Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 769 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Planeringsunderlag för fysisk planering avseende klimatfrågor Planeringsunderlag för fysisk planering avseende klimatfrågor

  Fokus i denna rapport ligger på en övergripande analys av tillgången till relevanta planeringsunderlag för att arbeta med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan i den kommunala fysiska planeringen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets PBL Kompetens 2017 Boverkets PBL Kompetens 2017

  Boverket har fått i uppdrag att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL. Kompetensinsatserna ska pågå under perioden 2017-2020. Boverket ska varje år lämna delrapporter till Regeringskansliet om hur uppdraget fortskrider. Denna delrapport är för 2017.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Mina meddelanden - Boverkets anslutning till den digitala tjänsten Mina meddelanden Mina meddelanden - Boverkets anslutning till den digitala tjänsten Mina meddelanden

  Boverket fick i regleringsbrevet för 2017 uppdraget att ansluta till tjänsten Mina meddelanden. Myndigheten fick även i uppdrag att analysera hur användningen av tjänsten skulle kunna ökas.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Klimatdeklaration av byggnader Klimatdeklaration av byggnader

  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan, med beaktande av ett livscykelperspektiv.

 • Uppföljning av stöd för innovativt byggande Uppföljning av stöd för innovativt byggande

  Det statliga stödet för innovativt byggande av bostäder för unga syftar till att uppmuntra aktörerna att tänka nytt och kreativt kring bostäder för unga. Boverket har utvärderat effekterna och resultaten av stödet inklusive hur sökanden har spridit information och erfarenhet av genomförda åtgärder.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

  Boverket har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som säkerställer att de tekniska egenskapskraven hälsa och miljö, vilket preciseras genom utsläppskraven i Boverkets byggregler, uppnås vid byte av fastbränsleanordningar.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppföljning av omgivningsbuller Uppföljning av omgivningsbuller

  Boverket har haft i uppdrag av regeringen att följa upp tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen avseende omgivningsbuller och analysera effekterna av det befintliga regelverket.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

  Boverket har fått i uppdrag att utvärdera tilllämpningen av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL) samt de förändringar i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) respektive hyresförhandlingslagen (1978:304) som trädde i kraft den 1 januari 2011. Denna rapport utgör Boverkets redovisning av detta uppdrag.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Hyresvärdars krav på blivande hyresgäster Hyresvärdars krav på blivande hyresgäster

  Boverket har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga vilka krav och villkor som hyresvärdar ställer på blivande hyresgäster. Kartläggningen ska även visa på hur stor del av hyresbeståndet dessa krav omfattar och om de skiljer sig åt mellan olika kommungrupper.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer november 2017 Boverkets indikatorer november 2017

  En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

Sidansvarig: Publikationsservice