På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kartlägg förutsättningar

För att kunna utarbeta en relevant skötselplan behövs det kunskap om naturförutsättningarna på platsen. Det behövs även kunskap om andra sorters förutsättningar, till exempel de som ges i detaljplanen och andra juridiska förutsättningar samt ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Den här sidan handlar om hur förutsättningarna kan kartläggas.

Kartlägg i förvaltningen
Kartläggningsskedet i förvaltningsprocessen. Illustration: Jenny Lilja/Boverket
Att tänka på vid kartläggning av förutsättningar för ekosystemtjänster:
 • Kartlägg naturförutsättningar och befintliga ekosystemtjänster, hur de används och av vem.
 • Tänk brett när det gäller användare.
 • Granska befintliga styrdokument för grönska och ekosystemtjänster.
 • Klargör ekonomiska, organisatoriska och juridiska förutsättningar.

Kartlägg naturförutsättningar och ekosystemtjänster, hur de används och av vem

Ekosystemtjänster och andra natur- och kulturvärden som finns på platsen behöver kartläggas, om det inte redan är gjort. Ekosystemtjänster kan identifieras med hjälp av en matris eller ett analysverktyg.

Boverket har tagit fram ett verktyg, ESTER, för ekosystemtjänstanalys.
Här kan du ta del av verktyget ESTER

Här kan du läsa mer om Boverkets matris för att identifiera ekosystemtjänster

Man bör också gå runt i området och se efter vilka ekosystemtjänster som finns och hur de används och vilket skick grönska och gröna lösningar har. På en sådan rundvandring bör personer som står för driften delta, liksom brukare som bor eller arbetar i området. Resultatet av en sådan kartläggning bör dokumenteras.

Kommunens planer enligt PBL, i första hand översiktsplan och detaljplan, kan ge information och riktlinjer om naturvärden och ekosystemtjänster på platsen och i omgivningen. Kommunen kan ha andra typer av planer och program som också ger ett kunskapsunderlag om de gröna och blå värdena. Till exempel har många kommuner en grönplan eller naturvårdsplan. Även gestaltningsprogram, stadsutvecklingsprogram, kvalitetsprogram, friluftslivsplan, klimatanpassningsplan, och dagvattenstrategi kan ge kunskapsunderlag och insikt i hur kommunen ser på olika frågor kopplade till grönska och naturbaserade lösningar. Fråga kommunen vilka planer och program som kan vara relevanta för platsen med dess omgivning.

Tänk brett när det gäller användare

Det kan finnas fler än de som bor eller arbetar på fastigheten, som har intresse av grönska och ekosystemtjänster i området. Identifiera vilka dessa är och vilka intressen de har. Det kan handla om barn som leker och vistas på platsen, kommunens ansvariga för vatten- och avloppsfrågor, intresserade av vissa kulturvärden eller andra tillfälliga men återkommande besökare av området.

Granska befintliga styrdokument för grönska och ekosystemtjänster

Utöver kommunens detaljplan med planbeskrivning kan tidigare upprättad skötselplan och projekteringshandlingar för området visa hur området är tänkt att fungera och syftet med grönskan och gröna lösningar. Dessa ska jämföras med den aktuella användningen av området och de funktioner som platsen har idag.

Klargör ekonomiska och organisatoriska förutsättningar

Budgeten styr i hög grad vad som kommer att genomföras. Därför behöver de ekonomiska ramarna klargöras, och åtgärder väljas med omsorg och kunna motiveras. Gröna lösningar kan i många fall vara ekonomiskt fördelaktiga jämfört med traditionella lösningar. En naturbaserad lösning för dagvattenhantering som får ersätta en asfaltsyta kan till exempel minska risken för översvämning och därmed kostnaderna för skador vid ett skyfall. Ängsmark, som slås en eller två gånger per år, kan bli billigare att sköta än traditionella gräsytor som behöver klippas en gång per vecka.

En kartläggning behöver göras av vilken personal som finns för förvaltningen av området och hur verksamheten arbetar med ekosystemtjänster. Personalens kompetens är viktig för vilka lösningar som kan skötas. Kartläggningen bör visa om de som ska sköta den praktiska förvaltningen av fastigheten behöver utbildas eller informeras. Detsamma gäller användarna, exempelvis de som bor eller arbetar i området. Information och utbildning behöver planeras.

Klargör juridiska förutsättningar

Nedan anges några områden där det finns regler som kan behöva beaktas:

 • Artskydd
  Skyddet av arter i landskapet kompletterar skyddet av områden. Artskyddet genomför internationella överenskommelser och EU-direktiv samt omfattar de svenska fridlysningarna. Mer om artskydd finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till webbplatsen finns under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".
 • Biotopskydd
  Biotopskyddsområde kan användas för att skydda små mark- och vattenområden, biotoper. Det kan till exempel handla om småvatten och alléer. Mer om biotopskydd finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till webbplatsen finns under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".
 • Strandskydd
  Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Mer om strandskydd finns att på Naturvårdsverkets webb. Länk till webbplatsen finns under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".
 • Kulturvärden
  Till exempel för byggnader, trädgård eller park. Mer om kulturvärden i trädgård eller park finns att läsa på Riksantikvarieämbetets webbplats. Länk till webbplatsen finns under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".
 • Förorenade områden
  Mer om förorenade områden finns att läsa här
 • Marklov
  Åtgärder som påverkar mark och vegetation och därmed ekosystemtjänster, kan kräva marklov.
  Mer om marklov finns att läsa här
 • Vattenverksamhet
  Vattenverksamhet kan exempelvis handla om att bygga en brygga eller leda bort vatten eller gräva ur en damm. Sådana åtgärder kan kräva tillstånd eller anmälan till Länsstyrelsen. Mer om vattenverksamhet finns att läsa på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, ta del av länk dit under rubriken "På Andra webbplatser" i "Relaterad information"
 • Framkomlighet för räddningstjänst
  Mer om framkomlighet för utryckningsfordon på tomter och till byggnader finns att läsa här
 • Tillgänglighet
  Mer om tillgänglighet på tomt finns att läsa här
  Mer om tillgänglighet på allmän plats finns att läsa här
 • Brandskydd
  Mer om brandskydd finns att läsa här
 • Fuktsäkerhet
  Mer om fuktsäkerhet finns att läsa här
 • Ovårdad tomt
  I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
  Mer om ovårdad tomt enligt PBL kan du läsa här.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej