Brist på studentbostäder i högskolekommuner

Drygt hälften av landets högskolekommuner bedömer att det saknas bostäder som är särskilt avsedda för studenter på högskola eller universitet. Samtliga stora högskolekommuner anger ett underskott på studentbostäder. Samtidigt är det i dessa kommuner som det kommer att bli störst tillskott av nya särskilda studentbostäder under de närmaste åren.

Underskott i 23 av landets 40 högskolekommuner

I 2017 års bostadsmarknadsenkät bedömer 23 av landets 40 högskolekommuner att de har ett underskott på studentbostäder. Det är samtliga kategorier av högskolekommuner som uppger detta, såväl stora som små högskolekommuner, samt högskolekommuner i storstadsregionerna. Totalt 15 högskolekommuner bedömer att bostadsmarknaden för studenter är i balans. Här är fördelningen jämn mellan små och stora högskolekommuner. Det är 2 kommuner, Piteå och Södertälje, som uppger att det finns ett överskott på studentbostäder.

Högskolekommuner

De kommuner som enligt Bostadsmarknadsenkäten och i det här avsnittet klassas som högskolekommuner är lokaliserade i och utanför storstadsregionerna och har fler än 300 studenter på högskola eller universitet. Sammanlagt finns det 40 kommuner i landet som klassas som högskolekommuner enligt denna definition.

Ett stapeldiagram som visar att 23 av landets 40 högskolekommuner uppger att de har ett underskott på studentbostäder. att bostadsmarknaden för studenter är i balans. 2 kommuner som uppger att det finns ett överskott på studentbostäder.
Läget på bostadsmarknaden i landets 40 högskolekommuner, januari år 2017. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Vad beror underskottet på?

Den vanligaste orsaken till underskottet på studentbostäder är att det generellt finns för få bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. En annan orsak, som en tredjedel av högskolekommunerna uppger, är att det finns för få små lägenheter. Några kommuner har svarat att befintliga lediga bostäder är för dyra för studenter, medan ytterligare några har svarat att de bostäder som erbjuds är för stora eller ligger i områden som inte är attraktiva för studenter.

Lediga studentbostäder under delar av året

Kommunerna upplever en hög efterfrågan på studentbostäder vid terminsstart, framförallt inför höstterminen. Under våren och sommaren är efterfrågan betydligt lägre. Totalt 11 högskolekommuner uppger att det finns lediga studentbostäder under delar av året, vilket är något färre jämfört med förra året. Detta förhållande uppges av kommuner oberoende om de har balans eller underskott i sitt bestånd av studentbostäder.

Studentbostad

Med studentbostad avses studentlägenheter, korridorsrum eller liknande som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. Upplåtelseformen är hyresrätt med särskilda villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens studier.

Ökat påbörjande av studentbostäder

Enligt SCB fanns det år 2015 cirka 90 000 studentbostäder i landet. Under år 2015 påbörjades byggandet av drygt 3 300 nya studentbostäder och år 2016 påbörjades preliminärt drygt 3 100 nya studentbostäder. I dessa siffror ingår inte tillskott genom ändring av byggnad.

Enligt årets bostadsmarknadsenkät tyder kommunernas bedömningar på en fortsatt hög aktivitet när det gäller tillskott av nya studentbostäder. Kommunerna bedömer att sammanlagt drygt 6 200 studentbostäder kommer att påbörjas under år 2017, vilket är en fördubbling av antalet påbörjade studentbostäder året innan. Under år 2018 förväntas sammanlagt cirka 5 000 studentbostäder påbörjas runt om i landet.

Utöver nyproduktion av studentbostäder tillkommer ett marginellt nettotillskott av studentbostäder genom ändringar av befintliga byggnader.

Ett stapeldiagram som visar antalet påbörjade studentbostader i nybyggnad åren 2005-2016 och att kommunernas bedömning är att drygt 6 200 studentbostäder påbörjas under 2017 och cirka 5 000 studentbostäder påbörjas 2018.
Antal påbörjade studentbostäder (nybyggnad) åren 2005–2016 och preliminära (p) uppgifter för 2016 (källa: SCB) samt kommunernas bedömning för 2017–18 (källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017). Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Största sammanlagda påbörjandet förväntas ske i storstadsregionerna

De totalt 11 200 nya studentbostäderna förväntas bli påbörjade i 39 olika kommuner under åren 2017 och 2018.

Byggandet förväntas framförallt ske i Storstockholm, där 9 kommuner bedömer att det kommer att påbörjas sammanlagt omkring 5 150 nya studentbostäder, merparten i Stockholm. Ett stort tillskott förväntas även ske i Göteborg, med ett sammanlagt förväntat påbörjande av 1 500 nya studentbostäder till och med år 2018. Övriga kommuner som kan noteras här är Lund och Uppsala med ett sammanlagt förväntat påbörjande av drygt 900 respektive 700 nya studentbostäder till och med år 2018.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Det finns två stöd som riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande, ett tidsbegränsat och ett långsiktigt. Sista ansökningsdag för det tidsbegränsade stödet var 28 februari 2017. Det långsiktiga investeringsstödet gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017. Läs mer om stödet under "Relaterad information".

Här förväntas nya studentbostäder påbörjas år 2017

Under år 2017 förväntas drygt 6 200 nya studentbostäder påbörjas runt om i landet. Störst aktivitet förväntas i Stockholm med 2 800 bostäder, i Lund med 600 bostäder, i Göteborg och Nacka med vardera 400, samt Uppsala med 350 nya studentbostäder.

Samma år finns förväntningar i Sollentuna, Linköping, Örebro, Sundsvall, Gävle, Umeå, Luleå och Karlskrona om att mellan 100 och 200 nya studentbostäder ska påbörjas i respektive kommun.

I övrigt förväntar sig även Haninge, Södertälje, Eskilstuna, Värnamo, Skurup, Eslöv, Västerås, Falun och Östersund att det kommer att påbörjas nya studentbostäder. Förväntningarna sträcker sig till mellan 40 och 90 nya bostäder per kommun.

I resterande 6 kommuner, som uppger ett förväntat påbörjande, är det sammanlagt cirka 70 nya studentbostäder som förväntas bli påbörjade.

Här förväntas nya studentbostäder påbörjas år 2018

Under år 2018 förväntas drygt 5 000 nya studentbostäder påbörjas runt om i landet. Liksom år 2017 förväntas störst aktivitet ske i Stockholm, nu med omkring 1 250 nya studentbostäder. Näst störst aktivitet förväntas i Göteborg med 1 100 studentbostäder, därefter kommer Uppsala med 350 studentbostäder, Lund med 320, Solna med 250 och Linköping med ett förväntat påbörjande om 230 nya studentbostäder.

Samma år finns förväntningar i Umeå, Sundsvall, Jönköping, Borås, Örebro, Gävle och Växjö om att mellan 100 och 200 nya studentbostäder ska påbörjas i respektive kommun.

I övrigt förväntar sig även Örnsköldsvik, Upplands Väsby, Haninge, Skurup och Västerås nya studentbostäder. Förväntningarna sträcker sig till mellan 50 och 90 bostäder per kommun.

I resterande 11 kommuner, som uppger ett förväntat påbörjande, är det sammanlagt cirka 140 nya studentbostäder som förväntas bli påbörjade.

Vem bygger studentbostäderna?

Kommunerna uppger att det är allmännyttiga bostadsbolag, privata aktörer, stiftelser, samt en liten andel övriga aktörer, som förväntas bygga de nya studentbostäderna. Under åren 2017 och 2018 är det privata aktörer som förväntas påbörja det största antalet, omkring 6 000 studentbostäder. Det förväntas ske i 26 kommuner. Allmännyttan förväntas under samma period påbörja drygt 2 500 studentbostäder i 12 kommuner. Stiftelser förväntas påbörja drygt 2 400 studentbostäder i 7 kommuner. Övriga aktörer förväntas påbörja sammanlagt 200 studentbostäder i 3 kommuner.

I fördjupningsfliken redovisas svaren på ett urval av frågorna från enkäten.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej