Exempel på förfrågningsunderlag för driftsentreprenad

I förfrågningsunderlaget inför upphandling av driftsentreprenad går det att tydliggöra på vilket sätt hänsyn ska tas till ekosystemtjänster och grönska. På den här sidan redovisas exempel på krav i ett sådant förfrågningsunderlag.

Vid upphandling av driftentreprenad kan exempelvis följande punkter föreskrivas i förfrågningsunderlaget:

 • Skador på vegetation, såsom påkörningsskador på träd, får inte uppkomma som följd av entreprenaden.
 • Negativ miljöpåverkan ska minimeras genom medvetet val av drivmedel (elektricitet, gas) alternativa metoder för ogräsrensning (flamning, skum) och att hälsovådliga substanser utesluts ur arbetet.
 • Transporter ska vara miljöanpassade med avseende på drivmedel och smörjmedel och framföras på ett sådant sätt att mark inte kompakteras.
 • Motorredskap ska drivas av miljöanpassade drivmedel, gärna elektricitet.
 • Trädgårds- och parkavfall ska omhändertas lokalt.
 • Ris och grenar ska lämnas på lämplig plats på tomten för att gynna djurlivet.
 • All gödsling ska ske med organiska substanser.
 • Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna
 • Beskärning av träd och buskar ska ske så att ett artkarakteristiskt växtsätt bevaras.
 • Runt träd ska finnas rensad öppen jordyta, alternativt bark- eller sandtäckning.
 • Gräsklippning ska ske anpassat till grästypen, såsom äng respektive paradgräsmatta.

Som komplement till beskrivande text bör plankartor över entreprenadområdet bifogas förfrågningsunderlaget. Genom kartorna kan olika områden klassas med hänsyn till skötselintensitet och typ av skötsel. I kartorna kan ekosystemtjänsterna enkelt visualiseras och ambitioner för skötsel uttryckas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej