På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Metod för att integrera ekosystemtjänster när du ska bygga nytt eller ändra en byggnad

Granskad:

Ska du bygga en ny byggnad eller ändra en befintlig? Som byggherre finns det mycket du kan göra för att dra nytta av och gynna olika ekosystemtjänster genom gröna l ösningar. Under byggandet planeras och genomförs de faktiska byggaktiviteterna på tomten eller i området. Du som medverkar i byggandet har stort inflytande på hur ekosystemtjänster kommer att hanteras i praktiken. På den här sidan ges några övergripande principer för vad som är viktigt att tänka på när du ska bygga nytt eller ändra en byggnad på en fastighet.

Checklista för principer för att få med ekosystemtjänster när du ska bygga nytt eller ändra en byggnad
 • Formulera mål och kartlägg grönska och ekosystemtjänster från början i byggprojektet.
 • Använd mångfunktionella lösningar.
 • Använd i första hand mark som redan varit exploaterad till byggande.
 • Tänk på gröna samband och olika skalor för grönt.
 • Låt olika kompetenser vara med tidigt i projektplaneringen.
 • Se till att kunskapsöverföringen fungerar.

Principerna är en sammanfattning av den metod för att få med ekosystemtjänster i byggandets olika skeden som presenteras på följande sidor. Metoden innebär att grönska och ekosystemtjänster kommer in i alla skeden av byggandet: i förstudien, programskedet, projektering och produktion och uppföljning, och sedan tas med i förvaltningsskedet.

Formulera mål och kartlägg grönska och ekosystemtjänster från början i byggprojektet

Tänk på ekosystemtjänster och grönska redan från början i byggprojektet. Då är det lättare och billigare att hitta bra lösningar. Formulera mål och visioner som utgår från platsens förutsättningar och identifierade brister och behov av ekosystemtjänster. Styrdokument som exempelvis kommunens översiktsplan och detaljplan är en utgångspunkt för målformulering. Förutom ett övergripande mål behövs också mål som är konkreta och uppföljningsbara för att ge operativt stöd i det fortsatta arbetet.

För att kunna formulera bra mål och strategier för att nå målen behöver vissa förutsättningar kartläggas. Frågor som behöver besvaras i en första kartläggning är bland annat:

 • Vad finns det för grönska och ekosystemtjänster och var på fastigheten finns de?
 • Hur kan vi ta tillvara, stödja och utveckla befintlig grönska och ekosystemtjänster?
 • Vem använder fastigheten idag och vilka ekosystemtjänster används mest?
 • Vilka är de framtida brukarna, när byggprojektet är färdigt?
 • Vilka ekosystemtjänster kommer de framtida brukarna att efterfråga?
 • Vilka möjligheter finns att skapa nya ekosystemtjänster för att möta de framtida behoven?
 • Vad anges i kommunens översiktsplan och i detaljplan om grönska och ekosystemtjänster på fastigheten och i omgivningarna?

Använd mångfunktionella lösningar

Grönska ger ofta många olika ekosystemtjänster, den är alltså mångfunktionell. Tänk igenom vilka ekosystemtjänster som behövs på platsen, och om det finns grönska som kan uppfylla flera av dem på ett mångfunktionellt sätt. Det är ofta både kostnadseffektivt och yteffektivt att hitta mångfunktionella gröna lösningar.

Äldre träd, dammar och våtmarker är särskilt värdefulla och mångfunktionella när det gäller att leverera ekosystemtjänster.

Använd i första hand mark som redan varit exploaterad till byggandet

För ekosystemtjänster är det bäst att placera en ny byggnad eller anläggning på mark som redan är eller har varit exploaterad eller på annat sätt påverkad. Om möjligt är det också att föredra att använda jord från tomten om utfyllnader behöver göras.

Tänk på gröna samband och olika skalor för grönt

Ta reda på om din fastighet ingår i eller kan förstärka ett befintligt grönstråk på stadsdelsnivå. I så fall är det särskilt viktigt att tillvarata befintlig grönska och försöka att bevara och helst stärka funktionen av grönstråk, när du ska bygga på fastigheten. Tänk på stort och smått när det gäller ekosystemtjänster: Äldre stora träd är särskilt värdefulla, men buskar, ängsytor och holkar för fåglar och fladdermöss och boplatser för bin kan också bidra till fler ekosystemtjänster.

Länsstyrelsen och kommunen har i regel underlag om grön infrastruktur och naturvärden med olika detaljeringsgrad.

Låt olika kompetenser vara med tidigt i projektplaneringen

För att lyckas med ekosystemtjänster och grönska i byggprojekt är det en framgångsfaktor att sakkunniga kommer med så tidigt som möjligt i projektet. Det behövs exempelvis kunskap om sociala värden, utformning, gestaltning, ekosystem och biologisk mångfald, som olika kompetenser kan bidra med.

Den kompetens som kommer att stå för driften, det vill säga för uppsikt och skötsel, kan behöva vara med redan i tidig projektplanering. De som utför driften har värdefull kunskap om arbetssätt och metoder, vilket kan bli avgörande för hur grönskan kommer att klara sig på sikt.

Se till att kunskapsöverföringen fungerar

Byggandet är en komplicerad process där många aktörer är inblandade i olika skeden. Erfarenheter visar att kunskapsöverföringen mellan de olika aktörerna är avgörande för hur ekosystemtjänster hanteras under planeringen och byggandet. Det gäller framför allt kunskapsöverföringen mellan kommunens fysiska planering och byggprojektet, samt kunskapsförmedlingen mellan de olika skedena i byggandet.

Alla – från byggherre, gestaltningsansvariga, projektörer och upphandlare till byggentreprenörer och byggarbetare måste vara införstådda med hur det är tänkt om ekosystemtjänster. När bygget är klart måste den kunskapen förmedlas vidare till fastighetsägare och fastighetsförvaltare och de som sköter driften av fastigheten samt till brukarna av fastigheten. Glappar det här är det stor risk för att någon aktör gör åtgärder som äventyrar inplanerade ekosystemtjänster.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen