Friggebod får inte stå för långt ifrån bostadshuset

Mark- och miljödomstolen Vänersborg Dom 2013-07-02 (Mål nr P 605-13)

Referat

Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) tillämpades i detta mål. Fråga i målet var om en komplementbyggnad som placerats 31,2 m från bostadshuset kunde anses ha uppförts ”i omedelbar närhet” av detta i den mening som anges i PBL 9 kap 4 § 3 p.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Byggnadsnämnden ansåg att så inte var fallet och beslutade om rivningsföreläggande. Länsstyrelsen gjorde samma bedömning. Mark- och miljödomstolen hänvisade i sina domskäl till Kammarrätten i Göteborgs domslut 2008-06-04 mål nr 7595-06, där en komplementbyggnad placerad 75 m från bostadshuset inte ansågs ha blivit placerad i dess omedelbara närhet. Mark- och miljödomstolen hänvisade även till lagkommentaren till plan- och bygglagen (Didón, Magnusson, Molander, Adolfson), enligt vilken placering av en bygglovsbefriad komplementbyggnad inte får ske så att hemfridszonen utökas eller så att allemansrätten inskränks. I enlighet med det hänvisade rättsfallet samt lagkommentarerna ansåg domstolen att komplementbyggnaden uppförts utanför bostadshusets hemfridszon och därför inte var i dess omedelbara närhet. Den var därför inte att se som en bygglovsbefriad komplementbyggnad. Domen har vunnit laga kraft.

Kommentar

Denna fråga har länge varit omdiskuterad. I ett tidigare rättsfall, Kammarrätten i Göteborgs dom från 2008-06-04 (mål nr 7595-06) ansågs en friggebod som uppförts 75 m ifrån bostadshuset inte ha uppförts i dess omedelbara närhet. I detta, nyare domslut har avståndet alltså minskats till 31,2 m. Det är dock viktigt att påpeka att en bedömning i varje enskilt fall måste göras. Förhållanden kan skifta starkt, t.ex. terrängmässigt eller bebyggelsemässigt och det är inte möjligt att tillämpa samma mått i alla situationer.  Domstolen har tillämpat den bedömningsgrund som hittas i Didón m.fl. lagkommentar, dvs. att hemfridszonen inte får utökas eller att allemansrätten inte får inskränkas. Det bör därför vara dessa kriterier som ska vara viktigast för bedömningen och inte några exakt angivna avstånd. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej