På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad behöver du i din roll tänka på?

Det finns flera olika aktörer i förvaltning och drift – allt ifrån fastighetsägare för större fastigheter till driftsansvariga och boende i lägenhet med tillgång till balkong. Här får du, utifrån vilken roll du har, råd och översiktlig information om vad du kan behöva tänka på för att integrera ekosystemtjänster i förvaltningen.

Följande aktörer tas upp:

 • Du som arbetar med fastighetsförvaltning (fastighetsägare eller driftansvarig)
 • Du som är småhusägare eller hyr ett småhus
 • Du som bor i lägenhet

Du som arbetar med fastighetsförvaltning

Det finns goda möjligheter att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster under anläggningens eller byggnadens och tomtens användningsfas, det vill säga under det långa förvaltningsskedet. Till exempel att öka biologisk mångfald genom att anlägga ängar eller att få ett bättre lokalklimat genom att plantera träd.

Grönska och naturbaserade lösningar behöver vanligtvis skötsel för att kunna fortsätta att leverera ekosystemtjänster över tid. Skötseln behöver anpassas utifrån syftet med grönskan, allt eftersom vegetationen utvecklas, efter årstid och utifrån vad olika arter behöver.

Du som är fastighetsägare eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening

Du som är fastighetsägare bestämmer så gott som allt om hur grönska och ekosystemtjänster ska bevaras, utvecklas och skapas i området.

Vad kan du göra?

 • Ha med grönska och ekosystemtjänster som en naturlig del i förvaltningen av fastigheten och formulera mål för detta.
 • Se till att det finns en bra skötselplan för grönska och ekosystemtjänster på tomten, och att den uppdateras vid behov.
 • Ställa tydliga krav som gäller grönska och ekosystemtjänster vid upphandling av driftsentreprenad.
 • Se till att driftsåtgärder kontinuerligt följs upp och utvärderas mot målen för grönska och ekosystemtjänster och mot skötselplanen.
 • Ha en tidig och fortlöpande dialog med dem som sköter de praktiska driftsåtgärderna, för att öka deras inflytande över utformningen av miljöerna och öka deras kunskap om hur det är tänkt med grönska och naturbaserade lösningar.
 • Ha en dialog med boende och användare om mål och funktion för ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar. Detta ger dig bättre kunskap om hur platsen fungerar och används. Det ökar också förståelsen bland användarna för hur det är tänkt med ekosystem-tjänster och varför vissa skötselåtgärder kan behöva ändras.

Vad behöver du veta?

Du som ansvarar för drift

Det är i driften det långsiktiga arbetet i närkontakt med grönska och naturbaserade lösningar sker. Om, hur och när driftsåtgärder utförs får ofta en avgörande betydelse för hur ekosystemtjänster kan leverera nyttigheter över tid på platsen.

Vad kan du göra?

 • Se till att skötselplanen följs och att driftsåtgärder följs upp kontinuerligt.
 • Ge förslag till fastighetsägaren om nya åtgärder eller ändrad drift som bättre bevarar, utvecklar eller skapar ekosystemtjänster.
 • Engagera och kompetensutveckla driftspersonalen.
 • Se till att rätt redskap används och att kemiska bekämpningsmedel undviks.
 • Hjälpa fastighetsägaren att hålla i dialogen med boende och andra brukare om grönska och naturbaserade lösningar.

Vad behöver du veta?

 • Du behöver ha god kunskap om skötselplanen och vad fastighetsägaren vill uppnå när det gäller ekosystemtjänster.
 • Du behöver en god förståelse för ekosystemtjänster, naturbaserade lösningar och grönskans värden i området och hur dessa kan skötas och utvecklas på bästa sätt.

Du som är småhusägare eller hyr ett småhus

I tätorten kan privata trädgårdar tillsammans med parker bilda en sammanhängande mosaik med växter som lockar till sig fjärilar och bin och naturelement som dammar, äldre träd, buskage och lövkomposter som gynnar djurlivet i stort. På så sätt kan varje trädgård, även om den är liten, ge ett värdefullt tillskott till en grön infrastruktur.

Som ägare till ett småhus med tomt är du också en fastighetsägare. Nedan finns tips om vad du bör tänka på. Även om du hyr ett småhus har du vanligtvis även ansvar för tomten, och kan påverka hur ekosystemtjänster kan bevaras, utvecklas och skapas.

Vad kan du göra:

 • Det finns många åtgärder som du kan göra för att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster. Till exempel vara rädd om stora träd, låta en del av gräsmattan bli en äng, bygga en damm eller skapa boplatser för olika djur som vildbin, fåglar och fladdermöss och välja växter som uppskattas av bin och fjärilar.
 • Du kan undvika att hårdgöra tomten i så stor utsträckning som möjligt. Detta gynnar lokal infiltration av dagvatten, och kan minska risken för översvämning på din tomt eller i närområdet.
 • Uppskatta dina egna och grannens stora träd, eftersom de ger många ekosystemtjänster, exempelvis skugga som är välgörande under värmeböljor.
 • Du kan variera skötseln av tomten, så att vissa platser får vara lite "vildare". Där kan till exempel löv och ris få ligga kvar under buskar till glädje för igelkottar och andra djur.
 • Du kan ha en öppen kompost för trädgårdsavfall och ett slutet kompostkärl för matavfall.
 • Du kan samla dagvatten för bevattning av trädgården under växtsäsongen.

Vad behöver du veta:

Du som bor i lägenhet

Om du bor i lägenhet har du kanske tillgång till en balkong eller en gemensam uteplats och grönyta på gården. Dessa ytor kan också ge ekosystemtjänster.

Vad kan du göra?

 • Om du har en balkong har du möjlighet att odla växter som uppskattas av fjärilar och bin. Exempelvis är många kryddväxter intressanta för dessa pollinerare. På så sätt kan din balkong bli en del i en större sammanhängande struktur, som stöder de insekter som ger oss den viktiga ekosystemtjänsten pollinering.
 • På balkongen kan du också ha en bivattnare och ett bihotell. Ta del av intruktioner för detta på Naturskyddsföreningens webbplats. Länk till Naturskyddsföreningens webbplats finns under ubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".
 • Du kan ge förslag till din hyresvärd eller bostadsrättsförening om att de gemensamma ytorna på tomten i större utstäckning används för att utveckla ekosystemtjänster. Det kan exempelvis handla om växtvalet för rabatter, att avsätta ytor för odling av grönsaker och blommor eller att plantera träd.

Vad behöver du veta?

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej