Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyhet 1 juli 2018: Lagändring i PBL verkställighet av bygglov, rivningslov och marklov

Granskad:
Detta är en äldre nyhet

Tänk på att detta är en äldre nyhet och att lagen eller förordningen kan ha ändrats ytterligare efter att nyheten publicerades.

En ny förvaltningslag trädde i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta har det införts särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Även denna lagändring trädde i kraft den 1 juli 2018.

Tidigare fanns det inga bestämmelser i plan- och bygglagstiftningen som reglerade när beslut om bygglov, rivningslov och marklov fick verkställas, det vill säga påbörjas. Av rättspraxis framgick dock att sådana beslut fick verkställas direkt, det vill säga innan de har fått laga kraft. Den åtgärd som beslutet gällde fick alltså påbörjas även om beslutet var överklagat eller fortfarande kunde överklagas. Om åtgärden påbörjades innan beslutet fått laga kraft skedde det dock på byggherrens egen risk eftersom beslutet kunde bli upphävt.

Nya regler om verkställighet i förvaltningslagen 1 juli 2018

Enligt den nya förvaltningslagen, som trädde i kraft den 1 juli 2018, är överklagbara beslut inte verkställbara förrän de har fått laga kraft. Det gäller om det inte anges något annat i en annan lag eller förordning. Det innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov inte hade fått verkställas innan de fått laga kraft om inte särskilda bestämmelser hade införts i plan- och bygglagstiftningen.

Nya regler om verkställighet av lovbeslut i PBL 1 juli 2018

På grund av de nya reglerna om verkställighet i förvaltningslagen har det införts bestämmelser i PBL som särskilt reglerar verkställbarheten av lovbeslut. Om inte särskilda bestämmelser införts i PBL hade förvaltningslagens bestämmelser gällt. Det innebär att det i så fall hade kunnat dröja länge, upp till flera år, innan en åtgärd fick påbörjas.

Lagändringen i PBL innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft.

Byggnadsnämnden får dock bestämma att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Enligt propositionen kan det till exempel göras när det finns en akut fara för människors liv eller hälsa. Det kan även göras för att skydda betydande egendomsvärden exempelvis till följd av en naturkatastrof eller en allvarlig olycka.

De nya reglerna innebär en förändring jämfört med hur det har varit tidigare då beslut kunde verkställas omedelbart. Lagstiftaren valde istället en reglering som innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov inte får verkställas innan det gått fyra veckor från det att beslutet kungjorts. På så sätt kommer byggherren lättare kunna ta reda på om åtgärden är överklagad innan denne avgör om åtgärden ska påbörjas. Det möjliggör även för eventuella klaganden att hinna begära inhibition av beslutet hos länsstyrelsen innan byggherren påbörjar åtgärden. Om beslutet inhiberas innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat. Detta är särskilt viktigt vid rivningslov.

Numera får en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte verkställas förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts. Precis som tidigare kan byggherren påbörja åtgärden även om beslutet inte har fått laga kraft. Detta får dock inte ske förrän fyra veckor efter kungörandet. Byggherren gör det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. Om beslutet upphävs är det byggherrens ansvar att ta bort åtgärden eftersom den i så fall saknar bygglov.

Till skillnad mot vad som gäller när en åtgärd påbörjas utan startbesked finns det ingen byggsanktionsavgift kopplad till bestämmelsen om att lovbeslut inte får verkställas förrän fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Byggnadsnämnden får visserligen stoppa arbetet om åtgärden har påbörjats innan fyraveckorsfristen har löpt ut men det är med hänsyn till tidsperspektivet en förhållandevis opraktisk åtgärd.

Verkställighet av startbesked för lovpliktiga åtgärder

En åtgärd som har beviljats lov får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ett startbesked kan ges samtidigt som lovbeslutet eller senare. Om startbesked ges innan det har gått fyra veckor från det att lovbeslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar får åtgärden, trots att det finns ett startbesked, påbörjas först när fyraveckorsfristen har gått ut. Åtgärden får påbörjas även om lovbeslutet vid den tidpunkten ännu inte har fått laga kraft.

I propositionen till den nya bestämmelsen i PBL anges att startbesked för lovpliktiga åtgärder i praktiken får verkställas direkt även om det inte har fått laga kraft. Det innebär att lagstiftaren anser att den nya bestämmelsen i förvaltningslagen om verkställighet inte gäller för startbesked för lovpliktiga åtgärder.

Verkställighet av startbesked för anmälningspliktiga åtgärder

När det gäller startbesked för anmälningspliktiga åtgärder är rättsläget mer osäkert än för lovpliktiga åtgärder. Sådana startbesked får överklagas endast av anmälaren i ärendet. Detta framgår av en uttrycklig bestämmelse i PBL. Som en konsekvens av vad som gäller för startbesked för lovpliktiga åtgärder talar det för att startbesked för anmälningspliktiga åtgärder får påbörjas omedelbart.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har dock i ett flertal avgöranden åsidosatt denna bestämmelse. Med hänvisning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har MÖD gett grannar rätt till domstolsprövning i de fall deras civila rättigheter berörs av beslutet om startbesked. Eftersom verkställighet av startbesked, till skillnad mot lovbeslut, inte särregleras i PBL kan det innebära att förvaltningslagens bestämmelser om att beslut inte får verkställas innan de fått laga kraft gäller för startbesked för anmälningspliktiga åtgärder. I propositionen till den nya bestämmelsen i PBL har regeringen angett att den avser att göra en översyn av lagstiftningen bland annat när det gäller kopplingen mellan verkställighet och startbesked. Det innebär att det kan komma en lagändring framöver som klargör detta. Innan en sådan lagändring har skett eller denna fråga har prövats i en vägledande dom är det tyvärr oklart vad som gäller. (MÖD 2016-02-23 mål nr P 1948-15, MÖD 2017-12-01 mål nr P 1646-17 och MÖD 2018-03-26 mål nr P 12189–17)

Mål: P 1948-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Mål: P 1646-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Mål: P 12189–17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Ordlista

Laga kraft
Att en dom eller ett beslut har "fått laga kraft" innebär att det inte längre går att överklaga. Tidigare har detta benämnts som att beslut har "vunnit laga kraft".

Verkställighet
Att ett beslut verkställs innebär att beslutet genomförs.

Inhibition
Med inhibition avses att ett överklagat beslut tills vidare inte får verkställas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen