Samverkan inom och mellan kommunerna

Arbetet med bostadsförsörjningen ser mycket olika ut bland kommunerna. Vissa har fasta samarbetsgrupper med olika kompetenser för till exempel bostäder, trafik, planfrågor, skola och sociala behov. Andra samarbetar inför specifika projekt.

Kommunernas interna samverkan

Det har blivit allt mer självklart för kommunerna att ha en väl fungerande samverkan över förvaltningsgränserna när det gäller att planera för bostadsförsörjningen. Årets bostadsmarknadsenkät visar att 95 procent av landets kommuner har en förvaltningsövergripande samverkan. Endast 15 kommuner svarar att det inte sker någon samverkan mellan förvaltningarna, av dessa återfinns 14 kommuner inom kommungruppen som har färre än 25 000 invånare.

Regional samverkan kring bostadsfrågor

Regional samverkan med andra kommuner kan till exempel innebära gemensam regionplanering, gemensam exploatering vid kommungränser, gemensamma analyser av bostadsmarknaden eller utbyte av information om bostadsbyggande, bostadsbehov med mera. Bostadsförsörjningen är ett kommunalt ansvar, men eftersom flera kommuner kan ingå i en gemensam bostadsmarknad, kan det finnas behov av och nyttor med ett utvecklat mellankommunalt och regionalt samarbete.

I årets bostadsmarknadsenkät svarar 158 kommuner, eller 54 procent av kommunerna, att de på något sätt samverkar med andra kommuner när det gäller planering för bostadsförsörjningen. Det är en liten ökning jämfört med föregående år då ungefär hälften av kommunerna gav motsvarande svar. Men om vi jämför med svaren år 2015 så har det skett en kraftig ökning, endast drygt en tredjedel uppgav då att det skedde samverkan med andra kommuner.

Samverkan med andra kommuner förekommer främst i storstadsregionerna. Av landets storstadsregioner och högskoleorter är det 76 procent av kommunerna som samverkar med andra kommuner.

Samverkan kring planeringen sker även i kommuner som svarat att de saknar riktlinjer för bostadsförsörjningen, samt i kommuner som har äldre riktlinjer, det vill säga riktlinjer som antagits före år 2011.

De kommuner som svarat att det inte sker någon regional samverkan återfinns framför allt i kommungruppen som har färre än 25 000 invånare. I årets bostadsmarknadsenkät uppger endast 43 procent av kommunerna i denna grupp att de samverkar med andra kommuner i planeringen för bostadsförsörjningen.

I fördjupningsfliken redovisas svaren på ett urval av frågorna från enkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej