Varaktighetskriteriet i fråga om anläggningsboenden och evakueringsboenden

Som Boverket ser det finns det ur flyktingmottagningsperspektiv i huvudsak tre typfall där frågan om varaktighetsrekvisitet i plan- och bygglagen kan vara besvärligt att tolka. För att PBL ska vara tillämplig ska det handla om en varaktig konstruktion eller en varaktig användning. Det handlar alltså om att bedöma varaktigheten när ett byggnadsverk uppförs eller ändras i form av fysisk ändring eller när ett byggnadsverk ska få en annan användning.

De vanligaste frågorna till Boverket rör anläggningsboenden i:

  • nyuppförda tält 
  • befintliga lokaler.

Om syftet är att bedriva verksamheten anläggningsboende (tillfällig vistelse) är PBL tillämplig från dag ett. Detta gäller även om varje flykting bara övernattar några nätter. Anledningen till detta är att verksamheten kommer att bedrivas under en längre tid. Att personerna endast vistas här tillfälligt är i detta sammanhang inte relevant.

Om syftet är att endast tillfälligt bereda sovplats, under några enstaka nätter när de ordinarie förläggningsplatserna är fulla, måste inte PBL tillämpas. Sådana lokaler som är avsedda att användas vid krissituationer benämns ofta som evakueringsboenden och lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, är då tillämplig på samma sätt som när personer tillfälligt övernattar i lokaler vid idrottsevenemang. Om verksamheten avses bedrivas en längre tid, eller faktiskt bedrivs en längre tid, gäller varaktighetskriteriet för verksamheten från dag ett. Det är nödvändigt att den som tar lokalen i anspråk gör en bedömning av hur länge den kommer att behöva användas. Finns det inga tecken på att behovet kommer att avta är med andra ord PBL tillämplig från dag ett.

Är PBL tillämplig gäller det som vanligt att bedöma om åtgärden är bygglovspliktig och planenlig. Utgör åtgärden väsentligen annat ändamål och är planstridig krävs tidsbegränsat bygglov, planändring eller en bedömning om det kan vara fråga om en liten avvikelse efter detaljplanens genomförandetid.

Om PBL är tillämplig enligt ovan gäller som huvudregel att åtgärden måste uppfylla utformnings-kraven och de tekniska egenskapskraven i PBL samt de bestämmelser som utvecklar dessa krav i PBF, Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Detta gäller oberoende av om åtgärden är bygglovspliktig enligt PBL, om den är anmälningspliktig enligt PBF eller om den inte kräver vare sig lov eller anmälan. Det är byggherren som ansvarar för att kraven uppfylls. Om det är fråga om ändring av en befintlig byggnad – som t.ex. då anläggningsboenden inrättas i befintliga lokaler – gäller som huvudregel att kraven ska uppfyllas i fråga om den del av byggnaden som ändras.

Tidsbegränsade bygglov får dock ges om vissa av utformningskraven inte är uppfyllda. Vid ändring av en befintlig byggnad finns det även ett visst utrymme för att göra anpassningar och avsteg från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Anpassningar och avsteg från kraven får göras även med hänsyn till PBL:s krav på varsamhet vid ändring av en byggnad och till förbudet mot förvanskning av särskilt värdefulla byggnader.

Frågor och svar

Ta del av frågor och svar med anledning av ämnet i fliken Frågor och svar här på sidan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej