Regionala bostadsmarknadsanalyser 2016

Länsstyrelsernas bostadsmarknadsanalyser utgör ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länen och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Analyserna baseras på olika källor, bland annat den årliga bostadsmarknadsenkäten som samtliga kommuner besvarar.

Till vem riktar sig analyserna?

Länsstyrelsernas analyser riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. De regionala analyserna ska ge en övergripande bild av det aktuella läget i länen.
Bostadsmarknadsanalyserna ska enligt Förordning (2011:1160) lämnas in till Boverket varje år. Boverket har som årlig uppgift att redovisa en analys och sammanställning av rapporterna till regeringen.

Tanken är att bostadsmarknadsanalyserna tillsammans med resultaten i bostadsmarknadsenkäten ska sätta fokus på viktiga frågor inom området. Förhoppningen är att de ska utgöra en inspiration och ett underlag för kommunala diskussioner och strategiska dokument som till exempel riktlinjer för bostadsförsörjningen och översiktsplaner.

Seminarier under hösten 2016

Under hösten 2016 genomförde Boverket tre seminarier där länsstyrelserna träffades i mindre grupper och presenterade sina regionala bostadsmarknadsanalyser för Boverket, näringsdepartementet och för varandra. Erfarenheter utbyttes också om arbetsmetoder och arbetssätt, underlagsmaterial och statistik.

Seminarium bild 4
Foto: Marie Sand / Boverket

Här finns bostadsmarknadsanalyserna från samtliga län samlade:

Vem gör vad?

Kommunen

Kommunen

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Enligt PBL ska riktlinjerna vara vägledande för översiktsplanarbetet. Lag (2000:1383)

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens logotype

Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. De ska även uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning och verka för att sådan samordning kommer till stånd. Lag (2000:1383)

Länsstyrelsen ska årligen i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet. Förordning (2011:1160)

Boverket

Boverkets logotype

Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete med att analysera bostadsmarknaderna och att ge stöd till kommunerna.

Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa hur de stödjer länsstyrelserna och även göra en sammanfattning och analys av länsstyrelserna rapporter.

Förordning (2011:1160)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej