Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyhet 1 augusti 2020: Lagändring i PBL större attefallshus samt bygg- och rivningsavfall

Granskad:
Detta är en äldre nyhet

Tänk på att detta är en äldre nyhet och att lagen eller förordningen kan ha ändrats ytterligare efter att nyheten publicerades.

Den 1 augusti 2020 gjordes ändringar i plan- och bygglagen, PBL. Dels ändrades storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels gjordes ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Samma storlek på alla attefallshus

Lagändringen innebär att alla bygglovsbefriade komplementbostadshus och komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallshus, får ha en byggnadsarea på högst 30,0 m2.

Ursprungligen fick alla attefallshus vara högst 25,0 m2. Genom en lagändring den 1 mars 2020 ökades storleken till 30,0 m2, men det gällde enbart för attefallshus som uppfördes som komplementbostadshus. Från och med den 1 augusti 2020 får även attefallshus som uppförs som komplementbyggnader vara högst 30,0 m2.

Lagändringen berörde inga andra regler kring attefallshus utan de gäller precis som tidigare.

Civilutskottets betänkande (på Sveriges riksdags webbplats)

Ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall

Lagändringen innebär att:

  • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
  • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
  • Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.
  • På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

Syftet med lagändringen är att främja selektiv rivning och att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändning underlättas och att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet.

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet, prop. 2019/20:156 (på Sveriges riksdags webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen