Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyhet 1 juli 2016: Tidsfrist för byggnadsnämnden vid avgörande av anmälningsärenden

Granskad:
Detta är en äldre nyhet

Tänk på att detta är en äldre nyhet och att lagen eller förordningen kan ha ändrats ytterligare efter att nyheten publicerades.

Den 1 juli 2016 trädde en ändring i Plan- och byggförordningen, PBF, i kraft. Ändringen innebar en tidsfrist för byggnadsnämnden vid avgörande av anmälningsärenden.

Regeringens bemyndigande att föreskriva om anmälningsplikt för vissa åtgärder utökas till att även gälla föreskrifter om tidsfrist för beslut om startbesked i anmälningsärenden. (PBL 16 kap 8 §)

Med stöd av det utökande bemyndigandet i 16 kap 8 § PBL ändrar regeringen i PBF. Ändringen träder ikraft 1 juli 2016 och innebär att byggnadsnämnden ska fatta beslut i ett anmälningsärende inom fyra veckor räknat från den dag då samtliga behövliga uppgifter inkom till nämnden. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse är dock tidsfristen åtta veckor. (PBF 6 kap 7 §)

Regeringen har även kompletterat paragrafen med en upplysning om att bestämmelser om mottagningsbevis finns i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. (PBF 6 kap 7 §)

I likhet med bestämmelserna om tidsfrister för avgörande av bygglov och förhandsbesked finns det inga sanktioner kopplade till bestämmelsen om byggnadsnämnden inte klarar att hålla de angivna tiderna.

För anmälningar som har kommit in till byggnadsnämnden före den 1 juli 2016 gäller inte någon tidsfrist. (övergångsbestämmelserna p. 2)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen