På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyhet 1 juli 2019: Lagändring i PBL om altaner

Granskad:
Detta är en äldre nyhet

Tänk på att detta är en äldre nyhet och att lagen eller förordningen kan ha ändrats ytterligare efter att nyheten publicerades.

Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebar även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Det finns ingen generell bygglovsplikt för altaner i PBL. Altaner kan vara lovpliktiga om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Att bygga en altan kan även anses vara uppförande av en ny byggnad och på så sätt kräva bygglov för nybyggnad. I varje enskilt fall måste det göras en bedömning av om uppförandet är att betrakta som en nybyggnad, tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt. Från och med 1 juli 2019 infördes ett undantag för vissa altaner till en- och tvåbostadshus som kräver bygglov som tillbyggnad eller en sådan ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 152)

Här kan du läsa mer om när altaner kräver bygglov

Undantag från krav på bygglov för altaner

Om en altan kräver bygglov för att den är en tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt kan den vara bygglovsbefriad.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  •  det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  •  altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  •  altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  •  altanen ska vara en uteplats på marken
  •  altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  •  altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  •  altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  •  inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade altaner

Undantag från krav på anmälan för altaner

Även om en åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan. De altaner som är bygglovsbefriade från kräver inte heller någon anmälan, även om de berör byggnadens bärande delar eller påverkar byggnadens brandskydd väsentligt.

Även vissa altaner till en- och tvåbostadshus, som inte kräver lov enligt huvudregeln, omfattas inte av krav på anmälan. Det gäller även om de berör byggnadens bärande delar eller påverkar byggnadens brandskydd väsentligt. För att sådana altaner inte ska kräva anmälan måste följande förutsättningar vara uppfyllda: 

  • altanen uppförs inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadhus, och
  • inte uppförs i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Här kan du läsa mer om kravet på anmälan

Undantag från kravet på planenlighet

Åtgärder som inte kräver lov får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Altaner som är bygglovsbefriade får dock strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. Även en altan till ett en- och tvåbostadshus, som inte kräver lov enligt huvudregeln, får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser om den anordnas inom 3,6 meter från en- och tvåbostadshuset eller ett komplementbostadshus. Detta undantag från planenlighet gäller dock inte om den anordnas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Här kan du läsa mer om kravet på planenlighet

Mer information

Boverket sände ett webbseminarium den 27 juni, "PBL och regeländringar", som bland annat innehöll lag- och förordningsändringar om altaner. Ta del av webbseminariet via länken "På Boverket" i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen