörer som har kunskap och intresse av att bygga med ekosystemtjänster.
 • Följ upp att det du har beslutat om ekosystemtjänster och grönska är med genom hela byggprojektet, så att det inte förloras på vägen. Om du inte själv kan följa bygget i detalj för dessa delar, se till att någon annan gör det åt dig.

Vad behöver du veta:

Du som är byggherrens projektledare är i princip byggherrens förlängda arm, och har efter mandat samma befogenheter som hen har.

Du som är arkitekt eller landskapsarkitekt

Byggherren kommer att lyssna på dig som är arkitekt eller landskapsarkitekt när du ger förslag om lokalisering och utformning – också om du föreslår åtgärder för att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster.

Vad kan du göra:

 • Föreslå åtgärder för att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster tidigt i arbetsprocessen och motivera med vad åtgärderna kan ge för nyttor. Visa på naturbaserade lösningar och verktyg som exempelvis grönytefaktor (GYF) och Boverkets analysverktyg ESTER.
 • Ta hänsyn till ekosystemtjänster vid placering och utformning av byggnader och anläggningar på fastigheten.
 • Tänk på biologisk mångfald vid utformning av åtgärder. Genom medvetna sortval och utformningar av gröna miljöer kan åtgärderna stärka den lokala och regionala biologiska mångfalden.
 • Förtydliga hur fastigheten kan ses i ett större sammanhang och koppla till kommunens underlag och strategier för grönska och grön infrastruktur.
 • Var med och utforma underlagen för upphandling av byggentreprenörer, så att underlagen blir tillräckligt tydliga när det gäller ekosystemtjänster och grönska.
 • Gör en markplaneringsplan som har med ekosystemtjänster och grönska. Märk ut särskilt värdefulla objekt eller områden. Bevaka att arbetsplatsdispositionsplanen, APD-planen, som tas fram också tydliggör hur ekosystemtjänster ska bevaras, utvecklas och skapas. Följ löpande upp vad som händer på byggplatsen.
 • Se till att en skötselplan för grönskan och naturbaserade lösningar tas fram. Involvera dem som ska svara för skötseln i utformningen.

Vad behöver du veta:

 • Du behöver ha god kunskap om gröna lösningar för ekosystemtjänster i praktiken.
  Här kan du läsa mer om gröna lösningar
 • Du behöver också ha kunskap om hur platser i staden och på tomten kan göras grönare.
  Här kan du läsa mer om platser i staden och på tomten
 • Du behöver ha kunskap om förutsättningar och behov av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i det område där fastigheten ligger. Ta del av till exempel kommunens grönplan, naturvärdesinventeringar eller ekosystemtjänstanalyser för området.
 • Du ska kunna hjälpa byggherren att avgöra i vilka frågor det kan behövas ytterligare expertis, till exempel för inventering eller utredning inför beslut om ekosystemtjänster och grönska.

Du som gör upphandlingar

Upphandlingarna som görs inom byggprojektet kommer att ha stor betydelse för i vilken utsträckning ekosystemtjänster och grönska kommer att bevaras, utvecklas och skapas i praktiken.

Vad kan du göra:

 • Bidra till att förfrågningsunderlag, det vill säga underlag för upphandling, blir så tydligt som möjligt när det gäller vad som ska bevaras, utvecklas, skapas samt skötas även när det gäller ekosystemtjänster och grönska. Anbudsgivarna ska inte behöva tveka om vad som gäller i dessa frågor.
 • Utvärdera anbuden även efter hur väl de svarar upp mot byggherrens krav om ekosystemtjänster.
 • Se till att vad som gäller om ekosystemtjänster och grönska kommer tydligt till uttryck i avtal med valda entreprenörer.
 • I avtal med entreprenörer är det möjligt att ange att ersättningskrav kommer att ställas onödig eller vårdslös förstörelse av ekosystemtjänster, till exempel om ett stort träd tas ner i onödan eller skadas.

Vad behöver du veta:

 • Du behöver framför allt ha god kunskap om vad byggherren vill göra när det gäller ekosystemtjänster och grönska, och kunna formulera detta på ett tydligt sätt i upphandlingsunderlagen. Ta hjälp av arkitekt och/eller landskapsarkitekt eller annan expertis för att formulera kravspecifikationerna.
 • Du behöver veta hur inkomna anbud ska jämföras även när det gäller ekosystemtjänster och grönska. Ta hjälp av expertis i utvärderingen.

Du som är byggentreprenör

Det är vad som händer på själva byggarbetsplatsen som avgör hur ekosystemtjänster och grönska hanteras i praktiken. I regel ska flera olika byggentreprenörer samsas på byggplatsen. Du kanske arbetar med att skapa ekosystemtjänster, till exempel trädplantering eller utformning av naturbaserade dagvattenlösningar. Eller så har du helt andra uppgifter i byggprojektet, till exempel schaktning, rördragning eller elarbeten. I princip allt arbete som utförs på byggplatsen kan få betydelse för ekosystemtjänster och grönska.

Vad kan du göra:

 • Ta med ekosystemtjänster i miljö- och kvalitetsplaner, om du på uppdrag från byggherren ska ta fram sådana underlag för arbetet.
 • Följ givna anvisningar när det gäller platser för att lagra material, transporter med tunga fordon och skydd av särskilt värdefulla objekt eller områden, till exempel skyddszon för träd, vattendrag eller känsliga marktäckande växter. Om något är oklart om detta: Fråga platschefen, arkitekten eller landskapsarkitekten.
 • Om olyckan skulle vara framme och du skadar ett träd som skulle sparas: Säg till projektledaren eller landskapsarkitekten. Med en snabb åtgärd kan kanske trädet räddas och svampangrepp kan undvikas.
 • Du kan komma med förslag på effektivare sätt att bevara, utveckla eller skapa ekosystemtjänster, om du har sådana uppslag.

Vad behöver du veta:

 • Du behöver framför allt ha god kunskap om vad som byggherren vill göra när det gäller ekosystemtjänster och grönska.
 • Du behöver en grundläggande förståelse för ekosystemtjänster, naturbaserade lösningar och grönskans värden.

Du som ska bygga ett nytt småhus, är småhusägare eller hyr ett småhus

I tätorten kan privata trädgårdar tillsammans med parker utgöra en sammanhängande mosaik med växter som lockar till sig fjärilar och bin och naturelement som dammar, äldre träd, buskage och lövkomposter som gynnar djurlivet i stort. På så sätt kan varje trädgård, även om den är liten, ge ett värdefullt tillskott till en grön infrastruktur. Du som ska bygga ett nytt småhus är vanligtvis både byggherre och fastighetsägare.

Vad kan du göra:

 • Det finns många åtgärder som du kan göra för att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster. Till exempel att vara rädd om stora träd, låta en del av gräsmattan bli en äng, bygga en damm eller skapa boplatser för olika djur som vildbin, fåglar och fladdermöss och välja växter som uppskattas av bin och fjärilar.
 • Du kan undvika att hårdgöra tomten i så stor utsträckning som möjligt. Detta gynnar lokal infiltration av dagvatten, och kan minska risken för översvämning på din tomt eller i närområdet.
 • Uppskatta dina egna och grannens stora träd, eftersom de ger många ekosystemtjänster, exempelvis skugga som är välgörande under värmeböljor.

Vad behöver du veta:

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen