Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyhet 1 januari 2016: Lagändring i plan- och bygglovsprocesser

Granskad:
Detta är en äldre nyhet

Tänk på att detta är en äldre nyhet och att lagen eller förordningen kan ha ändrats ytterligare efter att nyheten publicerades.

Den 1 januari gjordes ändringar i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. De flesta ändringarna föreslogs i regeringens proposition 2014/15:122, "Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller". Syftet med ändringarna är att göra plan- och bygglovsprocesserna enklare och effektivare.

Detaljplanering

Den 1 januari 2016 skedde ett antal ändringar i plan- och bygglagen. De förändringar som berör detaljplaner och detaljplanering syftar främst till att förtydliga, komplettera och samordna befintliga bestämmelser.

Samordning av reglerna gällande exploateringsavtal och markanvisningar

När ett område ska exploateras skrivs ofta ett genomförandeavtal mellan exploatören och kommunen. Begreppet genomförandeavtal omfattar både exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Sedan 1 januari 2015 har begreppet exploateringsavtal definierats och reglerats i plan- och bygglagen. Vid årsskiftet 2015/2016 kommer nu även markanvisningsavtal att vara definierat i plan- och bygglagen. Om kommunen tänker genomföra markanvisningar ska kommunen på motsvarande sätt som gäller för exploateringsavtal redovisa dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med ett eller flera sådana avtal. Denna redovisning behöver dock inte göras i planärenden som påbörjats innan den 1 januari 2016. (PBL 1 kap 4§, 4 kap 33§, 5 kap 13§)

Förtydligande av 4 kap 18§

I 4 kap 18§ regleras vad kommunen får bestämma om största och minsta storlek på fastigheter, markreservat för gemensamhetsanläggningar och så kallade fastighetsindelningsbestämmelser. Förändringen av bestämmelsen innebär att det tidigare första stycket har delats i två vilket bland annat får till följd att fastighetsindelningsbestämmelserna hamnar i ett eget stycke. Detta kommer att förenkla hänvisningar till dessa bestämmelser som det finns speciella regler om.

Som följdändringar av detta har det ändrats i hänvisningar till 4 kap 18 § i andra paragrafer. (PBL 4 kap 18§, 30§, 39§)

Förtydligande avseende genomförandetid vid ändring och upphävande

Lagändringen tydliggör att det är den specifika fråga som en planändring avser som en genomförandetid ska bestämmas för, inte för ett geografiskt område som den tidigare skrivningen kunde uppfattas avse. Lagstiftaren har även tydliggjort att ett upphävande av en planbestämmelse eller del av en detaljplan inte leder till en förnyad genomförandetid för detaljplanen. (PBL 4 kap 22§)

Ändringar i samrådskretsen vid förlängning av genomförandetiden

Om genomförandetiden förlängs ska kommunen samråda med kända sakägare inom planområdet. Genom en ändring ska nu kommunen även samråda med lantmäterimyndigheten i dessa ärenden. (PBL 5 kap 38 a§)

Ändringar i samrådskretsen vid upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser

Lagändringen innebär att fastighetsindelningsbestämmelser kan upphävas utan samråd med andra kommuner samt sakägare utanför det berörda området om genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. Det gäller dock inte fastighetsindelningsbestämmelser angående gemensamhetsanläggningar då dessa kan beröra en större krets än den som berörs av bestämmelsen. Det bör observeras att detta endast gäller för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser, inte justering av befintliga eller införande av nya. (PBL 5 kap 38 c§)

Lov och byggande

Ny hänvisning

En bestämmelse har införts i plan- och byggförordningen som upplyser om att riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader finns i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader. (PBF 1 kap 10 §)

Bygglovsbefriade takkupor kräver anmälan

Takkupor som är lovbefriade enligt 9 kap 4 b § p. 2 kräver en anmälan och startbesked innan de byggs. Takkupor som är lovbefriade kräver dock inte anmälan om de vidtas utanför planlagt område och utanför ett område med sammanhållen bebyggelse där anmälan krävs med hänsyn till antalet byggnadsverk i bebyggelsen. (PBF 6 kap 5 § p. 13 och 6 kap 6 § p.6a)

För att bygga lovbefriade men anmälningspliktiga takkupor krävs inte kontrollansvarig och tekniskt samråd, om nämnden inte beslutar annat. (PBF 7 kap 5 § p. 7 och PBL 10 kap 14 §)

Prövningen av startbesked för en sådan takkupa som är lovbefriad ska endast avse en bedömning av 10 kap 23 § punkt 1. Detta är detsamma som idag gäller för övriga lovbefriade åtgärder enligt 9 kap 4 b §. (PBL 10 kap 23 §)

För takkupor som har påbörjats före den 1 januari 2016 gäller den anmälningsplikt som gällde innan ändringen. (övergångsbestämmelserna p. 3)

Ändring av skyldighet att höra grannar inom områdesbestämmelser

I områden som omfattas av områdesbestämmelser ska grannehörande ske om åtgärden inte är reglerad i dem och inte är en kompletteringsåtgärd. I och med införandet av nya PBL inskränktes grannehörandet till att bara avse de fall då åtgärden innebar en avvikelse mot områdesbestämmelserna. Ändringen är en återgång till det som gällde i ÄPBL. (PBL 9 kap 25 §)

Förenklingar vid expediering och kungörelse

Om det är uppenbart obehövligt behöver delgivning inte ske med personer som lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda. Beslutet ska istället skickas till dem med brev. (PBL 9 kap 41 §)

Endast beslut om att ge lov och positiva förhandsbesked behöver kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Avslagsbeslut och negativa förhandsbesked behöver inte kungöras. Det innebär även att något meddelande inte behöver skickas i sådana ärenden. (PBL 9 kap 41a§)

Rätt att överklaga startbesked

Det förtydligas att det är sökanden i lovärendet eller den som gjort en anmälan som har rätt att överklaga ett beslut om startbesked. (PBL 13:15)

Lättnader i kraven på tillfälliga anläggningsboenden

Syftet med ändringen är att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden. Ändringarna gäller vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad.

Definition av tillfälligt anläggningsboende

Det har införts en definition av begreppet tillfälligt anläggningsboende. (PBF 1 kap. 3 b §)

Utformningskraven för tillfälliga anläggningsboenden ska anpassas och avsteg ska göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet. Det får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet. (PBF 3 kap. 28 §)

Vissa tekniska egenskapskrav för tillfälliga anläggningsboenden berörs inte av ändringarna, vissa krav behöver inte uppfyllas alls medan det ska göras anpassningar och avsteg från andra krav.

Krav som inte berörs av ändringarna:

  • bärförmåga, stadga och beständighet.

Krav som inte behöver uppfyllas:

  • energihushållning och värmeisolering, och
  • hushållning med vatten och avfall.(PBF 3 kap. 27 §)

Krav som ska anpassas och där avsteg från kraven ska göras:

  • säkerhet i händelse av brand,
  • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
  • säkerhet vi användning,
  • skydd mot buller,
  • lämplighet för det avsedda ändamålet, och
  • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Kraven ska anpassas och avsteg ska göras den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet. Det får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet. (PBF 3 kap. 28 §)

Ett tillfälligt anläggningsboende behöver inte vara försett med hiss eller annan lyftanordning. (PBF 3 kap. 29 §)

Det finns inte några övergångsbestämmelser för tillfälliga anläggningsboenden vilket innebär att de ändrade reglerna ska tillämpas direkt i pågående men ännu inte beslutade ärenden. Om en ansökan om bygglov har kommit in till byggnadsnämnden men beslut ännu inte har fattats kan det vara lämpligt att byggnadsnämnden informerar sökanden om att det finns ändrade regler. Byggnadsnämnden bör vara uppmärksam på om grannar kanske kan behöva höras på nytt.

Ändringar av byggsanktionsavgifter

En byggsanktionsavgift för anmälningspliktiga takkupor har införts. Eftersom takkupor är att anse som tillbyggnader och inte "andra ändringar än tillbyggnader" flyttas byggsanktionsavgiften från 9 kap 10 § PBF till 9 kap 7 § PBF. Byggsanktionsavgiften på 0,25 prisbasbelopp per takkupa är dock oförändrad. (PBF 9 kap 7 §)

Det har skett en språklig ändring som innebär att ordet "kräver" införs innan anmälan i första stycket i fyra bestämmelser. (PBF 9 kap 6-9 §§)

Det har skett en följdändring med anledning av att komplementbostadshus och komplementbyggnad regleras i olika punkter i 6 kap 5 § PBF. Hänvisningar i andra bestämmelser justeras så att de hänvisar till de nya punkterna för dessa åtgärder samt för tillbyggnad och inredande av ytterligare bostad. (PBF 9 kap 6-9 §§).

För åtgärder som har påbörjats före den 1 januari 2016 gäller de bestämmelser om byggsanktionsavgifter som gällde innan ändringen. (övergångsbestämmelserna p. 3)

Förtydligande och språkliga ändringar

Anmälningsplikten för komplementbyggnader och komplementbostadshus som är bygglovbefriade reglerades tidigare i samma punkt men regleras i fortsättningen i varsin punkt. (PBL 6 kap 5 § p. 9-10)

Det förtydligas att en komplementbyggnad (inte komplementbostadshus), tillbyggnad eller takkupa som är lovbefriad enligt 9 kap 4a-4b § inte heller kräver anmälan om den vidtas utanför planlagt område och utanför ett område med sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till antalet byggnadsverk i bebyggelsen. (PBF 6 kap 6 § p. 5)

Det förtydligas också att en komplementbyggnad (inte komplementbostadshus), tillbyggnad eller takkupa som är lovbefriad enligt 9 kap 4a-4b § samt en liten tillbyggnad eller komplementbyggnad (inte komplementbostadshus) som är lovbefriad enligt 9 kap 6 § PBL inte kräver anmälan även om den innebär att konstruktionens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt. Detta gäller sådana åtgärden som vidtas utanför planlagt område och utanför ett område med sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till antalet byggnadsverk i bebyggelsen. (PBF 6 kap 6 § p. 6)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen