På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Styr med skötselplanen

Skötselplanen för utemiljön är ett viktigt kommunikations- och styrdokument för alla som är inblandade i driften av området. På den här sidan får du några tips om vad skötselplanen kan behöva innehålla.

Skötselplan
Skötselplanen i förvaltningsprocessen. Illustration: Jenny Lilja/Boverket
Att tänka på när det gäller skötselplanen:
  • Kontrollera om det finns en skötselplan och om den är aktuell.
  • Ta med aktuella mål och visioner.
  • Ta med grönskans utveckling och tidsaspekten i skötselplanen.
  • Var tydlig om ekosystemtjänster i upphandlingsunderlagen för drift.

Finns det en skötselplan och är den aktuell?

Skötselplanen är ett strategiskt dokument som beskriver vision och mål för området, samt anger åtgärder för att nå målen.

Byggherren ska helst ta fram en skötselplan för utemiljön parallellt med projekteringen av ett byggprojekt. Har du som är fastighetsägare en nybebyggd fastighet med ny skötselplan ska det i allmänhet gå bra att arbeta efter den. Om du inte genast vill skapa ytterligare ekosystemtjänster, som behöver annan skötsel, förstås. I så fall behöver skötselplanen uppdateras.

Är det en äldre skötselplan kan den behöva uppdateras på grund av att förutsättningarna har ändrats eller att målen för utemiljön har reviderats. Om området saknar skötselplan behöver en sådan upprättas, i alla fall om det gäller allmän plats eller en lite större fastighet med flerfamiljshus eller kontor.

Mall för skötselplan

Inom projektet Biodivercity har en mall tagits fram för upprättande av skötselplan för vegetationsytor med fokus på biologisk mångfald. Den är målbaserad och beskriver utvecklingen av vegetationen och vilka metoder som ska användas för att nå målen. I mallen finns bland annat möjlighet att beskriva platsen och projektet, olika delområden på platsen och olika typer av gröna element, till exempel träd, klätterväxter och häckar.

Under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information" finns en länk till Biodivercitys mall för upprättande av skötselplan för biodiversa vegetationsytor.

Ta med tidsaspekten i skötselplanen

Vanligtvis krävs det uppsikt och viss skötsel för att grönska och ekosystemtjänster ska utvecklas på det sätt som önskas. Skötselbehovet är ofta olika stort under olika faser i växtens liv. Nyplanterade växter kräver i regel tätare uppsikt och skötsel under etableringsfasen, till exempel bevattning, rensning och gödsling. När plantan väl är etablerad, klarar den sig mer på egen hand, men kan behöva viss beskärning för att ge mer frukt eller inte bli alltför stor och yvig. Redan innan ett träd planteras måste man ha med sig att utrymme kommer att behövas i framtiden för trädets krona och rotsystem.

I skötselplanen bör det finnas en vision om hur vegetationen ska utvecklas på 10 och 50 års sikt, och en strategi för hur visionen ska nås.

Olika skötselåtgärder behöver utföras vid olika årstider

Av skötselplanen bör det framgå vilka buskar och träd som ska beskäras och när det ska ske. Om de beskärs vid fel tidpunkt kan de skadas och rent av dö. Vissa träd och buskar bör inte beskäras alls.

Av skötselplanen bör det också framgå när rensning ska genomföras och hur löv och snö ska tas omhand. Lokal kompostering eller att låta löven brytas ner på plats är att föredra, om det är möjligt. Om det behövs snöröjning bör snön lagras på ett sätt så att vegetationen inte skadas. Men upplagsplatsen kan eventuellt fungera för barn att leka på.

Upphandling av drift

Skötselplanen ligger vanligtvis till grund för upphandling av driftsentreprenad för grönska och gröna lösningar på platsen. Den är alltså en viktig del i förfrågningsunderlaget.

I förfrågningsunderlaget bör det tydligt anges vilka ekosystemtjänster som ska beaktas och vad detta innebär för skötseln. Finns det särskilt viktiga ekosystemtjänster eller gröna element är det möjligt att ange ett vite i entreprenadavtalet, som faller ut om entreprenören inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet.

Olika aktörer har olika förväntningar på en skötselplan. För de som ska ta in eller ge anbud på skötsel behöver exempelvis skötselfrekvens och metoder beskrivas i skötselplanen. Skötselpersonalen vill ha en skötselplan som beskriver målbilder, så kan de själv besluta hur målbilderna ska uppnås.

Här finns ett exempel på vad som kan föreskrivas i ett förfrågningsunderlag inför upphandling av förvaltning

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej