På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Minireningsverk och andra enskilda avloppsdelar som ska vara CE-märkta

I små icke kommunala avloppsanläggningar kan en eller flera byggprodukter ingå som ska CE-märkas.

CE-märkning

Det är bara komponenter och produkter som omfattas av en harmoniserad standard som måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Exempel på reningsverk som inte behöver CE-märkas är produkter som endast hanterar bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).

En harmoniserad standard för byggprodukter består av metoder och kriterier för bedömning av byggprodukters prestanda så att egenskaperna beskrivs på ett gemensamt europeiskt sätt. Vilka bedömningsmetoder som ska användas anges i standarden. EU-länderna och deras myndigheter får inte efterfråga andra provningar eller bedömningar än de som anges i en harmoniserad standard för byggprodukter. Resultatet av provningarna och bedömningarna redovisas av tillverkaren i prestandadeklarationen.

Standarder

De harmoniserade standarder som finns på området är:

  • SS-EN 12566-1 Fabrikstillverkade slamavskiljare
  • SS-EN 12566-3 Förtillverkade avloppsanläggningar
  • SS-EN 12566-4 Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar
  • SS-EN 12566-6 Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten, och
  • SS-EN 12566-7 Förtillverkat kompletterande reningssteg

Dessutom finns det två tekniska rapporter i serien EN 12566: Del 2: "infiltrationsanläggningar" och del 5: "markbäddar". Dessa tekniska rapporter anger hur man bygger upp infiltrations- respektive filtrationssystem och anses inte vara lämpliga som standarder. Det går ej att CE-märka enligt dessa. När det i de tekniska rapporterna hänvisas till exempelvis geotextilier eller plaströr så ska dessa produkter vara CE-märkta, om det finns harmoniserade standarder som de omfattas av.

Standarderna innehåller i sig inte några krav på reningsgrad. Fastighetsägare och kommun får använda informationen i prestandadeklarationen och CE-märkningen för att för att avgöra om prestandakraven uppfylls. Prestandakraven ställs i svensk lag och förordning. Havs- och vattenmyndigheten vägleder om krav enligt miljöbalken.

En beskrivning av de väsentliga egenskaper som ska listas i prestandadeklarationen för respektive standard finns på specialsidan om minireningsverk och andra enskilda avloppsdelar, se länk under relaterad information.

Produkter som omfattas av standarderna

Samtliga harmoniserade standarder i EN 12566-serien gäller för anläggningar upp till 50 personekvivalenter (pe). De gäller för anläggningar där alla förtillverkade komponenter monteras på fabrik eller på plats av en tillverkare och som provas i sin helhet.

Boverket har inte några listor över vilka produkter som är CE-märkta.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

I relaterad information hittar du Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 samt en översiktstabell med parametrar för reningseffektivitet, behandlingskapacitet, hälsoskydd och miljö. I tabellen jämförs riktvärden i Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd med vad som ska provas enligt bilaga B i den frivilliga delen av standarden EN 12566-3. Tabellen är ännu inte uppdaterad till det nya allmänna rådet. Tabellen visar vilka egenskaper och prestanda som ska eller kan redovisas vid prestandadeklaration och CE-märkning enligt ZA-bilagan i standarden.

Information vid försäljning

Vid försäljning av minireningsverk ska produkten åtföljas av prestandadeklaration och bruksanvisningar. Denna dokumentation ska vara på svenska. Produkten ska också vara CE-märkt.

Tillverkaren ska utöver denna information till kunden även ha ytterligare teknisk dokumentation om sin produkt. Bland myndigheter är det bara Boverket som får begära in sådan dokumentation och endast i samband med marknadskontroll.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej