Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyhet 1 januari 2019: Lagändring i PBL och PBF om reduktion av avgift och förändrad beräkning av tidsfrister för handläggningen

Granskad:
Detta är en äldre nyhet

Tänk på att detta är en äldre nyhet och att lagen eller förordningen kan ha ändrats ytterligare efter att nyheten publicerades.

Den 1 januari 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna avser nya regler om att byggnadsnämndens avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids samt förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas. Det införs även nya regler om skriftlig information som byggnadsnämndens ska skicka till sökanden eller anmälaren. De nya reglerna gäller för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som inkommit till byggnadsnämnden från och med 1 januari 2019.

Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. I de fall tidsfristen för handläggningen löper ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan som inkommit till byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019, ska den avgift som nämnden tar ut i ärendet reduceras.

Ansökan om lov och förhandsbesked

Att göra en anmälan

Förändrade regler om hur tidsfrister för handläggningen räknas

Tidigare började tidsfristen för handläggning löpa när ansökan eller anmälan var komplett. Lagändringen innebär att tidsfristen istället börjar löpa den dag då ansökan eller anmälan kom in till byggnadsnämnden eller den senare dag då sökande eller anmälaren kom in med ytterligare underlag på eget initiativ. Med eget initiativ menas om sökande eller anmälaren vill ändra sin ansökan. Det kan exempelvis vara om sökande eller anmälan vill ändra placering på en byggnad i jämförelse med det ursprungliga underlaget. Det kan exempelvis ske efter det att sökande eller anmälaren har fått del av de synpunkter som inhämtas från grannar eller remissinstanser. (jfr prop. 2017/18:210 sid. 17)

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan, prop. 2017/18:210 (på Sveriges riksdags webbplats)

Om byggnadsnämnden har förelagt om komplettering inom tre veckor från den dag då ansökan eller anmälan eller ytterligare underlag på sökandes eller anmälarens egna initiativ kom in till byggnadsnämnden, räknas tiden istället från den dag då bristerna i ansökan har avhjälpts av sökanden.

Förändringarna avseende när tidsfristen för handläggningen börjar löpa innebär ett större krav på byggnadsnämnden att så snabbt som möjligt påbörja handläggningen av ett ärende. Det är viktigt att nämnden inom tre veckor från den dag då ansökan kom in får en uppfattning om ärendet behöver kompletteras eller inte. Det är inte meningen att handläggningstiderna ska minskas på bekostnad av handläggningens kvalitet.

Tidsfrister för handläggning

Förebilder för handläggningstider

Förlängning av tidsfristen för handläggningen

Byggnadsnämnden får även fortsättningsvis förlänga tidsfristen för handläggningen en gång med tio respektive fyra veckor om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet. Lagändringen innebär att byggnadsnämnden även får förlänga tidsfristen om det är nödvändigt på grund av handläggningen i ärendet. Det kan exempelvis vara om byggnadsnämnden gett sökanden anstånd att inkomma med de kompletteringar som byggnadsnämnden har förelagt om. (jfr prop. 2017/18:210 sid 26)

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan, prop. 2017/18:210 (på Sveriges riksdags webbplats)

Tidsfrister för handläggning

Nya regler om skriftlig information om tidsfristerna

Tidigare skulle byggnadsnämnden skicka ett mottagningsbevis till sökanden eller anmälaren när ansökan eller anmälan var fullständig. Lagändringen innebär att byggnadsnämnden istället ska ge sökanden eller anmälaren skriftlig information om tidsfristerna när ansökan eller anmälan kom in.
Den skriftliga informationen ska innehålla information om:

  • vilka tidsfrister som gäller för beslutet
  • att avgiften reduceras om tidsfristen för beslut överskrids
  • möjligheten att överklaga nämndens beslut.

Byggnadsnämnden ska även informera sökanden eller anmälaren skriftligt om tidsfristerna ändras. Det kan till exempel vara när sökande inkommer med ytterligare underlag på eget initiativ, tidsfristen ändras på grund av att byggnadsnämnden förelagt om komplettering eller om nämnden förlänger tidsfristen för handläggningstiden.

Tidsfrister för handläggning

Nya regler om avgifter för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för beslutet om lov, förhandsbesked eller startbesked i ett anmälningsärende ska beslutas. Av redovisningen ska framgå hur avgiften har fastställts. Beslut om avgift tas med fördel i samma beslutshandling som beslut om lov, förhandsbesked eller startbesked.

Att avgiften är en del av beslutet innebär också att avgiften kan överklagas inom ramen för bestämmelser om överklagande av beslut om lov och förhandsbesked. Det kan till exempel bli aktuellt om sökande anser att avgiften skulle ha reducerats på grund av överskridna tidsfrister. (Jfr prop. 2017/18:210 sid. 21)

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan, prop. 2017/18:210 (på Sveriges riksdags webbplats)

Beslutsformulering

Beslutsformulering

Startbesked

Nya regler om reduktion av avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan

Tidigare har det inte funnits någon form av sanktion mot byggnadsnämnden om tidsfristerna för handläggningen av ärenden överskrids. Lagändringen innebär att om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften som nämnden tar ut reduceras. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet. Det är endast vissa av de avgiftsberättigade handläggningsmomenten som ingår i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan som ska reduceras. Med påbörjad vecka avses den sjudagarsperiod som börjar dagen efter det att tidsfristen löpt ut. Det är en femtedel av den ursprungliga avgiften som ska reduceras varje vecka.

I ett ärende om bygglov, rivningslov eller marklov ska de delar av avgiften som avser beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. I ett ärende om förhandsbesked ska de delar av avgiften som avser beslut om förhandsbesked, expediering och kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. I ett ärende om anmälan ska de delar av avgiften som avser tekniskt samråd, beslut om startbesked, beslut om slutbesked och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras.

De nya reglerna avseende reduktion av avgift kan innebära att det finns anledning för kommunen att se över sin taxa för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. Det är viktigt att det framgår i taxan hur stor del av avgiften för ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan som avser respektive handläggningsmoment.

Avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Följdändringar i PBF

Tidigare reglerades handläggningen för anmälningsärenden i PBF. Reglerna om tidsfrister för handläggning, mottagningsbevis, föreläggande om komplettering och att en anmälan ska vara skriftlig har ändras enligt ovan och flyttats till PBL den 1 januari 2019.

Övergångsbestämmelser

Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2019. Samtliga ändringar gäller för ansökningar om lov, förhandsbesked och anmälningar som inkommit till byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019. För ansökningar och anmälningar som har inkommit före den 1 januari 2019 gäller de tidigare reglerna, exempelvis att tidsfristen för handläggningstiden börjar löpa den dag då ärendet är komplett. Om tidsfristen för handläggningen överskrids i ärenden som har inkommit före den 1 januari 2019 ska avgiften inte reduceras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om lov, förhandsbesked och anmälningar som avses i 9 kap. 16 § och som inkommit till byggnadsnämnden före ikraftträdandet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen