Minireningsverk och andra enskilda avloppsdelar som ska vara CE-märkta

I små icke kommunala avloppsanläggningar kan en eller flera byggprodukter ingå som ska CE-märkas.

CE-märkning

Det är bara komponenter och produkter som omfattas av en harmoniserad standard som måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Exempel på reningsverk som inte behöver CE-märkas är produkter som endast hanterar Bad, disk och tvätt (BDT-vatten).

En harmoniserad standard för byggprodukter består av metoder och kriterier för bedömning av byggprodukters prestanda så att egenskaperna beskrivs på ett gemensamt europeiskt sätt. Vilka bedömningsmetoder som ska användas anges i standarden. EU-länderna och deras myndigheter får inte efterfråga andra provningar eller bedömningar än de som anges i en harmoniserad standard för byggprodukter. Resultatet av provningarna och bedömningarna redovisas av tillverkaren i prestandadeklarationen.

Standarder

De harmoniserade standarder som finns på området är:

 • SS-EN 12566-1 Fabrikstillverkade slamavskiljare
 • SS-EN 12566-3 Förtillverkade avloppsanläggningar
 • SS-EN 12566-4 Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar
 • SS-EN 12566-6 Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten, och
 • SS-EN 12566-7 Förtillverkat kompletterande reningssteg

Dessutom finns det två tekniska rapporter i serien EN 12566: Del 2: "infiltrationsanläggningar" och del 5: "markbäddar". Dessa tekniska rapporter anger hur man bygger upp infiltrations- respektive filtrationssystem och anses inte vara lämpliga som standarder. Det går ej att CE-märka enligt dessa. När det i de tekniska rapporterna hänvisas till exempelvis geotextilier eller plaströr så ska dessa produkter vara CE-märkta, om det finns harmoniserade standarder som de omfattas av.

Standarna innehåller i sig inte några krav på reningsgrad. Fastighetsägare och kommun får använda informationen i prestandadeklarationen och CE-märkningen för att för att avgöra om prestandakraven upfylls. Prestandakraven ställs i svensk lag och förordning. Havs- och vattenmyndigheten vägleder om krav enligt miljöbalken.

Produkter som omfattas av standarderna

Samtliga harmoniserade standarder i EN 12566-serien gäller för anläggningar upp till 50 personekvivalenter (pe). De gäller för anläggningar där alla förtillverkade komponenter monteras på fabrik eller på plats av en tillverkare och som provas i sin helhet.

 1. Del 1 och 4: slamavskiljare

  SS-EN 12566-1 Fabrikstillverkade slamavskiljare och SS-EN 12566-4 Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar

  Standarderna täcker samtliga slamavskiljare bortsett från sådana som inte hanterar svartvatten. Slamavskiljare för bara BDT-vatten (smutsigt vatten från endast bad, dusch, diskning och tvätt) omfattas inte av SS-EN 12566-1 eller av SS-EN 12566-4.

  Länk till listor på anmälda testlaboratorier som får utföra provningar enligt dessa standarder hittar du i "relaterad information".

 2. Del 3: minireningsverk

  SS-EN 12566-3 Förtillverkade avloppsanläggningar

  Produkter som omfattas av SS-EN 12566-3 är avsedda att användas för rening av obehandlat avloppsvatten från hushåll upp till 50 personer. I prestandadeklarationen ska framgå det antal personekvivalenter (pe) som respektive produkt(modell) är avsedd för.

  SS-EN 12566-3 omfattar anläggningar med tankar tillverkade av:

  • betong,
  • stål,
  • oplasticerad polyvinylklorid (PVC-U),
  • polyetylen (PE),
  • polypropylen (PP), eller
  • glasfiberförstärkt polyester (GRP-UP).

  SS-EN 12566-3 avser nedgrävda avloppsanläggningar, förutsatt att det inte ställs några fordon ovanpå anläggningen.

  Länk till en lista på anmälda testlaboratorier som får utföra provningar enligt denna standard hittar du i "Relaterad information".

  Tester som utförs på produkterna
  (SS-EN 12566-3)

  Vilka uppgifter avseende provningar respektive fortlöpande tillverkningskontroll som ska göras av tillverkaren eller av ett anmält organ framgår av standar-den och har bestämts av medlemsstaterna. Ett organ som anmälts av en medlemsstat ska göra provning för en bestämning av produkttypen (första typ-provning) när det gäller till exempel reningsförmåga hos förtillverkade avloppsanläggningar som omfattas av SS-EN 12566-3.

  När det gäller test av reningseffektiviteten av minireningsverk handlar det om följande:

  • Anläggningen ska installeras på ett sätt som är representativt för nor-mala förhållanden samt skötas i enlighet med tillverkarens skötselinstruktioner.
  • Ett fullständigt test tar X+38 veckor att genomföra. X är det antal veckor som tillverkaren anger att det tar innan anläggningen ger normala operativa resultat.
  • Under större delen av testperioden belastas anläggningen med normalt flöde, men vissa angivna veckor underbelastas anläggningen, vissa veckor överbelastas den och under två veckor stoppas ingående vatten helt.
  • Exakt schema för hur belastningen varierar under testperioden finns i standarden. Det finns också beskrivet hur flödet ska variera under dygnet för att likna ett hushålls vattenanvändningsvanor. Ett strömavbrott på 24 h sker efter drygt halva testperioden.
 3. Del 6: sekundära produkter

  SS-EN 12566-6 Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten

  SS-EN 12566-6 täcker produkter som säljs som en enhet och utgör ett ytterligare reningssteg genom att komplettera produkter som omfattas av SS-EN 12566-1 eller SS-EN 12566-4. Det slamavskilda avloppsvatten som tas omhand av produkter enligt SS-EN 12566-6 kan även komma från befintliga slamavskiljare.

  Den förtillverkade anläggningen för rening av slamavskilt avloppsvatten består av en eller flera tankar tillverkade av:

  • betong
  • stål
  • oplasticerad polyvinylklorid (PVC-U)
  • polyetylen (PE)
  • polypropylen (PP)
  • glasfiberförstärkt polyester (GRP-UP)
  • polydicyklopentadien (PDCPD)
  • flexibla skikt (PEHD, PP, PVC, EPDM)

  Komponenter såsom rör, pumpar och filtrerande material räknas som delar av produkten.

  SS-EN 12566-6 omfattar produkter avsedda att användas ovan mark (utomhus) eller under jord, där det inte ställs några fordon på produkten.

  Följande produkter omfattas inte av SS-EN 12566-6: Icke vattentäta enheter i ett andra reningssteg med direkt infiltration i marken, samt "Retrofit kits".

  Länk till en lista på anmälda testlaboratorier som får utföra provningar enligt denna standard hittar du i "Relaterad information".

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

I relaterad information hittar du Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 samt en översiktstabell med parametrar för reningseffektivitet, behandlingskapacitet, hälsoskydd och miljö. I tabellen jämförs riktvärden i Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd med vad som ska provas enligt bilaga B i den frivilliga delen av standarden EN 12566-3. Tabellen är ännu inte uppdaterad till det nya allmänna rådet. Tabellen visar vilka egenskaper och prestanda som ska eller kan redovisas vid prestandadeklaration och CE-märkning enligt ZA-bilagan i standarden.

Information vid försäljning

Vid försäljning av minireningsverk ska produkten åtföljas av prestandadeklaration och bruksanvisningar. Denna dokumentation ska vara på svenska. Produkten ska också vara CE-märkt.

Tillverkaren ska utöver denna information till kunden även ha ytterligare teknisk dokumentation om sin produkt. Bland myndigheter är det bara Boverket som får begära in sådan dokumentation och endast i samband med marknadskontroll.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej