På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Följ upp och återkoppla

Insatserna som görs för att bevara, utveckla eller skapa nya ekosystemtjänster på platsen behöver regelbundet följas upp och utvärderas gentemot de mål som satts upp för grönskan. Denna sida handlar om vad du kan tänka på när det gäller att följa upp ekosystemtjänster och grönska och hur resultatet kan återkopplas till bland annat skötselplanen.

Förlj upp och återkoppla
Följ upp och återkoppla i förvaltningsprocessen. Illustration: Jenny Lilja/Boverket
Att tänka på vid uppföljning och återkoppling:
  • Följ upp att åtgärder är gjorda, hur de har utförts och grönskans funktion.
  • Genomför regelbunden syn och gemensam syn.
  • Arbeta med förbättringar.
  • Återkoppla till skötselplan eller mål och visioner.

Följ upp att åtgärder är gjorda, hur de har utförts och grönskans funktion

Åtgärder för att utveckla eller tillföra nya ekosystemtjänster och skötselinstatser behöver följas upp. Dels behövs en kontroll av att åtgärderna verkligen är utförda och dels att de har genomförts på det sätt som är angivet i skötselplanen eller entreprenadavtalet. Även grönstrukturens funktion ska kontrolleras, till exempel att dagvatteninfiltration sker som det är tänkt och att grönskan verkligen tillför de ekosystemtjänster som efterfrågas, till exempel ger skugga, platser för möten och rekreation eller biologisk mångfald.

Upptäcks allvarliga brister i utförande eller skötsel, kan det bli fråga om att innehålla betalning eller att utfärda skadestånd, om möjligheter till detta finns med i entreprenadavtalet.

Genomför regelbunden syn och gemensam syn

Den som ansvarar för skötseln kan behöva göra syn på platsen cirka fyra gånger per år och vid olika årstider, för att kunna bedöma om särskilda åtgärder behöver vidtas för att nå de uppsatta målen.

Med viss regelbundenhet, till exempel en gång per år eller vartannat år, behöver också gemensam syn genomföras då beställare, entreprenör och eventuell expert medverkar. Syftet är då att gemensamt gå igenom hur grönskan utvecklas och ytterligare åtgärder som kan behövas för att nå målen i skötselplanen. Det kan också ha framkommit nya behov av ekosystemtjänster, som man gemensamt behöver diskutera förutsättningarna för.

Arbeta med förbättringar

Förbättringsförslag kan tas fram utifrån resultaten från uppföljningen och utvärderingen. Förslagen kan gälla såväl hur skötseln praktiskt utförs som åtgärder för att stärka eller utveckla ekosystemtjänster ytterligare.

Personalen som står för skötseln kan ge värdefulla förbättringsförslag, liksom användarna av platsen.

Återkoppla till skötselplan eller mål och visioner

När uppföljning av grönska och gröna lösningar har gjorts och resultaten utvärderats gentemot de mål som angivits kan det bli tydligt att skötselplanen behöver uppdateras. Det kan också vara så att behoven av ekosystemtjänster har ändrats eller att förutsättningarna på annat sätt har ändrats så att mål och visioner för grönskan behöver revideras. Sådana slutsatser behöver återföras till arbetsprocessens steg om mål och visioner för tomten eller leda till ändringar i skötselplanen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej