Samarbete för ett bättre liv i staden!

Samarbete behövs för att främja en hållbar utveckling. Det anser också regeringen som därför har gett fem myndigheter uppdraget att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling. Boverket håller samman uppdraget som genomförs tillsammans med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket.

Frågor som rör stadsutveckling blir alltmer aktuella, både inom Sverige och internationellt. EU-kommissionen prioriterar stadsutvecklingsfrågorna under den nu inledda programperioden 2014-2020, men även tidigare har medel avsatts för stadsutvecklingsfrågor i särskilda program. Regeringen gav i februari 2014 uppdrag till Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.

Plattformen bygger vidare på den särskilda satsning regeringen hade mellan 2008 och 2012 att främja en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden - Delegationen för hållbara städer.

Koordinera, utveckla och leverera

Syftet med plattformen är ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling. De myndigheter som ingår i Plattformsuppdraget kommer att samarbeta kring ett antal nyckelfrågor som är av betydelse för att utveckla arbetet med hållbar stadsutveckling.

Några utmaningar som är kända idag är till exempel bristande samordning inom och mellan sektorer och politiska nivåer, otillräckliga satsningar på forskning och kunskapsutveckling samt ett glapp mellan hållbarhetsretoriken och praktisk handling. Staten har en viktig roll i att stärka samarbetet mellan sektorer och nivåer. Plattformen utgör en viktig länk mellan praktik och politik på lokal, regional och nationell nivå. Genom plattformen kan diskussioner och aktiviteter koordineras lokalt, regionalt och nationellt, samtidigt som en kontinuerlig dialog förs med regeringskansliet. Plattformen kan också vara en mötesplats för lokala och regionala initiativ.

Hållbar utveckling – en process i ständig förändring

Med hållbar stadsutveckling avser regeringen en process i ständig förändring med hänsynstagande till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och givet lokala och regionala förutsättningar. Planering och insatser måste anpassas till städers, tätorters och stadsregioners skilda förutsättningar, exempelvis storlek, täthet, geografiskt läge, befolknings- och näringsstruktur. För att möta städers ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar och samtidigt ta till vara på den utvecklingspotential som finns i städerna krävs ett integrerat arbetssätt mellan olika kompetensområden.

Ett uppdrag som involverar många

De fem myndigheternas kontaktpersoner inom uppdraget är:

  • Patrik Faming, Boverket (Nationell samordnare)
  • Rebecka Marklund, Energimyndigheten
  • Björn Svensby, Naturvårdsverket
  • Stefan Granbäck, Trafikverket
  • Maria Gelin Axelsson, Tillväxtverket

Under fördjupningsfliken kan du ta del av de andra myndigheter och aktörer som är kopplade till arbetet med plattformen.

Under "Relaterad information" kan du ta del av 2015 års delrapport som beskriver det arbete som hittills genomförts.

Om projektet

"Äntligen har vi fått förtroendet att tillsammans med flera myndigheter utgöra den saknade länken mellan praktik på lokal nivå och politik på nationell nivå! Vi kommer att koordinera och ta tillvara de erfarenheter som finns och det arbete som pågår. Vi kommer i plattformens regi att erbjuda möjligheter till olika möten, diskussioner och aktiviteter för att driva arbetet med hållbara städer vidare," säger Patrik Faming, samordnare på Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej