Ökat underskott på särskilda boendeformer för äldre

Totalt 125 kommuner bedömer i 2017 års bostadsmarknadsenkät att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre. Det är 16 kommuner fler än förra året då 109 kommuner uppgav att de hade underskott på den här formen av bostäder.

Särskilda boendeformer för äldre

Det är kommunen som har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd, enligt 5 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). För att kunna bo i särskilt boende krävs en biståndsprövning och ett beslut av kommunen.

Nästan hälften av landets kommuner bedömer att de har balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre. Det är ungefär lika många som förra året. Antalet kommuner som uppger att de har ett överskott på särskilda boendeformer för äldre har minskat från 21 till 15 kommuner.

Hur bedömer ni utbudet av bostäder för äldre? Antal kommuner
BME 2014
Antal kommuner
BME 2015
Antal kommuner
BME 2016
Antal kommuner
BME 2017
Underskott 77 122 109 125
Balans 182 143 149 143
Överskott 23 16 21 15
Ej svarat 8 9 11 7

Andelen kommuner som bedömer att behovet av särskilda boendeformer för äldre kommer att vara täckt om 2 år har minskat från 64 till 60 procent sedan föregående år. På 5 års sikt räknar 63 procent av kommunerna med att behovet av denna boendeform kommer att vara täckt. År 2016 bedömde 65 procent av kommunerna att behovet att särskilda boendeformer skulle vara täckt om 5 år.

Tuffare även i de mindre kommunerna

Underskottet på särskilda boendeformer för äldre är enligt enkäten mest utbrett i "högskolekommuner med färre än 75 000 invånare" där 50 procent av kommunerna uppger att de har ett underskott. Tidigare har läget ofta varit bättre i till invånarantalet små kommuner utanför storstadsområdena men i år uppger 44 procent av kommunerna i kommungruppen "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare" att de har underskott på särskilda boendeformer för äldre. Det är samma nivåer som storstadskommunerna uppger.

I kommungruppen "övriga kommuner med fler än 25 000 invånare" har 62 procent av kommunerna uppgett att de har balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre vilket är den högsta andelen i årets enkät.

Tillskott av drygt 5 600 bostäder

Totalt 98 kommuner bedömer att det kommer att tillkomma 5 600 bostäder i särskilda boendeformer för äldre under åren 2017 och 2018. Hälften av bostäderna förväntas bli påbörjade under 2017 och den andra halvan har planerad byggstart 2018. Merparten, 5 435 bostäder, förväntas tillkomma genom nybyggnad och 180 bostäder utgör ett nettotillskott av bostäder genom ändring av byggnader. Det här är cirka 500 fler bostäder än förra året, då cirka 5 100 bostäder förväntades bli påbörjade under åren 2016 och 2017.

Kommunerna själva står för drygt 35 procent av det förväntade tillskottet av bostäder i särskilda boendeformer. Cirka 35 procent av bostäderna förväntas tillkomma genom en privat aktör vilket är en ökning jämfört med året innan då siffran var 25 procent. Allmännyttan står som byggherre för 16 procent av tillskottet.

Särskilda boendeformer för äldre Antal bostäder 2017 Antal bostäder 2018 Summa 2017- 2018 Procent
2017
Jmfr Procent
2016
Nybyggnad          
Hyresrätter - Privata hyresvärdar 1177 823 2000 36 26
Hyresrätter - Allmännyttan  413  459  872  16  18
Kommun 763 1257 2020 36 42
Annan  333 210  543  10 8
           
Nettotillskott genom ändring av byggnad  117 61 178  3  5
Summa  2803  2810 5613
 100 100

Stöd till bostäder för äldre

För att öka antalet hyresbostäder för äldre och för att öka möjligheterna till gemenskap och trygghet för äldre finns det sedan 2016 ett ekonomiskt stöd att söka. Få mer information om stödet via länken under "Relaterad information"

Olika vem som är byggherre

I Storstockholm förväntas det tillkomma drygt 800 bostäder i särskilda boendeformer för äldre under åren 2017 och 2018. Storstockholm skiljer sig från övriga landet genom att privata byggherrar står för drygt 90 procent av det förväntade tillskottet av bostäder i särskilda boendeformer för äldre. Resterande 10 procent står kommunen för.

I Storgöteborg förväntas det tillkomma cirka 560 och i Stormalmö cirka 440 bostäder i särskilda boendeformer under åren 2017 och 2018. För Stormalmös del är det en förhållandevis hög siffra i relation till befolkningen. I Storgöteborg står kommunen för cirka 70 procent av tillskottet och privata byggherrar för cirka 30 procent. I Stormalmö svarar privata byggherrar för drygt hälften av nytillskottet.

I de större högskolekommunerna kommer cirka 1070 bostäder att påbörjas under åren 2017 och 2018 enligt kommunernas bedömningar. Kommunerna förväntas stå för cirka 45 procent av de nytillkomna bostäderna.

Diagrammet visar att privata byggherrar står för 90 procent av det förväntade tillskottet av bostäder i särskilda boendeformer för äldre i Storstockholm. I Storgöteborg och Stormalmö står kommunen för en högre andel; 70 respektive 50 procent av nytillskottet.
Vem är byggherre för särskilda boendeformer för äldre, förväntat påbörjande åren 2017–2018. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

De mindre högskolekommunerna uppger att cirka 430 bostäder kommer att börja byggas under den närmaste tvåårsperioden. Kommunerna förväntas stå för nästan hälften av tillskottet av bostäder. Allmännyttan förväntas stå för cirka 20 procent och kommunen för resterande tredjedel.

Gruppen "övriga kommuner med fler än 25 000 invånare" rapporterar att man förväntar sig att närmare 430 bostäder kommer att börja byggas under åren 2017 och 2018. Kommunerna själva står för 45 procent av det förväntade byggandet.

Kommungruppen med de till invånarantalet minsta kommunerna "övriga kommuner med mindre än 25 000 invånare" står för den högsta siffran när det gäller såväl antal bostäder som i förhållande till befolkningen. Cirka 1 700 bostäder förväntas bli påbörjade under de närmaste 2 åren. Den här kommungruppen har en äldre befolkning än vad vi finner i storstadsområdena och i högskolekommunerna. Kommungruppen omfattar 174 kommuner, det vill säga 60 procent av landets kommuner, men 20 procent av landets befolkning. Här står kommunerna själva för drygt 40 procent av det förväntade byggandet.

Diagrammet visar att gruppen ”övriga kommuner med mindre än 25 000 invånare” står för den högsta antalet bostäder i särskilda boendeformer 2017-2018, närmare bestämt cirka 1 700 bostäder.
Tillskott av bostäder i särskilda boendeformer, förväntat påbörjande åren 2017–2018. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

I fördjupningsfliken redovisas svaren på ett urval av frågorna från enkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej