Miljömålsenkäten

Enkäten för uppföljning av miljömålet God bebyggd miljö, miljömålsenkäten, är en enkät till landets kommuner. Boverket och länsstyrelserna har ansvar att följa upp miljömålsarbetet och denna enkät är en del av detta. Dock ändras rutinerna för enkäten från och med i år.

Till och med 2015 har enkäten genomförts årligen, men numera görs den mer sällan, vart tredje eller fjärde år. Nästa utskick planeras preliminärt till 2018. En anledning till detta beslut var att förändringar i resultaten sker mycket långsamt och behöver därför inte följas upp årligen. För att komplettera resultaten från enkäten vill Boverket utveckla en annan typ av uppföljning för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, som att använda geografiska analyser.

Om enkäten

Enkäten för uppföljning av miljömålet God bebyggd miljö, miljömålsenkäten, görs i samarbete mellan Boverket och RUS (länsstyrelsernas samarbetsorgan för miljömålsarbetet). Boverket har ansvaret för att följa upp arbetet med God bebyggd miljö på nationell nivå och Länsstyrelsen har ett motsvarande ansvar på regional nivå. Kommunerna är viktiga aktörer för att kunna nå miljömålet God bebyggd miljö. Därför riktas frågorna i enkäten till kommunerna.

Boverket i samråd med RUS, Naturvårdsverket och SGU förberedder innehållet i enkäten. Boverket förvaltar enkäten under svarstiden, sammanställer och publicerar svaren på sin hemsida.  RUS skickar ut enkäten till alla län som skickar den vidare till kontaktpersoner på kommuner. Under svarstiden följer RUS svarsfrekvensen och ser till att den är så hög som möjligt.

Under åren har enkäten utvecklats och frågorna har anpassats för att på bästa sätt visa på utvecklingen i den byggda miljön. Du kan följa hur enkäten förändrades sedan 2006 genom att se vilka frågor som ställdes i den senaste och de tidigare enkäterna.

Enkäten följer upp flera mål

Miljömålsenkäten följer upp följande områden under God bebyggd miljö: Planeringsunderlag, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Avfall, God inomhusmiljö och Dricksvattenförsörjning. Frågorna om dricksvattenförsörjning har också koppling till miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag.

Så används svaren

Svaren på miljömålsenkäten används som underlag för vissa av indikatorerna som presenteras på Miljömålsportalen, på både nationell nivå och på länsnivå:

  • Antikvarisk kompetens
  • Planering energi
  • Planering grönstruktur och vattenområden
  • Planering kulturmiljö
  • Planering transporter
  • Rivningsförbud

Enkätsvaren utgör också underlag i arbetet med den årliga uppföljningen och den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen, samt för Boverkets och länsstyrelsernas dialoger med kommunerna om miljö- och planeringsfrågor.

En sammanställning och analys av resultaten från miljömålsenkäten sedan 2006 presenteras i rapporten "God bebyggd miljö i kommunerna – en studie av miljömålsenkäten 2006-2013", se länk under publikationer. Du kan även ta del av resultaten från enkäten för år 2006-2014 på vår webbsida. Följ länken "Resultat från miljömålsenkäten 2006-2014" för att ladda ner excelfiler. Diagram och kartor hittar du på sidan Resultat från miljömålsenkäten. Länk till sidan hittar du under "Relaterad information".

Hjälp oss förbättra enkäten

Boverket och RUS kommer att fortsätta att utveckla miljömålsenkäten och resultatredovisningen från den. Boverket tar därför tacksamt emot alla synpunkter på användbarheten av enkäten, samt på informationen om enkäten och resultatpresentationerna på Boverkets webbsidor.  

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej