Bostadsmarknadsenkäten 2017

Med hjälp av underlag från landets 290 kommuner kan Boverket presentera en unik sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2017 och 2018. I år har samtliga kommuner besvarat enkäten. I menyn hittar du sammanställningar av bostadsmarknadsläget på nationell, regional och kommunal nivå samt för olika grupper på bostadsmarknaden. Du hittar också resultatet av enkäten på kommunal nivå i öppna data.

Se en filmad presentation av Boverkets bostadsmarknadsenkät och Boverkets indikatorer

Bostadsmarknaden 2017-2018 i sex punkter

  • Av landets 290 kommuner bedömer 255 att det är underskott på bostäder på marknaden. Det är en ökning med 72 kommuner på 2 år.
  • Situationen är fortfarande ansträngd för grupper som är nya på bostadsmarknaden, så som unga och nyanlända, men även för äldre som vill flytta till en mer tillgänglig bostad. Detta trots ett ökat bostadsbyggande.
  • Drygt 250 kommuner uppger ett underskott på bostäder för nyanlända. Lika många kommuner uppger ett underskott på bostäder för ungdomar. Kommunerna återfinns i alla kommungrupper, såväl i storstadsregioner som i kommuner med mindre folkmängd.
  • Läget har försämrats när det gäller tillgången till särskilda boendeformer. Sämst är situationen för personer med funktionsnedsättning där 163 kommuner uppger att det saknas tillräckligt med bostäder.
  • Drygt 11 000 allmännyttiga bostäder såldes under 2016. Över 90 procent av dem såldes till privata hyresvärdar för fortsatt uthyrning.
  • Allt fler kommuner tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Över hälften av landets kommuner har antagit riktlinjer under innevarande eller föregående mandatperiod.

Vem gör vad?

Boverkets roll

Boverkets logotyp

Boverket administrerar bostadsmarknadsenkäten, analyserar kommunernas svar samt publicerar analyser och öppna data från undersökningen.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsernas logotyp

Länsstyrelserna har kontakt med kommunerna i samband med undersökningen och kvalitetssäkrar kommunernas svar.

Kommunernas roll

Allmän logotyp för myndigheter

Kommunerna besvarar bostadsmarknadsenkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej