Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyhet 2 januari 2015: Samordnad prövning av buller

Granskad:
Detta är en äldre nyhet

Tänk på att detta är en äldre nyhet och att lagen eller förordningen kan ha ändrats ytterligare efter att nyheten publicerades.

Den 2 januari 2015 skedde ändringar i miljöbalken (SFS 2014:902) och plan- och bygglagen (SFS 2014:901).

Ändringarna berodde på att det fanns behov av ett mer samordnat regelverk när det gäller buller och en mer samordnad tillämpning av PBL och MB. Avsikten är att tillämpningen ska bli mer tydlig och förutsägbar samt att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i bullerutsatta områden utan att riskera påverkan på människors hälsa.

Ändringarna innebar bland annat nya krav i plan- och bygglagen på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller vid lokalisering, utformning och placering av bostadsbyggnader. Det ställs dessutom nya krav i plan- och bygglagen på redovisning av bullervärden vid planläggning och bygglovsprövning.

Vid tillsyn av omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad enligt miljöbalken får tillsynsmyndigheten som huvudregel inte besluta om förelägganden eller förbud om det i en planbeskrivning till en detaljplan eller i ett bygglov har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden.

Du kan ta del av ändringarna i miljöbalken och plan- och bygglagen i "Relaterad information".

Plan- och bygglagen

Nya krav om att förebygga olägenhet för människors hälsa

 • Termen omgivningsbuller har definieras. Med omgivningsbuller avses buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar. (1 kap. 4 §)
 • Hänsyn ska tas till omgivningsbuller vid lokalisering, utformning och placering av bostadsbyggnader. Bestämmelsen gäller både vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked. (2 kap 6a§)
 • Ett samordnat olägenhetsuttryck används i plan- och bygglagen och miljöbalken. (2 kap 6a§)

Nya krav på redovisning av bullervärden vid planläggning och bygglov

 • Krav på att planbeskrivningen redovisar bullervärden om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader. Redovisningen behövs dock inte om det anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen. (4 kap. 33 a §)
 • Krav på att beräknade bullervärden ska framgå av bygglovet vid nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför ett område med detaljplan. Redovisning av bullervärden behövs dock inte om det anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen. (9 kap 40 §)

Nya möjligheter att ställa krav på åtgärder som förebygger bullerstörningar

 • I en detaljplan ska kommunen få bestämma att lov eller startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får ges under förutsättning att åtgärder som förebygger olägenheter från omgivningsbuller har vidtagits. (4 kap 14 §)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

 • Lagändringen trädde i kraft den 2 januari 2015.
 • Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 januari 2015. Äldre bestämmelser gäller även för mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

Miljöbalken

Tillsyn av omgivningsbuller enligt miljöbalken

 • Vid tillsyn av omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad får tillsynsmyndigheten som huvudregel inte besluta om förelägganden eller förbud om det i en planbeskrivning till en detaljplan eller i ett bygglov har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden. (26 kap. 9 a §)
 • Synnerliga skäl krävs för att besluta om förelägganden eller förbud. (26 kap. 9 a §)
 • Förelägganden eller förbud får inte beslutas i fråga om omgivningsbuller vid ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap 4a § PBL (Attefallshus) (26 kap. 9 a §)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

 • Lagändringen trädde i kraft den 2 januari 2015.
 • De nya bestämmelserna om tillsyn ska inte tillämpas på ärenden om detaljplaner eller bygglov som har påbörjats före den 2 januari 2015.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen