Marginell ökad andel överklagade detaljplaner

Sedan 1 juni 2016 gäller nya regler kring överklagande av detaljplan. Lagändringen innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser inte längre överklagas till länsstyrelsen utan till mark- och miljödomstolen, MMD. Under 2016 har andelen överklagade detaljplaner ökat marginellt jämfört med de senaste 10 åren.

Brister i statistiken försvårar jämförbarheten

På grund av lagändringen har Boverket samlat in statistik från länsstyrelserna som gäller överklagade detaljplaner för perioden 1 januari till och med 31 maj 2016 och från MMD för perioden 1 juni till och med 31 december 2016.

Länsstyrelserna har enligt 8 kap 18 § plan- och byggförordningen en skyldighet att rapportera till Boverket hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas, bland annat när det gäller antal överklagade detaljplaner. På grund av att MMD inte haft motsvarande skyldighet eller uppdrag under 2016 går det inte att helt och hållet jämföra årets statistik med den från tidigare år. I statistiken från MMD är det inte möjligt att redovisa överklagade detaljplaner utifrån län eller kommuner. Statistiken redovisar istället den totala summan och vilken mark- och miljödomstol målet behandlats av.

Marginell ökad andel överklagade detaljplaner

Under 2016 överklagades totalt 423 detaljplaner till första instans, vilket var länsstyrelsen mellan 1 januari och 31 maj och MMD resterande del av året. Det motsvarar drygt 26 procent av det totala antalet antagna detaljplaner. Det är en marginell ökning jämfört med de senaste 10 åren då andelen överklagade detaljplaner legat stadigt på mellan 19 och 25 procent. Andelen kan ha en viss felmarginal eftersom uppgifterna avser de ärenden som länsstyrelsen avslutat under kalenderåret 2016 och ett överklagande kan gälla en detaljplan som antogs före 2016. En annan orsak kan vara att uppgifterna från MMD även inkluderar överklagade områdesbestämmelser samt fastighetsplaner enligt ÄPBL, förlängning av genomförandetid med mera. Däremot uppger MMD att det i ytterst få fall är något annat än just överklagade detaljplaner som registreras.

Antal överklagade och upphävda detaljplaner i förhållande till det totala antalet antagna detaljplaner 2012-2016
1.2.4a Antal överklagade och upphävda detaljplaner i förhållande till det totala antalet antagna detaljplaner 2012-2016. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2016 samt uppgifter från mark- och miljödomstolarna 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Överklagade detaljplaner till länsstyrelsen 1 januari-31 maj 2016

Under perioden 1 januari till 31 maj 2016 uppger länsstyrelsen att totalt 259 detaljplaner överklagades, vilket kan jämföras med 2015 då antalet för hela året var 359 detaljplaner.

Överklagade detaljplaner till mark- och miljödomstolen 1 juni-31 december 2016

Sedan 1 juni 2016 ska detaljplaner överklagas direkt till mark- och miljödomstolen. Det innebär som nämnts ovan att Boverket inte har tillgång till statistik på läns- respektive kommunnivå. Statistiken som finns är hämtad från de fem mark- och miljödomstolar som finns i landet.

Under perioden 1 juni till 31 december överklagades totalt 164 detaljplaner till MMD. Flest överklaganden har inkommit till mark- och miljödomstolarna i Nacka och Växjö med 53 respektive 51 överklagade ärenden. Det högre antalet inkomna ärenden just till dessa domstolar kan förklaras genom att de har ett upptagningsområde som inkluderar storstadsområdena och de områden där flest antal detaljplaner antas.

Antal överklagade detaljplaner till mark- och miljödomstolarna 2016.
1.2.4b Antal överklagade detaljplaner till mark- och miljödomstolarna 2016. Källa: Mark- och miljödomstolarna. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Fortsatt få detaljplaner som upphävs

Under 2016 har detaljplaner kunnat överklagas till både länsstyrelsen och till mark- och miljödomstolen, det innebär att vi har statistik från både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. En viss felmarginal kan förekomma när det gäller antalet detaljplaner som upphävts eftersom uppgifterna avser de ärenden som länsstyrelsen avslutat under kalenderåret 2016 och överklagandet kan gälla en detaljplan som antogs före 2016. En eventuell felmarginal kan även bero på att inkomna ärenden till mark- och miljödomstolen under 1 juni till 31 december inte har hunnits avgöras under 2016.

Totalt är det 38 detaljplaner som har upphävts under 2016, varav länsstyrelsen har upphävt 30 planer. Det motsvarar drygt 2 procent av det totala antalet antagna detaljplaner under 2016. Det är en marginell ökning jämfört med 2015 då knappt 2 procent av det totala antalet antagna detaljplaner upphävdes.

Enligt uppgifter från länsstyrelserna berör upphävandena 22 kommuner, flest upphävanden gäller planer från Stockholms kommun där fem detaljplaner har upphävts av länsstyrelsen. Sett till hur många detaljplaner som antagits i Stockholms kommun under 2016 är andelen låg. Orsak till upphävande varierar, men likt 2015 uppges de vanligaste orsakerna under 2016 vara felaktig planprocess eller brister i underlaget.

Överklagade detaljplaner till Mark- och miljödomstolen 1 januari- 31 maj

Under 2016 har 231 antagna detaljplaner som först överklagats till länsstyrelsen överklagats till mark- och miljödomstolen. På grund av den lagändring som skett gällande instansordningen för överklagande är statistiken inte uttömande och heller inte jämförbar med tidigare års statistik.

Överklagade detaljplaner till Mark- och miljööverdomstolen

Mål som har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen behöver beviljas prövningstillstånd för att de ska tas upp till prövning. Under 2016 har 104 mål överklagats till Mark- och miljööverdomstolen, varav 16 har beviljats prövningstillstånd.

På grund av lagändringen gällande instansordningen för överklagande kan denna siffra inkludera mål som gått via länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen alternativt endast via mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra merparten av målen inom sex till nio månader efter att de kom in till domstolen. Det innebär att det finns en viss förskjutning i statistiken då avgöranden kan gälla planer från 2016 och planer som överklagats under 2016 inte avgörs förrän 2017. (Mark- och miljööverdomstolen, 2017).

Osäkerheter i underlaget

För 2016 har alla 21 länsstyrelser besvarat enkäterna. Boverket har uppmärksammat en del brister i underlaget när det gäller länsstyrelsernas kodning av sina ärenden. Det gör att det finns en viss osäkerhet kring kvaliteten på de svar som inkommit och statistiken bör därför ses som en indikation på den utveckling som skett under året.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej