Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyhet 1 juli 2018: Ny förvaltningslag

Granskad:
Detta är en äldre nyhet

Tänk på att detta är en äldre nyhet och att lagen eller förordningen kan ha ändrats ytterligare efter att nyheten publicerades.

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Syftet med den nya lagen är att reformera och modernisera reglerna i en ny lagstiftning och är ett steg i att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet.

Förvaltningslagen är till skillnad från exempelvis plan- och bygglagen inte en speciallagstiftning. Det innebär att förvaltningslagen gäller så länge någon speciallagstiftning inte innehåller motsvarande bestämmelser.

Exempel på nyheter i den nya förvaltningslagen

Förvaltningslagen gäller vid förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden och vid domstolars handläggning av förvaltningsärenden. Genom den nya lagen regleras förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna mer heltäckande än tidigare. Vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som utvecklats i praxis har i den nya lagen slagits fast i uttryckliga bestämmelser.

Mer lättillgängligt språk

Språket har moderniserats för att göra lagen mer lättillgänglig för allmänheten. Bland annat införs ett flertal rubriker för att ge en mer pedagogisk utformning.

Nytt rättsmedel mot långsam handläggning

För att stärka enskildas möjligheter att få en effektiv prövning av frågan om ett slutligt avgörande i ett förvaltningsärende uppehålls oskäligt länge har det i nya förvaltningslagen införts ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning.

Mer tillämplig

I nya förvaltningslagen finns det färre begränsningar än i den gamla gällande tillämpligheten. Exempelvis innehöll förvaltningslagen tidigare ett speciellt förbud mot att överklaga ett avvisningsbeslut som grundats på att överklagandet har kommit in för sent. I nya förvaltningslagen finns inte ett motsvarande förbud då det inte ansetts motiverat att införa en regel som begränsar möjligheten att i mer än en instans överklaga denna typ av beslut.

Den nya lagen har även breddat tillämpligheten av vissa regler genom att de gjorts mer neutrala, till exempel har begränsningar till att ärenden ska gälla myndighetsutövning gentemot enskilda tagits bort.

Ett annat exempel är att lagtexten inte längre preciserar på vilka sätt en myndighet ska finnas tillgänglig för allmänheten, eftersom regeln ska hållas neutral i förhållande till den kontinuerligt ökande digitala förvaltningen.

Rekommendation blir skyldighet

En del regler har ändrats från att vara en rekommendation till att bli en skyldighet. Exempelvis stod det tidigare att om motivering av beslut utelämnats bör myndigheten på begäran av den som är part upplysa om dem i efterhand. Numera har detta ändrats till att myndigheten på begäran av parten ska, om möjligt, lämna upplysningar i efterhand.

Dokumentation till varje beslut

En helt ny regel har tillkommit i förvaltningslagen som innebär att det för varje skriftligt beslut ska finnas en handling som visar:

  • dagen för beslutet
  • vad beslutet innehåller
  • vem eller vilka som har fattat beslutet
  • vem eller vilka som har varit föredragande och
  • vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Kravet att det för varje beslut ska finnas en handling i vilken dokumentationen sker innebär inte att myndigheten måste ta fram ett speciellt dokument för att dokumentera beslutet.

Mer information

Ta del av den nya förvaltningslagen samt propositionen till denna via länkarna under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen